Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

3. Popravek odloka o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zagrad (Celje), stran 10213.

Popravek
V odloku o zazidalnem načrtu za stanovanjsko gradnjo Zagrad (Celje), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 64-3079/02 z dne 19. 7. 2002, se 11. člen pravilno glasi:
“11. člen
Komunalna, energetska in teleprenosna infrastruktura
Vsi priključki na omrežja so možni skladno s pogoji upravljavcev.
Oskrba s pitno vodo
Na obravnavanem območju je potrebno zgraditi zankasto zasnovan cevovod pitne vode minimalnega prereza Ø 100 mm.
Protipožarno zaščito obravnavanega območja zagotavlja namestitev nadzemnih hidrantov.
Zaradi zagotavljanja ustrezne protipožarne zaščite z nadzemnimi hidranti, je potrebno del cevovoda PVC Ø 80 mm, na odseku med cevovodom TRM 10 in predvidenim cevovodom na obravnavanem območju nadomestiti s cevovodom minimalnega prereza Ø 100 mm.
Odcepe od povezovalnega cevovoda in priključke na stanovanjske objekte je potrebno izdelati skladno s pogoji upravljavca.
Odvod meteornih vod
Za potrebe odvodnje meteornih vod in utrjenih povoznih površin in ostalih površin znotraj obravnavanega območja je potrebna izgradnja meteornega kanala.
Zajem padavinskih vod se izvede preko požiralnikov s preskolovi.
Za ustrezen odvod površinskih vod do površinskega odvodnika je potrebna izgradnja meteornega kanala na območju južno od obravnavanega območja predvidene pozidave dolžine ca. 80 m. Za predvideno meteorno kanalizacijo, ki poteka izven obravnavanega območja, je potrebno pridobiti služnostno pravico na parcelah preko katerih predviden kanal poteka ter izdelati predpisano tehnično dokumentacijo.
Odvod fekalnih odplak
Odvod fekalnih vod je potrebno zgraditi fazno.
Prva faza je izgradnja omrežja z izgradnjo male čistilne naprave in iztokom v meteorni kanal preko katerega se ustrezno očiščene odvajajo v površinski odvodnik.
Mala čistilna naprava mora biti ustrezno dimenzionirana in mora zagotavljati stopnjo čiščenja fekalnih vod, ki jo predpisuje veljavna zakonodaja za mejno vrednost onesnaženja, ki jo je dopustno izpuščati v površinske odvodnike.
Drugo fazo pa predstavlja opustitev male čistilne naprave in priključitev na izgrajeni sistem fekalne kanalizacije po projektni dokumentaciji Savinja projekt, št. 55/96.
Kolikor bo kanalizacijski sistem Celja že zgrajen se mala čistilna naprava ne gradi in se naselje direktno priključi na kanalizacijski sistem Celja skladno s projektno dokumentacijo Savinja projekt, št. 55/96.
Pogoj za pridobitev soglasja Vodovod-kanalizacija JP, d.o.o., h gradnji stanovanjskih objektov je izgrajeno kanalizacijsko omrežje na območju zazidalnega načrta z malo čistilno napravo ali navezavo na kanalizacijski sistem Celja po IP Savinja projekt, št. 55/96.
Oskrba z električno energijo
Na obravnavanem območju je potrebno obstoječa nadzemna voda kablirati od transformatorske postaje do meje obravnavanega območja pozidave, kjer je potrebno postaviti končni betonski drog.
Nizkonapetostno omrežje, ki zagotavlja oskrbo predvidene pozidave, je potrebno izvesti s kablovodi min. presekov 25 mm2, 70 mm2 in 150 mm2.
Nizkonapetostni vodi potekajo paralelno s cestiščem v odmiku do 1 m.
Pri križanju komunalnih vodov, asfaltnih in voznih površin je kable potrebno položiti v obbetonirane zaščitne cevi.
TK omrežje
Potrebna je izgradnja TK omrežja na obravnavanem območju s priključitvijo na obstoječe omrežje.
Ogrevanje
Energetska oskrba predmetnega območja bo možna z navezavo na predvideno plinsko omrežje.
Do izgradnje plinskega omrežja bo ogrevanje rešeno individualno, z upoštevanjem veljavne regulative.”
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti