Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4655. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2002, stran 10206.

Na podlagi zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01), zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) in 16. člena statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 23/99, 47/01, 77/02) je Občinski svet občine Tišina na 40. seji dne 11. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2002 (Uradni list RS, št. 13/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Tišina za leto 2002 se določa v naslednjih zneskih:
----------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov              Znesek v SIT
----------------------------------------------------------------
A)   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       514.264.179
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)            221.149.832
70   DAVČNI PRIHODKI                173.450.198
    700 Davek na dohodek in dobiček       133.613.000
    703 Davki na premoženje            13.598.143
    704 Domači davki na blago in storitve     26.239.055
    706 Drugi davki                    –
71   NEDAVČNI PRIHODKI               47.699.634
    710 Udeležba na dobičku in odhodki
    od premoženja                  7.522.786
    711 Takse in pristojbine            3.037.497
    712 Denarne kazni                255.523
    713 Prihodki od prodaje blaga in storitev   12.015.000
    714 Drugi nedavčni prihodki          24.868.828
72   KAPITALSKI PRIHODKI                   –
    720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       –
    721 Prihodki od prodaje zalog             –
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in
      nematerialnega premoženja             –
73   PREJETE DONACIJE                    –
    730 Prejete donacije iz domačih virov         –
    731 Prejete donacije iz tujih virov          –
74   TRANSFERNI PRIHODKI              293.114.347
    740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij           293.114.347
 
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         609.888.471
 
40   TEKOČI ODHODKI                141.239.933
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim     42.052.725
    401 Prispevki delodajalcev za socialno 
      varnost                  5.792.252
    402 Izdatki za blago in storitve       78.444.956
    403 Plačila domačih obresti          12.450.000
    409 Rezerve                  2.500.000
41   TEKOČI TRANSFERI               153.901.475
    410 Subvencije                10.425.459
    411 Transferi posameznikom
    in gospodinjstvom               16.550.000
    412 Transferi neprofitnim organizacijam
    in ustanovam                  21.223.504
    413 Drugi tekoči domači transferi      105.702.512
    414 Tekoči transferi v tujino             –
42   INVESTICIJSKI ODHODKI             267.515.633
    420 Nakup in gradnja osnovnh sredstev    267.515.633
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            47.231.430
    430 Investicijski transferi          47.231.430
 
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)              –95.624.292
 
B)   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
    KAPITALSKIH DELEŽEV               3.400.000
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          3.400.000
    750 Prejeta vračila danih posojil       3.400.000
    751 Prodaja kapitalskih deležev            –
 
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                275.573
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE
    KAPITALSKIH DELEŽEV                275.573
    440 Dana posojila                   –
    411 Povečanje kapitalskih deležev in naložb   275.573
 
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV          3.124.427
 
C)   RAČUN FINANCIRANJA
 
VII.  ZADOLŽEVANJE                  90.000.000
50   Zadolževanje                  90.000.000
    500 Domače zadolževanje            90.000.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA                     –
55   ODPLAČILA DOLGA                     –
    550 Odplačila domačega dolga              –
 
XI.  SPREMEMBE STANJA SREDSTEV
    NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)     –2.499.863
 
X.   STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU
    PRETEKLEGA LETA                 2.499.863
----------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, posebni del občinskega proračuna ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku. Sestavni del tega odloka sta tudi finančna načrta krajevnih skupnosti.
Zmanjšanje sredstev na računih proračuna Občine Tišina za leto 2002 se financira iz naslova prenosa stanja sredstev na računih preteklega leta.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032–22/02
Tišina, dne 14. oktobra 2002.
Župan
Občine Tišina
Alojz Flegar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti