Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2002 z dne 30. 10. 2002

Kazalo

4621. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Brežice, stran 10157.

Na podlagi 36. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99) je Občinski svet občine Brežice na 37. seji dne 3. 10. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Brežice
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja, namen, pogoji in oblike dodelitve finančnih sredstev, ki so v letnem proračunu Občine Brežice namenjena za razvoj kmetijstva in podeželja.
2. člen
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoj kmetijstva v Občini Brežice, se finančna sredstva usmerijo v:
– urejanje kmetijskih zemljišč,
– izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva,
– ekološko kmetovanje,
– promocijo kmetijstva in pridelovalcev,
– dopolnilne dejavnosti,
– projekte regionalnega in celostnega razvoja podeželja ter projekte čezmejnega sodelovanja na področju kmetijstva,
– pospeševanja strukturnih sprememb in usmerjanje v razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot – družinske kmetije,
– ohranitev, varstvo in optimalno rabo kmetijskih zemljišč ter ohranjanja poseljenosti,
– projekte CRPOV in vinskih cest,
– druge ukrepe sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva.
II. NAČINI IN KRITERIJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV
Splošni kriteriji
3. člen
1. Do sredstev so upravičene fizične osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju Občine Brežice in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo status kmeta,
– imajo najmanj 1 ha primerljivih površin,
in zadruge, organizacije proizvajalcev, društva, krožki, združenja ter strokovne službe, ki delujejo na področju kmetijstva v Občini Brežice.
2. Sredstva za ohranjanje in razvoj kmetijstva se dodeljujejo kot regresi, podpore, subvencije, plačila storitev in investicijski odhodki.
3. Zahtevek za dodelitev sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva vložijo upravičenci na osnovi javnega razpisa. Prednost bodo imeli zahtevki, ki bodo zagotavljali aktivno zaposlitev in razvoj kmetije z upoštevanjem območij z težjimi pridelovalnimi razmerami.
4. Zahtevke vlagajo upravičenci iz 1. točke tega člena v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
5. Vlagatelji, ki pridobivajo sredstva za druge upravičence morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najpozneje v dveh delovnih dneh od njihovega prejema. Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja in izplačila intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnje oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže.
6. Upravičenci morajo za namene navedene v 7. členu tega pravilnika, podati izjavo, da za posamezni namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali mednarodnih virov oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določeni namen že prejeli.
Investicije za katere se dodeljujejo sredstva morajo biti začete v tekočem letu, razen tistih, ki jih je zaradi sezone del potrebno začeti že prej oziroma se izvajajo v več fazah. Podana mora biti ocena obstoja kmetije s strani kmetijsko svetovalne službe.
4. člen
1. Razpis mora vsebovati:
– namene za katere se dodeljujejo sredstva;
– višina razpisanih sredstev za posamezni ukrep;
– pogoje in merila za pridobitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi;
– rok za vložitev zahtevkov, ki ne sme biti krajši od 15 dni od dneva objave ter naslov na katerega se vložijo zahtevki;
– rok do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev;
– namen zahtevka;
– izjavo o točnosti navedenih podatkov.
3. Zainteresiranim upravičencem mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisnih sredstev za posamezni namen;
– višina deleža sofinanciranja do katerega so upravičeni;
– vzorec pogodbe;
– navedbo potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti;
– navedbo meril za dodelitev sredstev subvencije ali drugega finančnega transferja.
5. člen
Občinska uprava občine Brežice na podlagi pravilnika in javnega razpisa pripravi predlog upravičenosti in oceno vloženih zahtevkov.
Posebna tričlanska komisija, ki jo imenuje župan s sklepom, pripravi predlog upravičencev za dodelitev finančnih sredstev v sestavi: eden član občinske uprave, eden član Odbora za kmetijstvo, eden član Kmetijsko gozdarske zbornice, območna enota Brežice. Odobritev potrdi župan s sklepom.
6. člen
Župan Občine Brežice z vsemi, katerim so bila dodeljena sredstva, sklene pogodbo, v kateri se opredeli:
– namen,
– višina sredstev,
– pogoje plačila,
– možnosti za preverjanje nenamenske porabe sredstev,
– izvajanje kontrole nad porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstev vrniti sredstva z zamudnimi obresti.
III. UKREPI
7. člen
Ukrepi za pospeševanje kmetijstva in podeželja so razdeljeni po naslednjih področjih:
1. Sofinanciranje prevozov mleka v hribovskem področju
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za delno pokrivanje stroškov prevoza mleka na progah, ki niso rentabilne, vendar so pomembne zaradi zagotavljanja odvoza mleka iz posameznih območji in s tem zagotavljanje ohranjanja mlečne proizvodnje na teh območjih.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva se dodeljujejo pravnim ali fizičnim osebam, ki zagotavljajo odvoz mleka na območjih, kjer prevoz mleka ni rentabilen. Subvencija znaša do 50% stroškov prevoza mleka. Sredstva se dodelijo na osnovi izračuna stroškov in letne pogodbe z organizatorjem prevoza mleka.
2. Urejanje kmetijskih zemljišč
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za izboljšanje fizikalno-kemičnih in bioloških lastnosti tal. Dela obsegajo odstranitev zarasti in skalnih samic, ki na kmetijskih zemljiščih ovirajo obdelavo, planiranje in ravnanje terena, ureditev poti za dostop na kmetijsko zemljišče ter čiščenje zaraščenih odtočnih kanalov, ki so služili za odvodnjavanje.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za ta namen dobijo upravičenci, lastniki ali najemniki kmetijskih zemljišč na območju Občine Brežice z zahtevkom na osnovi javnega razpisa. Sofinancira se do 50% vrednosti investicije na osnovi priloženih originalnih računov za opravljeno investicijo. Upravičenost investicije se dokazuje na osnovi priloženega programa in opisa obsega predvidenih del, ki ga pred investicijo pripravi za upravičenca kmetijsko svetovalna služba. Če gre za urejanje večjega kompleksa in je širšega pomena za dotično območje, za katerega predhodno izdela projekt kmetijsko svetovalna služba, občina sklene pogodbo z izvajalcem del. Kolikor je potrebno v skladu z zakonodajo za navedena dela v tem ukrepu imeti priglasitev del, mora le-ta biti priložena k zahtevku.
3. Programi prestrukturiranja kmetij
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za podporo naložbam za prestrukturiranje kmetij, preusmeritve in modernizacijo proizvodnje, ekološko kmetovanje in druge vrste prestrukturiranja, ki pomenijo razširitev kmetijske dejavnosti ali uvedbo novega delovnega mesta na kmetiji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva v višini do 50% upravičenih stroškov vlaganj v naložbo za prestrukturiranje kmetije, lahko pridobijo upravičenci z zahtevkom in dokazili in na osnovi javnega razpisa. Za naložbe prestrukturiranja se štejejo: izgradnja hlevov, vinskih kleti, objektov namenjenih za trženje pridelkov, hladilnih komor, nakup opreme in strojev za bolj ekonomično proizvodnjo na kmetiji, izgradnja plastenjakov in rastlinjakov. Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijske svetovalne službe o pomenu naložbe za razvoj kmetije in računi za nakup ali opravljeno delo vezano za naložbo, če gre za gradnjo gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
4. Razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je pospeševanje razvoja dopolnilnih dejavnosti, pospešiti strukturne spremembe v kmetijstvu, konkurenčno usposobitev kmetijskih pridelovalcev in širitev obstoječih ali novih dejavnosti. Te dejavnosti so: predelava in prodaja kmetijskih pridelkov, ki temelje na lastni proizvodnji, domača obrt, predelava sadja in zelenjave in pridelava ter predelava zdravilnih rastlin.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva v višini do 50% vrednosti vlaganj v naložbe za dopolnilne dejavnosti lahko pridobijo upravičenci z vložitvijo zahtevka na osnovi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priloženo mnenje kmetijsko svetovalne službe o pomenu uvajanja nove dejavnosti in račune za nakup ali opravljeno delo vezano na naložbo ter dokazila o plačilu računov, če gre za gradnjo, gradbeno dovoljenje ali odločbo o priglasitvi del. Prednost imajo upravičenci, ki jim je kmetijstvo osnovna dejavnost.
5. Podpora pri nakupu nove tehnologije-specialne mehanizacije
Namen ukrepa:
Spodbujanje nakupa specialne mehanizacije za potrebe strojnega krožka – za opravljanje uslug s temi stroji.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva lahko pridobijo upravičenci, lastniki specialne mehanizacije s katero opravljajo usluge v sklopu strojnega krožka z vložitvijo zahtevka na osnovi javnega razpisa. Zahtevku mora biti priložen originalni račun oziroma potrdilu o nakupu in dokazilo o plačilu računa, potrdilo o članstvu v strojnem krožku in mnenje strojnega krožka o upravičenosti nakupa mehanizacije. Subvencija znaša do 50% vrednosti računa za kupljeni stroj.
6. Izobraževanje in raziskovanje za potrebe kmetijstva
Namen ukrepa:
Namen sofinanciranja izobraževanja kmetov je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje ter izboljšanje kvalitete življenja na podeželju.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do financiranja so upravičeni vsi upravičenci, ki si želijo izpolniti znanje z prej navedenim namenom. Program izobraževanja kmetov v Občini Brežice organizira kmetijsko svetovalna služba, društva iz področja kmetijstva in druge usposobljene izobraževalne organizacije, ki tudi uveljavljajo pridobivanje sredstev za upravičence. Sredstva se zagotavljajo za plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev in seminarjev, nabavo strokovne literature, izvedbo strokovnih ekskurzij, demonstracijskih poskusov, raziskovalne naloge ter druge razvojne dejavnosti na področju kmetijstva ter plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja. Sredstva se dodelijo na osnovi letnega programa izvajalca oziroma organizatorjev izobraževanja, ki ga predloži v obravnavo Upravi občine Brežice najpozneje do 31. januarja za tekoče leto in ga potrdi župan s sklepom. Višina subvencije znaša do 100% vrednosti stroškov navedenih v tem ukrepu.
7. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa:
Sofinancira se programe in aktivnosti društev s področja kmetijstva za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev (razstave, demonstracije, promocije, prodaje kmetijskih pridelkov, organizirano trženje, skupni nastopi na trgu), pri izdajanju strokovno informativnih publikacij in prenosu tržnih informacij.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Do podpore so upravičena društva in združenja, ki so registrirana in delujejo na področju kmetijstva v Občini Brežice. Sofinanciranje poteka na osnovi javnega poziva k oddaji letnega programa društva. Objavijo se tudi pogoji in merila za izbor sofinanciranja programov in drugih aktivnosti. Uprava občine Brežice pripravi predlog izbora za sofinanciranje programov in ga potrdi župan s sklepom. Višina odobrenih sredstev za sofinanciranje posameznega izobraževalnega programa je do 50%.
8. Priprava in izvajanje projektov na področju kmetijstva
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje priprave in izvajanje razvojnih projektov na področja kmetijstva in za izvajanje že obstoječih programov CRPOV ter vinskih cest.
Pogoji za pridobitev sredstev:
– pogodba o sofinanciranju priprave in izvedbe projekta, sklenjena med občino in nosilcem oziroma izvajalcem projekta,
– dokazila o izvajanju in financiranju celotnega projekta.
Višina pomoči:
– upravičeni stroški po posameznem projektu se določijo na podlagi sklenjene pogodbe med naročnikom in izbranim izvajalcem projekta, in sicer do višine 100%.
9. Urejanje pašnih površin
Namen ukrepa:
Sredstva se namenjajo upravičencem za urejanje pašnikov – postavitev ograje in nakup električnih pastirjev
Pogoji za pridobitev sredstev:
Sredstva za ureditev in razširitev pašnika lahko pridobijo upravičenci, lastniki ali najemniki kmetijskih površin, ki urejajo pašnike na območju Občine Brežice z zahtevkom preko javnega razpisa. Minimalna skupna površina pašnika, ki se ureja na novo ali obnavlja je 1 ha, pri skupni obremenitvi 2,5 GVŽ/ha. Sofinancira se do 50% vrednosti nakupa opreme za postavitev ograj in električnih pastirjev na osnovi originalnih računov za opravljeno upravičeno investicijo. Upravičenost investicije se dokazuje s priloženim mnenjem in načrtom ureditve pašnika, ki ga pripravi kmetijsko svetovalna služba.
10. Analiza zemlje
Namen ukrepa:
Sredstva so namenjena za sofinanciranje analize zemlje z namenom zmanjšanja stroškov pridelave in služi za izračun gnojilnih načrtov, ki omejujejo onesnaževanje okolja s pravilno rabo manjkajočih hranil.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevek vlagajo upravičenci preko javnega razpisa ali kmetijsko svetovalna služba v njihovem imenu. K zahtevku treba priložiti dokazilo o opravljeni analizi in račun. Regresira se do 50% upravičenih stroškov analize zemlje.
11.Testiranje škropilnic sejalnic in molznih naprav
Namen ukrepa:
Testiranje omogoča optimalno porabo zaščitnih sredstev in s tem manjše onesnaževanje okolja, optimalno porabo semen, pridelavo kakovostne krme in pridelavo higiensko neoporečnega mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevek vlagajo upravičenci preko javnega razpisa ali kmetijsko svetovalna služba v njihovem imenu. K zahtevku je treba priložiti dokazilo o opravljenem testiranju in račun. Regresira se do 50% upravičenih stroškov za testiranje škropilnic in molznih naprav.
12. Regres za zdravljenje čebeljih družin
Namen ukrepa:
Namen ukrepa je zatiranje bolezni ter zajedavcev in ohranjanje čebelarstva v Občini Brežice.
Subvencija znaša do 50% upravičenih stroškov zdravljenja čebeljih družin
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenec do subvencij je Čebelarska zveza Brežice, ki mora predložiti naslednjo dokumentacijo:
– poročilo o izvedenih ukrepih,
– račun za zdravila, ki se nanaša na zdravstveno zaščito čebel,
– seznam koristnikov zdravstvene preventive čebel.
13. Promocija
Namen ukrepa:
Promoviranje kmetijskih pridelkov in pridelovalcev z namenom večje prepoznavnosti na trgu in s tem omogočanje boljše prodaje kmetijskih pridelkov. Sofinancirajo se stroški udeležbe na sejmih, izdelava propagandnega materiala in reklamnih tabel, podpora prireditvam promocijskega značaja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Zahtevek vlagajo fizične osebe, društva ali združenja, ki delujejo na področju kmetijstva preko javnega razpisa. Sofinancira se do 100% upravičenih stroškov. V primeru, da je naročnik občina, se z izvajalcem sklene pogodba.
14. Ekološko kmetovanje
Namen ukrepa:
– spodbujanje ekološkega kmetovanja in se izvaja v obliki zagotovitve sredstev za:
– izobraževanje kmetov o ekološkem kmetovanju in
– financiranje kontrole,
in sicer:
– v 1. letu v višini 100% stroškov analize in izobraževanja,
– od 2. do 5. leta 50% stroškov analize in izobraževanja.
Pogoji za pridobitev sredstev:
Upravičenci k vlogi priložijo račune o nastalih stroških. Zahtevke vložijo preko javnega razpisa.
IV. NADZOR NAD NAMENSKO PORABO SREDSTEV
8. člen
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, ki jo imenuje župan.
Prejemnik sredstev, za katerega se ugotovi, da je za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke oziroma dela ni opravil v skladu s pogodbo, je dolžan vrniti vsa neupravičeno pridobljena sredstva, skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema dodeljenih sredstev.
Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednjih pet let.
V. KONČNA DOLOČBA
9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o finančnih intervencijah za razvoj kmetijstva in proizvodnje hrane v Občini Brežice (Uradni list RS, št. 23/96).
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 403-150/2002-33
Brežice, dne 3. oktobra 2002.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti