Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3635. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi
3636. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Švedski
3637. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Finski
3638. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Estoniji
3639. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Latviji

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3640. Uredba o višini, časovnih obdobjih ter načinu dodelitve začasne subvencije avtobusnim prevoznikom, ki opravljajo javne medkrajevne linijske prevoze potnikov v notranjem cestnem prometu

Sklepi

3641. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Reykjaviku
3642. Sklep o postavitvi častnega konzula v Reykjaviku
3643. Sklep o spremembi sklepa o olajšavah za potovanja državljanov Bosne in Hercegovine, Makedonije, Ruske federacije in Turčije v Republiko Slovenijo

MINISTRSTVA

3644. Odredba o najnižji zavarovalni vsoti
3645. Odredba o določitvi cene orožnih listin
3646. Odredba o sprejemu katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti za pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij
3647. Odredba o obrazcu javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji - certifikatu
3648. Pravilnik o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov
3649. Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči
3650. Pravilnik o vsebini in načinu izdelave splošnega akta o varnosti in zdravju pri delu, ki ga mora pred pričetkom del izdelati izvajalec rudarskih del
3651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije
3652. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu
3653. Navodila za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela
3654. Seznam zdravil, za katera je prenehalo veljati dovoljenje za promet

BANKA SLOVENIJE

3655. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 20. 8. do 26. 8. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3656. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice
3657. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic
3658. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov
3659. Sklep o potrditvi delovnega zvezka STATISTIKA, delovni zvezek z osnovami teorije
3660. Sklep o potrditvi učbenika STATISTIKA
3661. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZBIRKA FORMUL, VELIČIN IN PREGLEDNIC IZ MEHANIKE
3662. Sklep o potrditvi učnega sredstva KRAUTOV STROJNIŠKI PRIROČNIK - 13. izdaja
3663. Sklep o potrditvi učbenika SPLOŠNO POLJEDELSTVO
3664. Sklep o potrditvi učbenika ANATOMIJA IN FIZIOLOGIJA ZA MEDICINSKE ŠOLE
3665. Sklep o potrditvi učbenika ANALIZNA KEMIJA-INSTRUMENTALNE ANALIZE
3666. Sklep o potrditvi učbenika TOPLOTNA OBDELAVA ŽIVIL
3667. Sklep o potrditvi delovnega zvezka TOPLOTNA OBDELAVA ŽIVIL
3668. Sklep o potrditvi delovnega zvezka GOSPODINJSTVO I
3669. Sklep o potrditvi učbenika HRANOSLOVJE
3670. Sklep o potrditvi učbenika STROJI ZA OBDELOVANJE LESA
3671. Sklep o potrditvi učbenika TEHNOLOGIJA MLEKA IN MLEČNIH IZDELKOV
3672. Sklep o potrditvi učbenika GOSPODARJENJE
3673. Sklep o potrditvi učbenika ŽIVILSKA TEHNOLOGIJA - VAJE II
3674. Sklep o zvišanju cene strokovnih izpitov pri Inženirski zbornici Slovenije

OBČINE

Brežice

3675. Program priprave zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje

Dolenjske Toplice

3676. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3677. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice
3678. Cenik prispevkov pred priključitvijo na javno vodovodno in kanalizacijsko omrežje v Občini Dolenjske Toplice

Grad

3679. Odlok o organiziranju in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje plačil storitev
3680. Spremembe in dopolnitve odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Grad
3681. Pravilnik o delovanju režijskega obrata

Hodoš

3682. Odlok o režijskem obratu v Občini Hodoš

Ig

3683. Odlok o plačilu komunalnega prispevka
3684. Odlok o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest in javnih poti
3685. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Ig

Ilirska Bistrica

3686. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za Obrtno industrijsko cono Trnovo v Ilirski Bistrici
3687. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 - dopolnjen 2001

Kočevje

3688. Odlok o zazidalnem načrtu za stanovanjsko sosesko P5/S14 Mestni log - Dolga vas II. faza
3689. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in ceni za stavbna zemljišča v letu 2001
3690. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi
3691. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu, pogojih in postopku oddaje zemljišč v najem na območju Občine Kočevje

Komen

3692. Odlok o merilih za določanja plačil in načinu izvajanja socialno varstvene storitve "Pomoč družini na domu"

Križevci

3693. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci

Ljutomer

3694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta stanovanjske soseske S 3 v Ljutomeru
3695. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer
3696. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki
3697. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ljutomer
3698. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
3699. Program priprave lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru

Novo mesto

3700. Statut Mestne občine Novo mesto
3701. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine Novo mesto
3702. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2000/6 s programsko zasnovo za ureditveni načrt turistično rekreacijskega centra "Ostanek" v Zalogu
3703. Odlok o ureditvenem načrtu za turistično rekreacijski center "Ostanek" v Zalogu
3704. Dogovor o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Mestno občino Novo mesto, Občino Dolenjske Toplice, Občino Mirna Peč in Občino Žužemberk ter delitvi premoženja prejšnje Mestne občine Novo mesto na dan 31. 12. 1998
3705. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
3706. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Prevalje

3707. Sklep o izvzetju javnega dobra in o novem vpisu
3708. Pravilnik o vrednotenju programov društev na področju kmetijskih dejavnosti v Občini Prevalje
3709. Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta krožišča "Pred mostom/Fara" na Prevaljah

Ribnica

3710. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ribnica za leto 2000
3711. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001
3712. Odlok o določitvi imena ulice v mestnem naselju Ribnica
3713. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ribnica

Slovenj Gradec

3714. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o novelaciji zazidalnega načrta S-8, SC5 Slovenj Gradec
3715. Sklep o izvzetju iz javnega dobra

Slovenske Konjice

3716. Sklep o javni razgrnitvi odloka o zazidalnem načrtu "LIP" Slovenske Konjice
3717. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za dele naselij Slovenske Konjice, Zreče, Loče in Vitanje, znotraj mej ureditvenih območij za ta naselja - za razširitev območja urejanja z evid. št. 6 v Slovenskih Konjicah
3718. Sklep o javni razgrnitvi osnutka tekstualnih sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta osrednjega dela Slovenskih Konjic (območje dvojčki)

Tržič

3719. Sklep o vrednosti točke za določitev povračila za čezmerno uporabo lokalne ceste LC 428 030 na relaciji Slap (križišče Lom)-Jelendol (mimo gradu) za leto 2001

Vojnik

3720. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Žiri

3721. Odlok o dopolnitvah odloka o komunalnem prispevku v Občini Žiri
3722. Sklep št. 29/01

Žužemberk

3723. Sklep o postopnem povišanju cen komunalnih storitev na območju Občine Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti