Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3694. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta stanovanjske soseske S 3 v Ljutomeru, stran 7079.

Na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 in 71/93) , 22. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 70/98, 74/98, 70/00 in 28/01) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 28. seji dne 3. 8. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o programskem delu zazidalnega načrta stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru (Uradne objave Pomurja, št. 20/80).
Spremembe in dopolnitve programskega dela zazidalnega načrta je izdelal DOMUS Projekt, Štefan Baler s.p. Ljutomer, št. P-12/2001 v maju 2001 in se nanašajo na spremembe arhitektonske situacije, horizontalne in vertikalne gabarite, dejavnost in prometno ureditev ter obsegajo splošni del, tekstualni del, soglasje, mnenja, smernice in grafični del s prikazi predvidenih sprememb.
2. člen
Doda se nov 1.a člen, ki se glasi:
“Zazidalni načrt stanovanjske soseske S-3 v Ljutomeru vsebuje:
A) Splošni del:
– izjavo o opravljeni notranji kontroli,
– izjavo o upoštevanju predpisov z varstva pred požarom,
– izjavo o upoštevanju predpisov o varstvu pred prekomernim hrupom,
– seznam in priloga pogojev za pripravo zazidalnega načrta;
B) Tekstualni del:
– usmeritve iz dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana,
– programske zasnove območja,
– prostorske pogoje za realizacijo planskih odločitev,
– ureditev po posameznih področjih,
– etapnost izvajanja,
– elementi za zakoličenje objektov in gradbenih parcel;
C) Soglasja, mnenja, smernice;
D) Grafični del:
– izrez iz prostorskega plana             M 1:5000,
– kopija katastrskega načrta              M 1:1000,
– geodetska podloga                  M 1:1000,
– arhitektonska situacija               M 1:1000,
– zakoličbena situacija objektov            M 1: 500,
– komunalne naprave                  M 1: 500,
– prometna situacija                 M 1: 500“.
3. člen
Spremenijo in dopolnijo se grafične priloge iz prejšnjega člena tega odloka, in sicer:
– arhitektonska situacija,
– zakoličbena situacija,
– komunalne naprave,
– prometna situacija.
4. člen
Spremeni in dopolni se drugi odstavek 2. člena, ki se glasi:
“Obseg predstavlja območje vrstnih hiš, blokovne in poslovne izgradnje z otroškimi igrišči in prometnimi površinami.“
5. člen
Doda se nov 4. člen odloka, ki se glasi:
Vrstne hiše so namenjene stanovanjski gradnji, blokovna gradnja je namenjena izgradnji stanovanj, poslovno stanovanjski objekt je namenjen za izgradnjo trgovskega centra in izgradnjo stanovanj.
6. člen
Doda se nov 5. člen, ki se glasi:
“Manjša odstopanja od ZN glede gradnje objektov, spremembe funkcionalnih zemljišč, zunanje ureditve objektov in objektov komunalnega značaja se določijo z lokacijsko dokumentacijo“.
7. člen
Doda se nov 6. člen odloka, ki se glasi:
“Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.“
8. člen
Zazidalni načrt je stalno na vpogled občanom in organizacijam pri pristojnem občinskem organu na sedežu Občine Ljutomeru.
9. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01-5/00
Ljutomer, dne 3. avgusta 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost