Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3709. Program priprave in sprejemanja lokacijskega načrta krožišča "Pred mostom/Fara" na Prevaljah, stran 7116.

Na podlagi 34. člena zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list RS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99) je Občinski svet občine Prevalje na 22. redni seji dne 13. 7. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave in sprejemanja lokacijskega načrta krožišča »Pred mostom/Fara« na Prevaljah
1. IZHODIŠČA ZA IZDELAVO
1. člen
Izhodišča za izdelavo so:
dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem od leta 1986–2000, MUV, št. 20/86;
sprememb in dopolnitev dolgoročnega razvojnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, MUV, št. 18/90;
družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, MUV, št. 20/86;
spremembe in dopolnitve družbenega plana Občine Ravne na Koroškem, MUV, št. 17/89;
odlok o ugotovitvi, katere sestavine že sprejetih zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, št. 350-11/86 (12. 6. 1986), MUV, št. 15/86;
odlok o ugotovitvi, katere sestavine že sprejetih zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, št. 350-11/86 (12. 6. 1986), MUV, št. 15/86;
odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 350-10/86 (24. 9. 1986), MUV, št. 20/86;
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št. 352-4/92-4 (17. 6. 1993), MUV, št. 9/93.
2. PREDMET IN CILJ
2. člen
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg strokovnih podlag, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja PIN;
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi PIN;
– roki za posamezne faze priprave PIN;
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave prostorsko izvedbenih aktov;
– sestavine, ki se sprejemajo.
3. ZAKONSKE PODLAGE ZA IZDELAVO LN
3. člen
Zakonske podlage so:
zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97);
zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96) ter na njegovi osnovi v letih 1994–1999 sprejeti ustrezni podzakonski predpisi;
zakon o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97);
zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99);
zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99);
zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97);
navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
navodilo o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99).
4. člen
a) Strokovne podlage in veljavni planski akti:
posebne strokovne podlage za izdelavo prostorskega izvedbenega akta so bile izdelane s strani »Biro za projektiranje v nizkogradnji», d.o.o., Maribor (IZS 0465);
dolgoročni razvojni načrt Občine Ravne na Koroškem od leta 1986–2000, MUV, št. 20/86;
sprememb in dopolnitev dolgoročnega razvojnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, MUV, št. 18/90;
družbeni plan Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, MUV, št. 20/86;
spremembe in dopolnitev družbenega plana Občine Ravne na Koroškem, MUV, št. 17/89;
odlok o ugotovitvi, katere sestavine že sprejetih zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, št. 350-11/86 (12. 6. 1986), MUV, št.15/86;
odlok o ugotovitvi, katere sestavine že sprejetih zazidalnih načrtov in urbanističnega reda so v nasprotju s srednjeročnim družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990, št. 350-11/86 (12. 6. 1986), MUV, št. 15/86.
5. člen
b) Veljavni PIA
odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št.350-10/86 (24. 9. 1986), MUV, št. 20/86;
odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij,ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, št.352-4/92-4 (17. 6. 1993), MUV, št. 9/93.
4. VSEBINA IN OBSEG
6. člen
Lokacijski načrt se pripravi z vsebino, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in navodilom o vsebini potrebnih strokovnih podlag in vsebini PIA (Uradni list SRS, št. 14/85).
Osnutek LN bo vseboval:
1. Tekstualni del
1.1. Obrazložitev LN
1.2.Ocena investicije komunalnega urejanja območja
1.3. Odlok o LN (smernice za pripravo odloka)
1.4. Soglasja k LN
2. Grafični del
2.01. Pregledna situacija                M1: 5000
2.02. Prikaz iz kartografskega dela
DDP Ravne                        M1: 5000
2.03. Prikaz iz kartografskega dela
DDP Ravne                        M1: 5000
2.04. Kopije katastrskega načrta            M1: 2880
                            M1: 1000
2.05. Topografsko katastrski načrt            M1: 250
2.06. Gradbena situacija                 M1: 250
2.08. Situacija komunalnih vodov             M1: 250
2.09. Normalni prečni profil               M1: 50
2.10. Situacija prometne ureditve            M1: 250
2.11. Vzdolžni profil osi               M1: 500/50
2.12. Katastrska situacija                M1: 250
2.13. Skica zakoličbe s podatki zakoličbe
Odlok o LN
Na osnovi smernic za pripravo odloka bo izdelovalec prostorskega izvedbenega načrta pripravil osnutek odloka, ki bo razgrnjen skupaj z osnutkom LN. Z odlokom o LN se za obravnavano območje razveljavljajo določila odloka o urbanističnem redu v Občini Ravne na Koroškem.
5. OBVEZNOSTI ORGANOV, ORGANIZACIJ IN SKUPNOSTI V POSTOPKU PRIPRAVE IN SPREJEMANJA UREDITVENEGA NAČRTA
ORGANIZACIJA PRIPRAVE STROKOVNIH GRADIV
7. člen
Naročnik in izdelovalec zazidalnega načrta
Naročnik LN je Občina Prevalje.
Izdelovalca LN, ki mora izpolnjevati pogoje iz 69. člena ZUNDDP, izbere investitor, koordinator upravno – strokovnih aktivnosti je Oddelek za gospodarske in komunalne zadeve občine Prevalje.
8. člen
a) Oddelek za premoženjsko-pravne zadeve in urejanje prostora:
– vodi postopek priprave in sprejemanja LN v vseh fazah;
– izdela program priprave in sprejemanja LN;
– nadzira izdelavo LN;
– organizira javno razgrnitev osnutka LN skupaj z osnutkom odloka in vodi zapisnik o javni razpravi, zbira pripombe;
– pripravi obrazložitve za župana in Občinski svet občine Prevalje;
– pojasnjuje vsebino dokumenta v času javne razgrnitve in javne obravnave županu in na občinskem svetu;
b) Občinski svet občine Prevalje:
– sprejme program priprave in sprejemanja LN in sprejme sklep o pripravi LN;
– obravnava osnutek LN skupaj z osnutkom odloka in odredi javno razgrnitev z javno razpravo (sprejme sklep o javni razgrnitvi z javno razpravo);
– obravnava osnutek LN z osnutkom odloka po javni razgrnitvi in javni razpravi, zavzame stališča do pripomb in predlogov ter določi izdelavo predloga LN;
– obravnava in sprejme predlog LN z predlogom odloka;
c) Investitor projekta LN bo zagotovil:
– izdelavo variantnih strokovnih podlag z idejno tehničnimi rešitvami kot osnovo za izdelavo osnutka LN;
– pridobitev pogojev za izdelavo lokacijskega načrta (LN);
– smernicami za pripravo odloka (vsebina);
– analizo pripomb in predlogov k javni razgrnitvi in po javni razpravi k osnutku LN;
– predlog LN;
– čistopis LN (brez oznake predlog) po sprejemu odloka o LN na občinskem svetu;
– ustrezno število projektov ali izrisov iz LN za potrebe vodenja postopkov v vseh fazah;
– poravnava stroškov pogojev in soglasij k LN;
Investitor projekta UN izbere izvajalca po svoji presoji, na osnovi ponudb za urbanistično načrtovanje registriranih organizacij.
6. SODELUJOČI V POSTOPKU SPREJEMANJA PROSTORSKO UREDITVENIH POGOJEV
9. člen
Investitor (izdelovalec) pridobi pogoje za izdelavo LN s strani naslednjih organov in organizacij:
razdelilnik:
1. Javno Komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem;
2. Ministrstvo za zdravstvo: Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Dravograd;
3. Ministrstvo za obrambo, Republiški inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Slovenj Gradec;
4. Elektro Celje – PE Slovenj Gradec;
5. Telekom Slovenije p.o., PE Maribor;
6. Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Maribor;
7. Občina Prevalje;
8. VGP Drava Ptuj;
9. RS-Ministrstvo za promet-Družba za državne ceste, Tržaška, SI 1000 Ljubljana;
10. ZVNKD Maribor.
Od organov in organizacij navedenih v prejšnji točki bo izdelovalec LN pridobil soglasja k osnutku LN.
Kolikor se v postopku priprave LN ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le – te pridobi v postopku.
7. TERMINSKI PLAN IN POSTOPEK SPREJEMANJA
10. člen
ZN bo pripravljen v naslednjih rokih:
– izdelava strokovnih podlag;
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka zazidalnega načrta bo izdelovalec pripravil v 45 dneh;
– pogoji za nadaljnjo izdelavo LN od pristojnih organov se pridobijo v roku 30 dni po oddaji gradiva pristojnim organom;
– osnutek LN bo pripravljen v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih pogojev;
– oddelek premoženjsko-pravne zadeve in urejanje prostora Občine Prevalje bo županu predložil usklajen osnutek LN z odlokom in obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od izdelovalca;
– osnutek se da v prvi obravnavi v potrditev na občinskem svetu; s sklepom občinskega sveta se osnutek LN da v javno razgrnitev; osnutek bo javno razgrnjen do 30 dni v avli Družbenega doma na Prevaljah;
– izdelovalec bo pripravil strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve;
– izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil usklajen predlog LN v roku 20 dni po njihovem prejemu;
– organi bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu usklajenega predloga LN;
– izdelovalec bo predal usklajen predlog v roku 15 dni po prejetju vseh soglasij;
– predlog UN se preda v drugo obravnavo občinskemu svetu;
– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. STROŠKI PRIPRAVE IN SPREJEMANJA UN
11. člen
Vse stroške v zvezi z izdelavo osnutka in predloga LN, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame investitor Občina Prevalje.
Občina Prevalje prevzame vse obveznosti plačila stroškov in zagotavlja vse postopke pri pripravi in sprejemanju obravnavanega akta, kot je to določeno v 8. členu oziroma v skladu z zakonom.
12. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 344-02/01-2/12
Prevalje, dne 13. julija 2001.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r.

AAA Zlata odličnost