Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3675. Program priprave zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje, stran 7054.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) in 30. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99) je župan Občine Brežice dne 30. 7. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje
Predmet in cilj
1. člen
S tem programom se podrobneje določi vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag, ki jih je potrebno izdelati v postopku, izdelava zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje, subjekti, ki sodelujejo pri izdelavi, način njihovega sodelovanja, obveznosti, ki jih morajo opraviti, roki za posamezne faze izdelave ter sredstva, potrebna za njegovo pripravo.
Zazidalni načrt Gospodarski terminal Obrežje temelji na planskih aktih Občine Brežice (Uradni list št. SRS, št. 41/87, 8/88 in Uradni list RS, št. 37/94, 29/96, 77/97, 79/97, 47/98, 50/98, 61/98, 10/99, 59/00, 27/01, 50/01).
Po veljavnem prostorskem planu Občine Brežice je območje zazidalnega načrta Gospodarski terminal Obrežje opredeljeno kot obstoječa stavbna zemljišča – gospodarski terminal, za katera je sprejeta programska zasnova. Del območja je pod nadzorovano rabo zaradi zajetja vodnega vira. Območje je predvideno za reševanje z zazidalnim načrtom.
Strokovne podlage
2. člen
Pri izdelavi zazidalnega načrta se upoštevajo izdelane strokovne podlage, ki so bile pripravljene za planske akte občine s tem, da se jih preveri in dopolni z ažurnimi podatki in študijami.
Pred izdelavo se izdela še naslednje strokovne podlage in študije:
– ustrezna geodetska podlaga,
– predlog arhitekturno urbanistične ureditve obravnavanega območja.
Obseg in vsebina zazidalnega načrta
3. člen
Zazidalni načrt Gospodarski terminal Obrežje (v nadaljevanju: ZN GTO) obsega del območja severno od meddržavnega mejnega prehoda Obrežje v velikosti ca. 6 ha. Natančna meja območja se določi v osnutku ZN GTO na osnovi strokovnih podlag.
ZN GTO bo (v obravnavanem območju) preveril in ovrednotil obstoječ prostor in na novo vzpostavil smernice za možen prostorski in vsebinski razvoj območja glede na obstoječe značilnosti in dejstva v prostoru.
ZN GTO mora biti pripravljen tako, da bo njegov tekstualni in grafični del skladen z določili zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor, navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov in zakona o varstvu okolja.
Nosilci v postopku priprave
4. člen
Naročnik in investitor zazidalnega načrta je podjetje Gospodarski terminal Obrežje, g.i.z., Finžgarjeva 1, 8250 Brežice.
Izdelovalec zazidalnega načrta bo izbran s strani investitorja.
Naloge 67. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor opravi Oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj Občine Brežice.
Soglasodajalci
5. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati pogoje ter soglasja k osnutku zazidalnega načrta:
– Elektro Celje PE Krško,
– KOP Brežice,
– Telekom Novo mesto,
– Krajevna skupnost Jesenice,
– Občina Brežice,
– DARS,
– VGP, Novo mesto,
– Servis skupnih služb vlade RS,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine.
Če se v postopku priprave zazidalnega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in pogoje ter soglasja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-ta pridobe v postopku.
Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu dokumentacije za pridobitev pogojev posredovati svoje pogoje pismeno sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in soglasje k osnutku ni potrebno.
Na izdelani osnutek ZN GTO morajo soglasodajalci v tridesetih dneh po prejemu vloge pisno izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje oziroma mnenje sicer se šteje, da je soglasje dano.
Pri izdaji soglasij se preverja upoštevanje zahtevanih pogojev v osnutku zazidalnega načrta. Zaradi drugačnih zahtev ni možno zavrniti izdaje soglasja.
Terminski plan
6. člen
Osnutek ZN GTO se dostavi strokovnim službam občine po pridobitvi in uskladitvi pogojev soglasodajalcev.
Župan sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka po prejemu osnutka.
V času trajanja javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, je organizirana javna obravnava.
Občinski svet zavzame stališča do pripomb in predlogov k osnutku ZN GTO.
Po sprejetju stališč do pripomb, se dopolni osnutek v tistih sestavinah, na katerega so se nanašale strokovno utemeljene pripombe in predlogi ter se pridobijo soglasja pristojnih soglasodajalcev iz 6. člena tega programa priprave.
Predlog ZN GTO se posreduje Občinskemu svetu v sprejem.
Končna določba
7. člen
Ta program priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-500/01
Brežice, dne 30. julija 2001.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost