Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3677. Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice, stran 7056.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 22. redni seji dne 2. 8. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določijo pogoji in postopki za dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice.
2. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja v Občini Dolenjske Toplice se zagotavljajo iz sredstev proračuna občine.
II. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
3. člen
Cilj pospeševanja zaposlovanja je odpiranje novih delovnih mest in pospeševanje samozaposlovanja.
4. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za:
– samozaposlitev osebe, ki je bila na Republiškem zavodu za zaposlovanje – Urad za delo Novo mesto (v nadaljevanju: RZZ) prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za določen čas najmanj dveh let oziroma za nedoločen čas osebe, ki je bila na RZZ prijavljena kot brezposelna oseba,
– zaposlitev za določen čas najmanj dveh let oziroma za nedoločen čas osebe, ki ima status presežnega delavca.
5. člen
Za sredstva za pospeševanje zaposlovanja lahko zaprosijo:
– delodajalci – majhne gospodarske družbe in fizične osebe s sedežem in dejavnostjo v Občini Dolenjske Toplice, ki so v obdobju določenim z razpisom zaposlili brezposelno osebo iz 6. člena tega pravilnika,
– brezposelne osebe, ki v obdobju določenem z razpisom uresničijo samozaposlitev.
6. člen
Višina sredstev, ki jo lahko pridobi
1. brezposelna oseba za samozaposlitev znaša 200 točk,
2. delodajalec za zaposlitev za nedoločen čas osebe iz prve in druge alinee 4. člena 200 točk,
3. delodajalec za zaposlitev določen čas najmanj dveh let osebe iz prve in druge alinee 4. člena 100 točk.
Višino točke v razpisu vsako leto določi komisija za dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja, glede na razpoložljiva sredstva za ta namen.
7. člen
Pogoji, ki jih mora brezposelna oseba izpolnjevati za pridobitev sredstev so:
– da je oseba državljan Republike Slovenije,
– da je oseba prijavljena na RZZ najmanj štiri mesece pred dnem zaposlitve,
– da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v koledarskem letu,
– da ima sedež dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice (velja za samozaposlene).
8. člen
Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Dolenjske Toplice v sredstvih javnega obveščanja.
9. člen
Javni razpis o dodeljevanju sredstev za pospeševanje zaposlovanja mora vsebovati:
– skupen znesek sredstev namenjenih za pospeševanje zaposlovanja,
– namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji,
– višino subvencije, ki jo po tem razpisu lahko pridobijo upravičene osebe,
– pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo mora vlagatelj priložiti,
– rok za oddajo vlog,
– rok, v katerem bo župan občine sprejel in posredoval sklep o odobritvi sredstev.
10. člen
Vlagatelji morajo k vlogi predložiti naslednja dokazila:
– potrdilo RZZ, da je bila oseba za katero uveljavljajo subvencijo registrirana kot brezposelna oseba oziroma dokazila, da se oseba prvič zaposluje (fotokopija delovne knjižice ali overjena izjava vlagatelja),
– potrdilo organa za notranje zadeve Upravne enote Novo mesto o stalnem prebivališču v Občini Dolenjske Toplice;
– dokazil o zaposlitvi (obrazec M1), delodajalci pa še dodatno:
– odločbo o izpolnjevanju predpisanih pogojev za opravljanje pridobitne dejavnosti in priglasitveni list (za s.p.) oziroma,
– odločbo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti (za druge gospodarske družbe) in
– potrdilo agencije za plačilni promet o razvrstitvi družbe.
11. člen
Vloge na podlagi razpisa sprejema delavec občinske uprave, ki ga imenuje župan ali tajnik občine. Vloge praviloma pregleda v roku, določenem v razpisu, posebna komisija za dodeljevanje sredstev za pospeševanje zaposlovanja na predlog, ki jo imenuje župan občine, v sestavi dveh predstavnikov Občinske uprave občine Dolenjske Toplice in dveh predstavnikov odbora za gospodarstvo.
12. člen
Sklep o dodelitvi sredstev za pospeševanje zaposlovanja sprejme župan na podlagi predloga komisije.
13. člen
Delodajalec oziroma samozaposlena oseba na podlagi sklepa župana, sklene z Občino Dolenjske Toplice pogodbo o sofinanciranju zaposlovanja. Občina Dolenjske Toplice sredstva nakaže na žiro račun vlagatelja, v roku 30 dni po podpisu pogodbe.
14. člen
Če se delovno razmerje, sofinancirano na podlagi tega pravilnika, prekine prej kot v dveh letih od dneva sklenitve pogodbe, mora prejemnik subvencije zaposliti drugo brezposelno osebo ali vrniti sredstva občine v roku 30 dni od poziva komisije iz 11. člena tega pravilnika.
Morebitni krivdni razlog osebe pri prekinitvi delovnega razmerja ne vpliva na obveznost delodajalca, da zaposli drugo brezposelno osebo oziroma da vrne sredstva občine. Znesek, ki ga mora prejemnik subvencije vrnitvi se poveča za obrestno mero, določeno v pogodbi. V primeru zamude pri vračilu je prejemnik subvencije dolžan plačati zakonite zamudne obresti. V primeru, da gre obratovalnica ali podjetje v stečaj se terjatev prijavi v stečajno maso.
15. člen
Župan je enkrat letno dolžan poročati Občinskemu svetu občine Dolenjske Toplice o aktivnostih v zvezi z dodeljevanjem sredstev za pospeševanje zaposlovanja.
III. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 300-05/726/00-03
Dolenjske Toplice, dne 2. avgusta 2001.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost