Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3701. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine Novo mesto, stran 7100.

Na podlagi 51. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ( Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 20. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list, št. 47/99) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 29. seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine Novo mesto
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določa vrsta, namen, največja velikost in način gradnje pomožnih objektov, posegi v prostor in dela, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje, temveč zadostuje odločba o dovolitvi priglašenih del.
II. POMOŽNI OBJEKTI IN POSEGI V PROSTOR
2. člen
Za pomožne objekte in posege v prostor v smislu prejšnjega člena se štejejo:
1. Pri enostanovanjskih hišah in individualnih stanovanjskih hišah:
– drvarnice, garaže za en osebni avto, shrambe za vrtno orodje in drugi pritlični objekti, ki predstavljajo funkcionalno dopolnitev stanovanjskih in gospodarskih objektov največ do bruto tlorisne površine 30 m2; objekt je lahko lesen, zidan ali montažen, pritličen (višina objekta do kapne lege največ 3,2 m) ter situiran v sklopu stanovanjskih in gospodarskih objektov;
– pergole, nadstreški nad obstoječimi terasami ter dostopom oziroma dovozom za osebne avtomobile ob obstoječih stanovanjskih objektih ter nadstreški za nadktirje parkirišč osebnih avtomobilov, avtomobilskih prikolic, do maksimalne bruto tlorisne površine 30 m2 pod pogojem, da je konstrukcija na točkovnih temeljih,
– dimniki, sončni kolektoriji, vetrolovi, zunanje stopnice, strešne okenske odprtine in fičare, lahko so enokapne ali dvokapne, zatrep je lahko v obliki trapeza, če to ustreza tipologiji naselja,
– boksi za pse, kurniki, zajčniki in drugi manjši objekti z žičnimi ograjami do bruto tlorisne površine 15 m2,
– greznice in kapnice, locirane neposredno ob obstoječih objektih, s tem da so greznice v nepropustni izvedbi brez izpusta v teren,
– zunanji bazeni za individualno rabo v sklopu funkcionalnega zemljišča stanovanjske hiše, maksimalne bruto tlorisne površine 30 m2,
– tople grede in zaprti rastlinjaki do bruto tlorisne površine 30 m2,
– vrtne in medposestne ograje (lesene, kovinske, žičnate ali različnih kombinacij) do višine največ 2,00 m ter zidane do višine 1,00 m z odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem, pod pogojem, da so upoštevani odmiki od javnih prometnic v skladu s predpisi o javnih cestah: odmik od posestne meje je lahko tudi manjši, če investitor pridobi pismeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
– oporni in podporni zidovi do višine 1,20 m z odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem, s tem da je temeljna peta zidu v minimalnem odmiku 0,5 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem ter da ne povzroča izliva meteornih voda na sosednje zemljišče in da so upoštevani odmiki od javnih prometnic v skladu s predpisi o javnih cestah, odmik od posestne meje je lahko tudi manjši, če investitor pridobi pismeno soglasje lastnika sosednjega zemljišča,
– stabilni nadzemni ali podzemni rezervoarji za plin s prostornino 5 m3, če so grajeni, opremljeni, postavljeni in upoštevani odmiki (najmanj 3 m od posestne meje) v skladu s pogoji določenimi v pravilniku o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91),
– izvedba individualnega priključka za priključno moč do 50 kW od javnega komunalnega omrežja do posameznega objekta, če trasa poteka po zemljišču investitorja in ne tangira ostalih komunalnih in drugih naprav, s tem da mora stranka poleg dokumentacije, navedene v 7. členu tega odloka predložiti še tehnično dokumentacijo za gradnjo plinskega priključka in za notranjo izvedbo plinske inštalacije, ki ga izdela projektantska organizacija ali distributer plina, ki na območju Mestne občine Novo mesto izvaja gospodarsko javno službo oskrbe z zemeljskim plinom.
2. pri večstanovanjskih hišah:
– zasteklitev balkonov in lož, odprtih z ene oz. dveh strani, s tem da se zahteva enotno oblikovanje v materialih in barvah za celotno zgradbo,
– izvedba odprtih ali zaprtih nadstreškov v pritličjih objektov kot podaljškov lož do globine 2 m do kapa nadstreška oz. 1,50 m do zunanjega roba konstrukcije, s tem da se zahteva enotno oblikovanje za celotno zgradbo ali niz zgradb v materialih in barvah ter da pridobi investitor soglasja 51 % lastnikov etažnih stanovanj v objektu ali nizu objektov,
– vetrolovi in nadstreški zunanjih stopnišč,
– namestitev zunanjih klima naprav na fasadah ali strehi objekta,
– pokrito zbirno mesto za komunalne odpadke s soglasjem upravljalca javne poti ob objektu.
3. ostali pomožni objekti in posegi v prostor:
– mali plinski kontejnerji za prodajo gospodinjskega plina do velikosti 2 x 50 jeklenk z minimalnim odmikom 5 m od posestne meje v skladu z določili Pravilnika o utekočinjenem naftnem plinu (Uradni list RS, št. 22/91),
– mikrourbana oprema (klopi, igrala, korita za rože in smetnjaki) kot dopolnitev opreme parkov in otroških igrišč,
– objekti za odpravljanje arhitektonskih ovir za ljudi z omejeno možnostjo gibanja – izvedba vseh za ta namen prirejenih dvigal v obstoječih objektih in v njih, gradnja klančin ter gradnja nadstrešnic nad temi objekti,
– montažne ali klasično grajene nadstrešnice ali čakalnice na avtobusnih postajališčih,
– reklamni, obvestilni in drugi panoji, pritrjeni na obstoječe objekte, zidove, ograje in samostojni reklamni, obvestilni in podobni panoji, ki so namenjeni plakatiranju in obveščanju v skladu z Odlokom o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto ( Urad list RS, št. 31/96),
– obeležja in manjši sakralni objekti (kapelice) do bruto tlorisne površine 5 m2,
– postavitev umetniških del in vodnjakov z vodometom,
– ureditev funkcionalnih zemljišč (tlakovanje, asfaltiranje) in postavitev robnikov do višine 20 cm.
4. pri objektih, namenjenih kmetijstvu, lovstvu, športu in turizmu:
– zidani goveji in svinjski hlevi, hlevi za drobnico, kunce in perutnino do bruto tlorisne površine 60 m2, če so pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov kmetije,
– vsa lesena gospodarska poslopja brez pasovnih temeljev ( hlevi, skednji, kašče, lope za shrambo kmetijskih pridelkov, orodja in strojev) do bruto tlorisne površine 80 m2, če so pritlični in umeščeni v sklop drugih objektov kmetije,
– leseni kozolci za sušenje ali shranjevanje krme enovrstne in dvovrstne izvedbe brez pasovnih temeljev ter prestavitve obstoječih kozolcev in skednjev za potrebe kmetijskega gospodarstva; lahko se postavijo izven sklopa drugih objektov, vendar mora biti njihova raba strogo namenska,
– čebeljnaki na točkovnih temeljih, leseni, nepodkleteni, če so umeščeni izven naselij in v bruto tlorisni višini ne posegajo 25 m2 in 3,20 m višine prednje kapne lege nad nivojem tal objekta ter ob predhodnem pismenem mnenju čebelarskega društva pripadajočega pašnega katastra,
– zidane mlekarnice ali individualne zbiralnice ali hladilnice mleka, locirane v sklopu kmetije do bruto tlorisne površine 30 m2, opremljene v skladu s Pravilnikom o veterinarsko-sanitarnih pogojih za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo (Uradni list RS, št. 91/99),
– koritasti, stolpni in montažni silosi za shranjevanje krme in žita, umeščeni v sklop gospodarskih objektov in ustrezno oddaljeni od sosednjih stanovanjskih objektov (najmanj 25 m od najbližjih stanovanjskih objektov oziroma ob pismenem soglasju lastnikov sosednjih stanovanjskih objektov tudi bližje), ki skupaj z nadstrešnico ne presegajo višine sosednjih objektov do bruto tlorisne površine 150 m2 oziroma 300 m3 prostornine,
– gnojne jame in gnojišča za skladiščenje živinskih gnojil s kmetijskega gospodarstva – obe vrsti objektov morata biti izvedeni po navodilih za gradnjo gnojnih jam in gnojišč v neprepustni izvedbi in locirani ob obstoječih objektih kmetije v velikostih: gnojne jame s prostornino do 80 m3, gnojišča z bruto tlorisno površino pa do 80 m2,
– rastlinjaki do bruto tlorisne površine 400 m2 in vse vrste plastenjakov,
– ograditev trajnih nasadov in pašnikov z ograjo s točkovnimi temelji, nosilnimi konzolami stebri do višine 2,00 m z odmikom 1 m od posestne meje s sosednjim zemljiščem,
– manjša vodna zajetja oz. zadrževalniki vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč do bruto tlorisne površine 150 m2 s soglasjem in pogoji upravljalca vodotoka, pri čemer mora biti zajetje označeno in ograjeno s primerno varnostno ograjo,
– planiranje, krčenje drevesne zarasti, grmičja, izvedba manjših osuševanj kmetijskih zemljišč ter druga manjša zemeljska dela na površini do 1 ha z namenom izboljšanja rodovitnosti tal oziroma pogojev obdelave kmetijskih zemljišč,
– vzdrževanje in urejanje brežin manjših vodotokov s soglasjem in s pogoji upravljalca vodotoka,
– leseni, montažni, enoetažni objekti za skladiščenje gozdarske opreme in materiala ali opreme in materiala za lovsko dejavnost, postavljeni na gozdnem zemljišču, do bruto tlorisne površine 30 m2 ob soglasju Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Novo mesto,
– samostoječe lovske preže.
III. POGOJI IN OMEJITVE
3. člen
Pri postavitvi pomožnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje in omejitve:
– upoštevana mora biti namenska raba zemljišč, ki je določena v prostorsko-izvedbenih aktih,
– s postavitvijo pomožnih objektov se ne smejo poslabšati pogoji rabe zemljišč, sosednjih objektov in naprav,
– s postavitvijo ne smejo biti zahtevani novi komunalni in drugi priključki na javne komunalne objekte in naprave,
– s postavitvijo objektov ne smejo biti prizadete pravice in interesi drugih oseb,
– zahtevana je skladnost z zahtevami v zvezi z varstvom okolja, sanitarnimi, požarnovarstvenimi, vodnogospodarstvenimi, obrambnozaščitnimi zahtevami ter zahtevami v zvezi z varovanjem naravne in kulturne dediščine,
– da zaradi enostavne konstrukcije, velikosti in druge tehnike ne potrebujejo statičnega in drugega gradbenotehničnega preverjanja,
– da se z odstranitvijo začasnih objektov omogoči vzpostavitev zemljišč v prvotno stanje pred samim posegom ali gradnjo.
Objekti oziroma posegi v prostor ne smejo biti v nasprotju z rešitvami v prostorsko izvedbenih aktih. Na območjih, kjer veljajo prostorsko izvedbeni akti, se za postavitev objektov iz 2. člena tega odloka uporabljajo določbe iz prostorsko-izvedbenih aktov, če je v njih obravnavana postavitev pomožnih objektov.
4. člen
Posebne omejitve:
– pomožni objekti se lahko postavljajo v območju stavbnih zemljišč,
– za posege v varovalnem pasu občinskih cest mora stranka pridobiti soglasje pristojnega občinskega upravnega organa, če je priglašen objekt oddaljen manj kot:
1. pri lokalni cesti         8 m
2. pri javni poti           6 m
3. pri glavni mestni cesti      12 m
4. pri zbirni mestni cesti      10 m
5. pri zbirni krajevni cesti     8 m
– izjemoma se za potrebe kmetijske predelave dovoljuje gradnja pomožnih objektov in drugi posegi v prostor, navedeni v 4. točki 2. člena tega odloka, tudi izven območij naselij in območij razpršene gradnje oziroma na »drugih« kmetijskih zemljiščih v skladu z drugo alineo 2. člena in 3. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96), vendar ob izpolnjevanju enega od naslednjih pogojev:
– predložitvi potrdila o zaščiteni kmetiji iz registra zaščitenih kmetij Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo mesto;
– predložitvi potrdila o statusu kmeta iz evidence Oddelka za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Upravne enote Novo mesto;
– predložitvi kopije obvestila o višini katastrskega dohodka za napoved za odmero dohodnine za preteklo leto, izdanega s strani Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada – izpostave Novo mesto, poslanega vsem zavezancem za plačilo davka od dohodka iz kmetijstva za preteklo leto;
višina katastrskega dohodka kmetijskih in gozdnih zemljišč v preteklem letu mora dosegati najmanj 30.000 tolarjev na kmetijsko gospodarstvo; ta znesek se valorizira v skladu s splošnimi predpisi o ugotavljanju katastrskega dohodka.
K posamezni individualni stanovanjski stavbi je možno postaviti le en pomožen objekt za isti namen iz 1. točke prve, druge, četrte, sedme in desete alinee in 3. točke prve alinee 2. člena. V primeru potrebe po gradnji pomožnih objektov za več namenov je možno po priglasitvi dovoliti postavitev le enega skupnega objekta z bruto tlorisno površino največ do 40 m2.
Odločbo o dovolitvi priglašenih del za postavitev pomožnih objektov, ki služijo kmetijski dejavnosti, je možno dovoliti gradnjo le enega objekta za isti namen iz 4. točke prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme in osme alinee 2. člena.
Vsi objekti za rejo živali so lahko postavljeni samo na območjih, kjer reja z drugimi predpisi ni prepovedana.
Za vse posege, ki bodo izvedeni v območjih in na objektih, ki so evidentirani kot kulturni, arheološki, zgodovinski, naravni ali etnološki spomenik, je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine.
5. člen
Arhitekturne, oblikovne in druge omejitve:
– objekti po tem odloku so lahko največ pritlični ali vkopani,
– objekti morajo biti oblikovno prilagojeni že obstoječim objektom in zasnovani tako, da se čimbolj vklopijo v okolje,
– izbor gradbenega materiala mora biti prilagojen krajinskim in oblikovnim značilnostim območja,
– nakloni streh in smeri slemena morajo biti prilagojeni streham obstoječih objektov, skladna mora biti tudi vrsta kritine; v strnjenih vaških naseljih se smer slemena lahko spreminja v skladu z vaško tipiko,
– tipi in materiali ograj v naseljih naj bodo čim bolj enotni,
– objekti ne smejo biti locirani na javnih komunalnih in energetskih vodih, razen ob izdanem soglasju in pogojih upravljalca posameznega komunalnega voda,
– objekti ne smejo biti locirani med prometno površino in obstoječo gradbeno linijo, razen če so oddaljeni najmanj 3 m od prometne površine oziroma je pridobljeno soglasje pristojnega organa za promet za manjši odmik ter da niso locirani v preglednostnem trikotniku križišča,
– za posege, ki bodo izvedeni na večstanovanjskih hišah, je potrebno soglasje projektanta.
Upravni organ, pristojen za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del, mora v odločbi o dovolitvi priglašenih del za postavitev objektov, navedenih v 1. točki prve, druge, četrte, sedme alinee, 2. točki prve, druge in četrte alinee, 3. točki prve, četrte, pete alinee ter 4. točki prve, druge, tretje, četrte, pete, šeste in osme alinee 2. člena tega odloka posebej določiti tudi arhitekturno-urbanistične pogoje. Pred izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del lahko upravni organ, če meni, da je to potrebno, pridobi za postavitev posameznih objektov in posegov v prostor predhodno mnenje Oddelka za prostorsko planiranje pri Mestni občini Novo mesto.
IV. ODMIKI
6. člen
Odmiki pomožnega objekta od sosednje parcelne meje mora biti najmanj 3 m, ob pismenem soglasju lastnika sosednjega mejnega zemljišča pa je odmik lahko tudi manjši.
Predpisani odmik ne velja za objekte iz 1. točke osme, devete, desete alinee, 3. točke prve alinee in 4. točke šeste, sedme in devete alinee 2. člena tega odloka.
V. PRIGLASITEV DEL
7. člen
Investitor, ki namerava zgraditi objekt ali kako drugače poseči v prostor po določilih iz 2. člena tega odloka, mora le-to priglasiti pri pristojnem upravnem organu na podlagi 62. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93 , 71/93 in 44/97).
Vloga za priglasitev del mora vsebovati:
– opis nameravane graditve in zemljišča, na katerem naj bi objekt stal s tehničnim opisom, dimenzije objekta, naklone strešin, uporabljene materiale ter konstrukcijske rešitve in stanje komunalnih naprav na zemljišču, na katerem naj bi stal objekt,
– kopijo načrta parcele,
– kopijo načrta parcele z vrisanim predvidenim objektom,
– skico objekta z dimenzijami, vrisanimi odprtinami ter položajem glede na sosednje objekte,
– dokazilo o razpolaganju z zemljiščem, na katerem naj bi objekt stal.
Pristojni upravni organ glede na priglašena dela v postopku določi, katera mnenja, soglasja in pogoje je potrebno pridobiti pred izdajo odločbe.
VI. NADZOR
8. člen
Izvajanje tega odloka nadzoruje pristojna inšpekcijska služba.
VII. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Kot kazenske določbe se uporabljajo določbe Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
VIII. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o določitvi pomožnih objektov, naprav in drugih posegov v prostor za potrebe občanov in njihovih družin, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje na območju Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 33/96).
11. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 051-05-9/2001-1200
Novo mesto, dne 12. julija 2001.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost