Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3724. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Turčiji
3725. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Azerbajdžan

MINISTRSTVA

3726. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu cvetličar
3727. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu avtoličar (dualna organizacija izobraževanja)
3728. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu geodetski tehnik
3729. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu fotografski tehnik
3730. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetovalec
3731. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetovalka gospodinja
3732. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konfekcijski modelar
3733. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu konstrukcijski mehanik (dualna organizacija izobraževanja)
3734. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v programu orodjar (dualna organizacija izobraževanja)
3735. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pečar - keramik (dualna organizacija izobraževanja)
3736. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gozdar
3737. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gradbeni tehnik
3738. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetijski tehnik
3739. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pomočnik kmetovalca
3740. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu pomočnik v živilstvu
3741. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih prodajalec (dualna organizacija izobraževanja)
3742. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu prometni tehnik (si)
3743. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu tehnik zdravstvene nege
3744. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu turistični tehnik in turistični tehnik (si)
3745. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu zobotehnik
3746. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu živilski tehnik
3747. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu farmacevtski tehnik
3748. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu čistilec objektov
3749. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu bolničar - negovalec (dualna organizacija izobraževanja)
3750. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinsko-turistični tehnik
3751. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine
3752. Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za delo pri žlahtnjenju rastlin
3753. Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
3754. Pravilnik o spremembi pravilnika o kakovosti tekočih goriv*
3755. Soglasje k ustanovitvenemu aktu Ustanove "Velenjske knjižne fundacije"
3777. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v državnih tožilstvih, v državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških
3778. Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih sposobnosti kmetijskih inšpektorjev
3779. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kontroli kakovosti grozdja v času trgatve
3780. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja

BANKA SLOVENIJE

3756. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 27. 8. do 2. 9. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3757. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
3758. Poročilo o gibanju plač za junij 2001

OBČINE

Brežice

3759. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Mestno jedro Brežice - del kareja A
3760. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta ČN Obrežje
3761. Sklep o javni razgrnitvi spremembe in dopolnitve ZN stanovanjska soseska Hrastina
3762. Sklep o javni razgrnitvi UN Gospodarska cona 1 Slovenska vas

Celje

3763. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "Sotočje Savinja-Voglajna"
3764. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore v Občini Celje

Ig

3765. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije

Rogaška Slatina

3766. Spremembe in dopolnitve tarifnega sistema ter meril in kriterijev za oblikovanje cen mestnega plina in višine priključnine na plinovodno omrežje v Rogaški Slatini

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

3767. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Sveti Andraž v Slovenskih goricah
3768. Sklep o izvolitvi za člana občinskega sveta
3769. Sklep o izvolitvi za člana občinskega sveta

Sveti Jurij ob Ščavnici

3770. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000
3771. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2001

Škofljica

3772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2001-1

Tabor

3773. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Vransko - Tabor

Vitanje

3774. Sklep o javni razgrnitvi odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del ureditvenega območja znotraj UN center Vitanje

Žužemberk

3775. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva in gozdarstva v okviru proračuna Občine Žužemberk
3776. Rezultati glasovanja in izid volitev za člane sveta Krajevne skupnosti Hinje

POPRAVKI

1. Preklic seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje
2. Preklic objave pravne osebe Komunala Izola d.o.o.
3. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje
4. Popravek seznama pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje
5. Popravek v spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov
6. Popravek sklepa o ustanovitvi Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor
7. Popravek odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Mestni občini Celje
8. Popravek odloka o proračunu Občine Dobrovnik za leto 2001
9. Popravek odloka o zazidalnem načrtu Dvori IV, (Grosuplje)
10. Popravek odloka o zazidalnem načrtu (Slovenj Gradec) "Katica"
11. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o varstvenih pasovih vodnih virov v Občini Tržič in ukrepih za zavarovanje voda
12. Popravek pravilnika o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov
AAA Zlata odličnost