Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3741. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih prodajalec (dualna organizacija izobraževanja), stran 7147.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programih prodajalec (dualna organizacija izobraževanja)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programih srednjega poklicnega izobraževanja (dualna organizacija izobraževanja) prodajalec, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-62/00 (Uradni list RS, št. 35/00), prodajalec za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-54/00 (Uradni list RS, št. 35/00), prodajalec za izvajanje na narodno mešanem območju slovenske Istre v italijanskem učnem jeziku, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-0220/2000 (Uradni list RS, št. 78/00) in prodajalec za dvojezično slovensko madžarsko izvajanje na narodno mešanem območju v Prekmurju, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-0220/2000 (Uradni list RS, št. 78/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tuj jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz predmetu ustreznega tujega jezika.
2. Poslovna informatika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike, ekonomije (smer – informacijsko upravljalska), organizacije dela (smer organizacijska informatika) ali matematike (smer – računalništvo z matematiko) ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz računalništva in informatike, poslovne ekonomije (smer – podjetniška informatika), visoke poslovne šole (smer – poslovno informiranje) ali organizacije in managementa (smer – informatika v organizaciji in menagementu).
3. Naravoslovje s poznavanjem blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije, kemijske tehnologije, kemijskega inženirstva, biologije, živilske tehnologije, tekstilne tehnologije, tekstilstva, kmetijstva – agronomije ali kmetijstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilstva, tekstilne tehnike, agronomije, kmetijstva – agronomije in hortikulture ali kemijske tehnologije.
Laborant je lahko, kdor je končal program gimnazija ali program srednjega strokovnega izobraževanja iz kemije ali katerikoli drugi program srednjega strokovnega izobraževanja, ki je vseboval najmanj 315 ur kemije ali biologije ali drugih predmetov s kemijskega ali biološkega predmetnega področja.
4. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja, podjetništva, managementa ali organizacije in managementa.
5. Poslovna matematika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali matematike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole.
6. Psihologija prodaje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz psihologije, sociologije ali komunikologije.
7. Zdravstvena vzgoja ali higienski minimum
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine, veterinarstva ali biologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege. Učitelj je lahko tudi, kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje.
8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije, psihologije, sociologije, arhitekture, komunikologije ali slikarstva, kiparstva, oblikovanja, likovne pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja, podjetništva ali managementa.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje v trgovini.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu trgovec (IV/14), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0274/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost