Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3763. Sklep o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta "Sotočje Savinja-Voglajna", stran 7259.

Na podlagi 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka ureditvenega načrta »Sotočje Savinja–Voglajna«
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka ureditvenega načrta »Sotočje Savinja–Voglajna«, ki ga je pod št. 455/00 izdelal Razvojni center Planiranje Celje d.o.o. in je v skladu s prostorskimi sestavinami srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86 in Uradni list RS, št. 48/90) ter prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Uradni list SRS, št. 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94).
II
Ureditveni načrt »Sotočje Savinja–Voglajna« obravnava območje, ki ga omejuje na severu Teharska cesta, na vzhodu meja območja poteka po desnem bregu Voglaje do sotočja s Savinjo, prečka na jugu Savinjo in potega na zahodu po Cesti v Laško do mostu, prečka Savinjo in nato po trasi železnice Zidani most–Maribor do Teharske.
III
Javna razgrnitev osnutka ureditvenega načrta »Sotočje Savinja–Voglajna« se začne osmi dan po objavi sklepa v Uradnem listu RS na sedežu Krajevne skupnosti Aljažev hrib in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. Datum in kraj javne obravnave bosta objavljena naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času ter kraju javne obravnave mora organ krajevne skupnosti na primeren način obvestiti krajane.
IV
V petnajstih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ krajevne skupnosti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se krajevna skupnost strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35003-4/00
Celje, dne 10. avgusta 2001.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost