Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3757. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij, stran 7256.

Na podlagi 5. točke 109. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij
1. člen
V sklepu o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Uradni list RS, št. 3/01) se naslov 4. člena spremeni tako, da se glasi: »Pravila za vrednotenje obveznosti«.
2. člen
V 6. členu se črta prvi odstavek.
V drugem odstavku se besedilo »in terjatve iz premij« črta.
Četrti odstavek postane prvi in se spremeni tako, da se glasi: »Rezervacije za neiztekle nevarnosti (provision for unexpired risks) so dodatne rezervacije nad prenosno premijo, izračunane v skladu s 5. členom tega sklepa. Oblikujejo se za kritje škod in stroškov, povezanih z obstoječimi zavarovalnimi pogodbami, ki bodo nastali po obračunskem letu in niso kriti s prenosno premijo.«
3. člen
V 7. členu se v prvem odstavku besedilo »Statistične metode se dopustne« nadomesti z besedilom »Statistične metode so dopustne«.
V devetem odstavku se v točki b) črta besedilo »kot na standard«, besedilo »četrtim odstavkom« pa se nadomesti z besedilom »sprejetim standardom iz četrtega odstavka«.
4. člen
V 9. členu se spremeni besedilo drugega odstavka tako, da se glasi: Zavarovalnica ugotavlja višino izravnalnih rezervacij za prvo, drugo in tretje trimesečje na osnovi drsečih podatkov o stanju izravnalnih rezervacij in o lastnem deležu premije in deležu škod za predhodnih 12 mesecev. Pri oblikovanju izravnalnih rezervacij zavarovalnica upošteva določila sedmega do enajstega odstavka 118. člena ZZavar, pri čemer sta povprečni delež škod v opazovanem obdobju in standardni odklon povprečnega deleža škod izračunana na osnovi podatkov, ki se nanašajo na koledarska leta.«
V četrtem odstavku se besedilo »od leta 1995 dalje« nadomesti z besedilom »od leta 1996 dalje«, besedilo »8. člena tega sklepa« pa se nadomesti z besedilom »tega člena«.
5. člen
V 11. členu se v tretjem odstavku beseda »dobljenih« nadomesti z besedo »dobljena«.
6. člen
V 12. členu se v prvem odstavku besedilo »vplačane premije« nadomesti z besedilom »obračunane premije«, v točkah (i) in (ii) pa se za besedo »stopnji« postavi pika.
V tretjem odstavku se v drugi alinei za besedilom »do trenutka plačila premije« črta vejica, besedilo »bodoče premije in ustrezne obveznosti zavarovatelja ni nujno upoštevati toliko časa, dokler je rezervacija, ki krije nevarnost povečanja obveznosti zavarovalnice zaradi plačila bodočih premij, večja od zneska vplačanih premij.« pa se začne v novi vrstici, brez alinee.
7. člen
V 13. členu se v drugi alinei točke f) tretjega odstavka vejica za besedo »premij« spremeni v piko in črta besedilo »neupoštevajoč pripis dobička.«.
8. člen
V 14. členu se v drugem odstavku za besedilom »Maksimalna obrestna mera« doda besedilo »za novo sklenjene pogodbe«, beseda »uporablja« pa se nadomesti z besedo »uporabi«.
V tretjem odstavku se za besedo »vseh« doda beseda »dolgoročnih«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Agencija za zavarovalni nadzor ugotavlja povprečno obrestno mero dolgoročnih državnih vrednostnih papirjev in zavarovalnice obvešča o višini maksimalne obrestne mere iz drugega odstavka tega člena.«.
9. člen
V 15. členu se v drugem odstavku besedilo »stopnjo smrtnosti« nadomesti z besedilom »verjetnost preživetja«.
10. člen
V 20. členu se v prvem odstavku besedilo »v roku enega meseca po preteku trimesečja« nadomesti z besedilom »na način, predpisan s sklepom o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Uradni list RS, št. 9/01)«.
Drugi odstavek se črta.
11. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Določbo o maksimalni obrestni meri iz drugega odstavka 14. člena tega sklepa morajo zavarovalnice upoštevati pri pogodbah, ki jih sklenejo po 31. 12. 2001.
(2) Ne glede na določbo drugega odstavka 9. člena tega sklepa in 4. točko prvega odstavka 139. člena ZZavar v povezavi s 1. točko petega odstavka 353. člena ZZavar je stanje izravnalnih rezervacij na dan 31. 3. 2002 enako stanju izravnalnih rezervacij na koncu predhodnega koledarskega leta. Na dan 30. 6. 2002, 30. 9. 2002, 31. 3. 2003 in 30. 9. 2003 ugotovi zavarovalnica višino izravnalnih rezervacij v skladu z drugim odstavkom 9. člena tega sklepa na naslednji način:
– na dan 30. 6. 2002 upošteva stanje izravnalnih rezervacij na dan 30. 6. 2001, ki ga izračuna kot aritmetično sredino stanj izravnalnih rezervacij na dan 31. 12. 2000 in na dan 31. 12. 2001,
– na dan 30. 9. 2002 je stanje izravnalnih rezervacij enako stanju na dan 30. 6. 2002,
– na dan 31. 3. 2003 upošteva stanje izravnalnih rezervacij na dan 31. 3. 2002, ki ga izračuna kot aritmetično sredino stanj izravnalnih rezervacij na dan 31. 12. 2002 in 30. 6. 2002 in
– na dan 30. 9. 2003 upošteva stanje izravnalnih rezervacij na dan 30. 9. 2002, ki ga izračuna kot aritmetično sredino stanja izravnalnih rezervacij na dan 30. 6. 2002 in 31. 12. 2002.
12. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost