Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3726. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu cvetličar, stran 7133.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu cvetličar
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja cvetličar, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-15/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Splošno vrtnarstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva.
3. Dendrologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske arhitekture ali gozdarstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije ali gozdarstva in gospodarjenja z gozdnimi viri.
4. Stroji in naprave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo iz vrtnarstva ali kmetijstva.
5. Okrasne zelnate rastline
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
6. Aranžerstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, krajinske arhitekture, arhitekture ali likovne pedagogike ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
7. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, psihologije, organizacije dela ali komunikologije ali visokošolski strokovni študijski program iz organizacije in managementa.
8. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali ekonomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva.
9. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za pridobitev višje stropkovne izobrazbe iz kmetijstva ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz cvetličarstva, vrtnarstva ali kmetijstva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja cvetličarstva ali vrtnarstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, vrtnar in cvetličar (IV/4), poklic cvetličar, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
8. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0245/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost