Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3744. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu turistični tehnik in turistični tehnik (si), stran 7151.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu turistični tehnik in turistični tehnik (si)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega strokovnega izobraževanja turistični tehnik in v programu turistični tehnik (izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri), ki ju je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbama, št. 011-56/00 in 011-58/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tuji jezik II in Tuji jezik III
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz predmetu ustreznega tujega jezika.
2. Umetnostna zgodovina
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine, slikarstva, kiparstva, arhitekture ali likovne pedagogike.
3. Osnove turizma
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali geografije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma.
4. Turistično poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, podjetništva ali managementa.
5. Ekonomija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije ali visoke poslovne šole.
6. Praktični pouk
Za 1. in 2. letnik je učitelj lahko, kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz turizma ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, podjetništva ali managementa ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz geografije ali ekonomije.
Za 3. letnik je učitelj lahko, kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz turizma ali visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, podjetništva ali managementa ali univerzitetni študijski program iz ekonomije.
Za vsebine iz gostinstva v 4. letniku je učitelj lahko, kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz turizma, gostinstva ali živilstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije. Učitelj mora imeti predhodno srednjo izobrazbo iz gostinstva.
Za ostale vsebine 4. letnika je učitelj lahko, kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz turizma ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, podjetništva ali managementa ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz geografije ali ekonomije.
Učitelj praktičnega pouka mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja turizma. Za vsebine iz gostinstva mora imeti učitelj predpisane praktične izkušnje s področja gostinstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu turistični tehnik (V/17), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0261/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost