Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3770. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000, stran 7262.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 9/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) in 19. člena statuta Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 20. redni seji dne 24. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Sveti Jurij ob Ščavnici za leto 2000
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2000.
2. člen
Zaključni račun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2000 obsega:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
I. Skupaj prihodki                296,893.132,39
II. Skupaj odhodki                274,248.332,22
III. Proračunski presežek (I.–II.)         22,644.800,17
B) Račun finančnih terjatev in naložb
IV. Prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev                 –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev                      –
VI. Prejeta minus dana posojila
in sprem. kapital. deležev (IV.–V.)
VII. Skupni presežek (I.+IV)–(II.+V.)       22,644.800,17
C) Račun financiranja
VIII. Zadolževanje                       –
IX. Odplačila dolga                      –
X. Neto zadolževanje                      –
XI. Povečanje sredstev na računih
(I.+IV.+VIII.)–(II.+V.+IX.)            22,644.800,17
3. člen
Presežek prihodkov iz preteklega leta v višini 16,530.889,76 SIT ni sestavni del prihodkov proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici, ampak ta znesek predstavlja povečanje splošnega sklada.
4. člen
Stanje sredstev na računih Občine Sv. Jurij ob Ščavnici konec leta 2000 znaša 43,434.245,11 SIT, od tega znašajo sredstva rezerv 4,450.951,13 SIT.
5. člen
Presežki prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2000 se prenesejo v proračun Občine Sv. Jurij ob Ščavnici za leto 2001 in se porabijo za investicijske namene.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303/00001/2001
Sveti Jurij ob Ščavnici, dne 24. julija 2001.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost