Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3728. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu geodetski tehnik, stran 7135.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu geodetski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega strokovnega izobraževanja geodetski tehnik, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-17/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Opisna geometrija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz arhitekture ali geodezije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz geodezije.
2. Geodezija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz geodezije.
3. Izdelava geodetskih načrtov
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz geodezije.
Laborant je lahko, kdor je končal program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe iz geodezije.
4. Kataster
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz geodezije.
5. Fotogrametrija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz geodezije.
6. Izravnalni računi
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz geodezije.
7. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz geodezije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja geodezije.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu geodetski tehnik (V/15), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0226/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost