Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3742. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu prometni tehnik (si), stran 7148.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu prometni tehnik (si)
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega strokovnega izobraževanja prometni tehnik (izobraževalni program s slovenskim učnim jezikom za izvajanje na narodno mešanem območju v slovenski Istri), ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-18/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz tehnologije prometa ali prometa ali kdor izpolnjuje pogoje za poučevanje predmeta kemija kot splošno izobraževalnega predmeta v programih tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja.
2. Ekonomika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacija dela ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, visoke poslovne šole ali managementa.
3. Tehnologija prometa
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz tehnologija prometa ali prometa.
4. Transportna sredstva
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz tehnologija prometa, prometa ali strojništva.
5. Tehnika in varnost
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz tehnologija prometa, prometa ali strojništva, v 3. in 4. letniku pa tudi, kdor je končal univerzitetni ali visokošolski strokovni študijski program iz gradbeništva.
6. Špedicija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tehnologije prometa, prometa, ekonomije ali organizacija dela ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tehnologije prometa, prometa, poslovne ekonomije, organizacije in managementa, upravljanja in poslovanja, visoke poslovne šole ali managementa.
7. Praktični pouk – Poznavanje blaga
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz kemije, kemijske tehnologije, tehnologije prometa ali prometa ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kemije ali prometa.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometne (carinska služba, kontrola prevzema in oddaje blaga, skladiščenje) ali kemijske (vzorčenje surovin in izdelkov, analizni procesi) dejavnosti.
8. Praktični pouk – Ekonomika
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz ekonomije, organizacije dela, organizacije in managementa, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, managementa ali upravljanja in poslovanja ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali prometa.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja poslovanja in organizacije dela prometno transportnih podjetij.
9. Praktični pouk – Tehnologija prometa
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz tehnologije prometa ali prometa ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja prometa (organizacija in kontrola prevoza tovora in potnikov).
10. Praktični pouk – Tehnika in varnost
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz tehnologija prometa, prometa ali strojništva (v 3. in 4. letniku lahko tudi iz gradbeništva) ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz prometa ali strojništva, v 3. in 4. letniku lahko tudi iz gradbeništva.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja vzdrževanja prevoznih sredstev in naprav za pretovarjanje ali organizacije prevoza blaga.
11. Praktični pouk – Špedicija
Učitelj je lahko kdor je končal višješolske ali visokošolske strokovne študijske programe iz tehnologije prometa, prometa, ekonomije, organizacije dela, organizacije in managementa, visoke poslovne šole, poslovne ekonomije, managementa ali upravljanja in poslovanja ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz ekonomije ali prometa.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja špedicije, zavarovanja ter carinjenja blaga.
5. člen
Učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu prometni tehnik V/26, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1991 ali 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-123/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost