Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3731. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetovalka gospodinja, stran 7138.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu kmetovalka gospodinja
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega poklicnega izobraževanja kmetovalka gospodinja, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-83/00 (Uradni list RS, št. 44/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Računalništvo
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program iz računalništva in informatike ali enopredmetni univerzitetni študijski program iz računalništva z matematiko ali dvopredmetni univerzitetni študijski program iz matematike in računalništva ali univerzitetni študijski program iz matematike – smer računalništvo z matematiko ali uporabna matematika. Učitelj je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za učitelja drugih strokovno-teoretičnih predmetov v tem programu in je imel v študijskem programu najmanj 150 ur računalništva ali je končal študijski program izpopolnjevanja iz računalništva.
2. Gospodinjstvo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz gospodinjstva.
3. Tekstilije in urejanje doma
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz tekstilne tehnologije, oblikovanja tekstilij in oblačil, tekstilstva ali gospodinjstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz tekstilne tehnike, konfekcijske tehnike ali tekstilstva.
4. Rastlinska proizvodnja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva ali kmetijstva – agronomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture ali agronomije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijstva.
5. Osnove živinoreje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije, kmetijstva – zootehnike ali veterinarstva ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, kmetijstva – zootehnike, agronomije ali zootehnike.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo ali srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijstva.
6. Gospodarsko poslovanje
Učitelj je lahko, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kmetijstva – agronomije in hortikulture, agronomije, poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, upravljanja in poslovanja, managementa ali podjetništva ali univerzitetni študijski program iz kmetijstva, kmetijstva – agronomije ali ekonomije.
7. Praktični pouk
7.a) Vsebine kuhanja in strežbe
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gospodinjstva ali kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva ali ima naziv strokovne izobrazbe kmetijsko-gospodinjski tehnik. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja gostinstva.
7.b) Vsebine oblikovanja tekstilij
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz gospodinjstva ali tekstilstva ali kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz tekstilstva ali kdor ima srednjo izobrazbo s področja tekstilstva ali ima naziv strokovne izobrazbe kmetijsko-gospodinjski tehnik. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja tekstilstva.
7.c) Praksa kmetijske predelave in reje
Učitelj je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kmetijstva ali kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijstva. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja kmetijstva.
Učitelj za traktorske vožnje je lahko, kdor je končal višješolski študijski program iz kmetijstva ali program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz kmetijstva ali prometa. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz kmetijstva ali prometa in ima opravljen izpit za voznika inštruktorja. Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja cestnega prometa.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu kmetovalka – gospodinja IV/3, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Dveletni in triletni programi poklicnih šol, Ljubljana 1991, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-125/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost