Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3745. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu zobotehnik, stran 7152.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu zobotehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega strokovnega izobraževanja zobotehnik, ki ga je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbo, št. 011-17/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Zdravstvena vzgoja z mikrobiologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine, stomatologije, mikrobiologije ali biologije ali kdor je končal visokošolski študijski program iz zdravstvene vzgoje ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege, zdravstvene nege – porodniško-ginekološka smer, delovne terapije, radiologije, fizioterapije ali sanitarnega inženirstva.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program iz pedagogike, sociologije, sociologije kulture, andragogike, socialne pedagogike ali organizacije dela, če ima predhodno končan višješolski študijski program iz zdravstvene nege.
2. Zobotehnični materiali in tehnologija
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz stomatologije, lahko pa tudi, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege, zdravstvene nege – porodniško-ginekološka smer, delovne terapije, radiologije, fizioterapije ali sanitarnega inženirstva, če ima predhodno srednjo izobrazbo iz zobotehnike.
3. Morfologija z gnatologijo
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz stomatologije, lahko pa tudi, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege, zdravstvene nege – porodniško-ginekološka smer, delovne terapije, radiologije, fizioterapije ali sanitarnega inženirstva, če ima predhodno srednjo izobrazbo iz zobotehnike.
4. Anatomija glave
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz medicine ali stomatologije.
5. Teoretična protetika
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz stomatologije, lahko pa tudi, kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz zdravstvene nege, zdravstvene nege – porodniško-ginekološka smer, delovne terapije, radiologije, fizioterapije ali sanitarnega inženirstva, če ima predhodno srednjo izobrazbo iz zobotehnike.
6. Praktični pouk – praktična protetika
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo izobrazbo iz zobotehnike.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja zobotehnike.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu zobotehnik V/34, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-122/2001
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost