Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3772. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2001-1, stran 7263.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 ter odl. US 45/97 in 67/97), 20., 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, odl. US, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99), je Občinski svet občine Škofljica na 25. redni seji dne 24. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Škofljica za leto 2001-1
1
V odloku o proračunu Občine Škofljica za leto (Uradni list RS, št. 9/01) se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun za leto 2001 se določa v naslednjih zneskih:
A)  Bilanca prihodkov in odhodkov               SIT
I.  Prihodki                   1.024,649.000,00
II.  Odhodki                   1.105,002.940,24
III. Proračunski presežek oziroma
   primanjkljaj                  –80,353.940,24
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil                –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev                     –
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev              –
C)  Račun financiranja
VII. Zadolževanje proračuna                   –
VIII. Odplačila dolga                       –
IX.  Povečanje (zmanjšanje) sredstev
   na računih                   –80,353.940,24
X.  Neto financiranje               –80,353.940,24
XI.  Stanje sredstev na računih
   preteklega leta                 80,353.940,24
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov.
2
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01503/15/2001/25-1
Škofljica, dne 20. avgusta 2001.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost