Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3729. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu fotografski tehnik, stran 7136.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu fotografski tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programu srednjega strokovnega izobraževanja fotografski tehnik, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport z odredbo, št. 011-61/00 (Uradni list RS, št. 35/00).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Umetnostna zgodovina
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz umetnostne zgodovine ali arhitekture.
2. Fotografska tehnika
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz filmske in televizijske režije, slikarstva, kiparstva, restavratorstva, oblikovanja ali likovne pedagogike.
3. Fotografsko snovanje
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz slikarstva, kiparstva, restavratorstva, oblikovanja ali likovne pedagogike.
4. Tehnologija procesov
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz kemije, kemijskega inženirstva ali kemijske tehnologije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz kemijske tehnologije.
5. Novi mediji
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz filmske in televizijske režije, slikarstva, kiparstva, restavratorstva, oblikovanja ali likovne pedagogike.
6. Filmska in televizijska tehnika
Učitelj je lahko, kdor ima visokošolsko izobrazbo iz fotografije ali kdor je končal univerzitetni študijski program iz filmske in televizijske režije, slikarstva, kiparstva, restavratorstva, oblikovanja ali likovne pedagogike.
7. Organizacija in ekonomika poslovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali visokošolski strokovni študijski program visoka poslovna šola, poslovna ekonomija, organizacija in management, podjetništvo, management ali upravljanje in poslovanje.
8. Praktični pouk
Učitelj je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz fotografije.
Učitelj mora imeti predpisane delovne izkušnje s področja fotografije.
Laborant je lahko, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz fotografije.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu fotograf V/39, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana 1992, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-0266/2000
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost