Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3775. Pravilnik o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva in gozdarstva v okviru proračuna Občine Žužemberk, stran 7264.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 19. seji dne 31. 5. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o namenu, načinu uporabe in virih financiranja kmetijstva in gozdarstva v okviru proračuna Občine Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določi način pridobivanja finančnih sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Žužemberk ter pogoje in kriterije za dodelitev finančnih sredstev upravičencem.
2. člen
Višina sredstev za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Žužemberk se določi za tekoče leto z občinskim proračunom.
3. člen
Viri sredstev v okviru proračuna so redni in izredni.
Redni viri so:
– iz sredstev v okviru proračuna občine,
– prispevki od spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč in gozdov,
– anuitete od posojil,
– takse.
Izredni viri so:
– dotacije MKGP (pogodbena sofinanciranja, pokritja iz naslova sanacije škod, sredstva po drugih merilih),
– drugo (npr. najeti bančni krediti, vračila nenamensko porabljenih sredstev).
Izredni viri se štejejo za nenačrtovana namenska sredstva, ki se porabijo izključno za namene, za katere so bila pridobljena in se v proračunu tudi tako prikazujejo. Za višino sredstev se z rebalansom korigira posamezne postavke.
4. člen
Sredstva so namenjena za spodbujanje, ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva kot temeljne gospodarske dejavnosti v občini, in sicer za:
– izobraževanje v kmetijstvu in gozdarstvu,
– sofinanciranje prevoza in odkupa mleka ter vzdrževanja mlečnih zbiralnic,
– spodbujanje čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
– sofinanciranje analiz zemlje in krme ter bakterioloških analiz mleka,
– sofinanciranje reprodukcije in vitamizacije goved, konj,
– sofinanciranje urejevanja kmetijskih zemljišč in odpravljanje zaraščenosti,
– pospeševanje ohranjevanja travniških sadovnjakov,
– spodbujanje ekološkega kmetovanja,
– spodbujanje pašno-kosnega in okolju ter živalim prijaznega sistema reje,
– razpise resornega ministrstva za sofinanciranje nalog v kmetijstvu in gozdarstvu,
– spodbujanje dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in
– druge naloge, ki so določene s planom oziroma rebalansom plana Občine Žužemberk za tekoče leto.
Sredstva se dodeljujejo v obliki regresov, subvencij in posojil za namene, ki se opredelijo s programom za tekoče leto neposredno na osnovi vlog in pod pogoji, določenimi z javnimi razpisi in javnimi objavami.
Občina razpolaga s sredstvi v okviru proračuna namenjenega kmetijstvu in gozdarstvu po načelu dobrega gospodarja, kar pomeni, da po preudarku razporedi sredstva za tiste namene, ki zagotavljajo razvoj in ohranjanje poseljenosti podeželja in dajejo največji razvojni in ekonomski učinek.
II. POSTOPEK ZA DODELITEV SUBVENCIJ, REGRESOV IN DRUGIH TRANSFEROV
5. člen
Upravičenec lahko prične s postopkom za dodelitev subvencije, regresa ali drugih transferov, če so sredstva predvidena s programom spodbujanja in ohranjanja razvoja podeželja, kmetijstva in gozdarstva za tekoče leto.
6. člen
Javni razpis ali javna objava mora vsebovati naslednje razpisne pogoje:
– predmet razpisa,
– višino razpisanih sredstev,
– kriterije za dodelitev sredstev z navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi,
– dodatni kriteriji,
– kontaktno osebo za morebitna pojasnila ali dvig razpisne dokumentacije,
– roki za vložitev prošenj,
– datum odpiranja vlog.
V javnem razpisu oziroma javni objavi se lahko navede, da imajo prednost pri dodeljevanju sredstev upravičenci, ki izkazujejo:
– višjo udeležbo lastnih sredstev,
– razširjajo in odpirajo nova delovna mesta za nedoločen čas,
– ustanavljajo nove proizvodne ali storitvene kapacitete,
– kmetje, ki že opravljajo dopolnilno dejavnost,
– kmetje, ki so kmetijski zavezanci.
Upravičenci
7. člen
Zahtevke za dodelitev finančnih sredstev na osnovi javnih razpisov lahko oddajo fizične ali pravne osebe, ki izpolnjujejo razpisne pogoje in so državljani RS s stalnim prebivališčem v Občini Žužemberk ter bodo sredstva investirali v Občini Žužemberk ali njihovi pooblaščenci.
Zahtevke za sredstva vlagajo upravičenci iz prejšnjega odstavka v svojem imenu ali njihovi pooblaščenci za njihov račun.
Vlagatelji, ki pridobijo sredstva za druge upravičence, morajo ta sredstva prenakazati na njihov račun najkasneje v dveh delovnih dnevih od njihovega prejema.
Vlagatelj ne sme pogojevati uveljavljanja ali izplačila intervencijskih sredstev upravičencu z obsegom proizvodnega oziroma pogodbenega sodelovanja ali nakupom blaga iz svoje trgovske mreže.
Vlagatelj, ki pridobi sredstva za druge upravičence, lahko upravičencu zaračuna stroške poslovanja, vendar največ do 0,5% od višine uveljavljenih sredstev.
8. člen
Vloge morajo vsebovati z javnim razpisom oziroma objavo zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), davčno številko, številko žiro računa ali hranilne knjižice, kamor se sredstva nakazujejo,
– status (dokazilo o statusu, posestni listi ne starejši od enega leta),
– namen vloge,
– finančno konstrukcijo, poslovni načrt, vire financiranja za investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
– višino zaprošenih sredstev,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– drugo (najeti namenski krediti, najemne pogodbe…).
Vloge se podajajo v zaprtih ovojnicah z obvezno označbo “Ne odpiraj – vloga” in navedbo razpisa oziroma objave.
Razpisna dokumentacija
9. člen
Zainteresiranim uporabnikom mora biti na voljo ustrezna razpisna dokumentacija z naslednjimi sestavnimi deli:
– podatki o višini razpisanih sredstev za posamezen namen,
– vzorec pogodbe,
– navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora prejemnik predložiti,
– navedba meril za dodelitev subvencije, regresa ali drugega transferja.
Strokovna komisija
10. člen
Strokovna komisija, ki jo imenuje župan, preveri vloge. Strokovna komisija mora biti sestavljena tako, da lahko strokovno oceni prispelo vlogo. Član strokovne komisije mora biti predstavnik delovnega telesa občinskega sveta, pristojnega za področje kmetijstva ali predstavnik kmetijsko svetovalne službe.
Strokovna komisija preverja popolnost vlog in točnost podatkov navedenih v vlogah. Strokovna komisija mora pri vlagateljih opraviti dodatna poizvedovanja, opraviti terenski ogled ter sestaviti zapisnik. Na osnovi videnega ugotovi ekonomsko upravičenost vlog, pripravi poročilo in predlog razdelitve sredstev.
11. člen
Z izbranimi vlagatelji sklene Občina Žužemberk pogodbo, v kateri morajo biti obvezno navedene naslednje sestavine:
– naziv uporabnika,
– namen, za katerega so subvencije in regresi dodeljeni,
– višina dodeljenih sredstev,
– spisek dokazil, ki jih mora uporabnik predložiti,
– način nadzora nad uporabo dodeljenih sredstev,
– možnost, da predstavnik občine kadarkoli preverja namensko porabo sredstev,
– določilo, da mora prejemnik ob ugotovljeni nenamenski porabi sredstva vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi.
Pritožbeni postopek
12. člen
Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila in mu razpisana sredstva niso bila dodeljena neupravičeno, lahko sproži pritožbeni postopek v zakonskem roku, pri tem pa mora natančno opredeliti vzroke za pritožbo.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenitev vlog.
Komisija je dolžna pritožbo obravnavati, preveriti njene navedbe in v roku 15 dni podati odgovor.
III. NADZOR IN SANKCIJE
13. člen
Namensko uporabo sredstev spremlja in preverja pristojna služba Občinske uprave občine Žužemberk oziroma pristojna komisija, ki jo imenuje župan.
Člani te komisije so tudi predstavniki matičnih delovnih teles občinskega sveta.
Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko uporabljena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev v primerih, ko komisija ugotovi:
– da so bila sredstva delno ali v celoti nenamensko uporabljena,
– da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke na zahtevkih,
– druge nepravilnosti pri uporabi sredstev.
IV. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Komisija glede na sprejeto višino planiranih sredstev po posamičnih nalogah v proračunu določi obseg razpisne dokumentacije.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-540/9
Žužemberk, dne 31. maja 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.

AAA Zlata odličnost