Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3765. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije, stran 7260.

Na podlagi 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98 in 44/00 – odl. US), 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 2. korespondenčni seji dne 20. 8. 2001 sprejel
S K L E P
o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije
1. člen
Cene dnevnih programov v Javnemu zavodu Vrtec Ig, katerega ustanovitelj je Občina Ig, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
----------------------------------------------------------------
Dnevni     1. starostna  2. starostna      Varstvena
program     skupina     skupina         družina
----------------------------------------------------------------
JZ Vrtec Ig   63.397     52.252          56.331
----------------------------------------------------------------
2. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v ceni programov znaša 7.414 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje.
3. člen
Starši otrok za katere je Občina Ig po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo samo za primer odsotnosti otroka v primeru bolezni, daljše od enega meseca, na podlagi zdravniškega potrdila.
Starši plačajo rezervacijo v znesku 360 SIT za vsak delovni dan odsotnosti otroka.
4. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Ig po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu, stroška živil in določitvi višine zdravstvene rezervacije številka 153-03/00-100 z dne 28. 12. 2000, objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/01.
6. člen
Ta sklep začne veljati s 1. 9. 2001.
Št. 153-03/01-100
Ig, dne 20. avgusta 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost