Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3750. Odredba o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinsko-turistični tehnik, stran 7156.

Na podlagi šestega odstavka 92. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
O D R E D B O
o smeri in stopnji strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji in drugi strokovni delavci v programu gostinsko-turistični tehnik
1. člen
Ta odredba določa smer in stopnjo strokovne izobrazbe, ki jo morajo imeti učitelji strokovno-teoretičnih predmetov, učitelji praktičnega pouka in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog v programih poklicno-tehniškega izobraževanja gostinsko-turistični tehnik in gostinsko-turistični tehnik za izvajanje v slovenskem učnem jeziku na narodno mešanem območju slovenske Istre, ki ju je sprejela ministrica za šolstvo, znanost in šport z odredbami, št. 011-19/2001 in 011-20/2001 (Uradni list RS, št. 12/01).
2. člen
V tej odredbi smer strokovne izobrazbe pomeni študijski program za pridobitev izobrazbe, po katerem se pridobi strokovni naslov v skladu z zakonom o strokovnih in znanstvenih naslovih (Uradni list RS, št. 47/98), pri posameznih predmetih pa tudi študijski program za izpopolnjevanje.
3. člen
Če je v tej odredbi pri posameznih predmetih naveden dvopredmetni študijski program, je ta ustrezen ne glede na to, na katerem mestu je naveden.
Če v tej odredbi pri posameznih predmetih ni navedeno, ali je ustrezen enopredmetni ali dvopredmetni študijski program, se šteje, da je ustrezen tako enopredmetni kot dvopredmetni študijski program.
4. člen
1. Tuji jezik II
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz predmetu ustreznega tujega jezika.
2. Organizacija in ekonomika poslovanja
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz ekonomije ali organizacije dela ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole, organizacije in managementa, podjetništva, managementa ali hotelirstva in turizma.
3. Prehrana
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije.
4. Turizem
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz geografije ali ekonomije ali kdor je končal visokošolski strokovni študijski program iz poslovne ekonomije, visoke poslovne šole ali hotelirstva in turizma.
5. Poslovno komuniciranje
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program komunikologije, psihologije, pedagogike, sociologije ali organizacije dela ali visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma ali organizacije in managementa.
6. Praktični pouk (kuharstvo, strežba z animacijo)
Učitelj je lahko, kdor je končal univerzitetni študijski program iz živilske tehnologije ali visokošolski strokovni študijski program iz hotelirstva in turizma.
Učitelj je lahko tudi, kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva ali kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz živilstva, če ima predhodno srednjo strokovno ali poklicno izobrazbo iz gostinstva, ali kdor je končal program za pridobitev višje strokovne izobrazbe iz gostinstva. Učitelj je lahko tudi, kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz gostinstva ali kdor ima srednjo strokovno izobrazbo iz živilstva ob pogoju, da ima predhodno srednjo poklicno izobrazbo iz gostinstva.
Učitelj mora imeti predpisane praktične izkušnje s področja gostinstva.
5. člen
Strokovni delavci, ki so do uveljavitve te odredbe izpolnjevali predpisane pogoje za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v programu, gostinski tehnik (V/16), ki ga je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje na 17. seji z dne 23. 5. 1991 in je bil objavljen v publikaciji Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Štiriletni programi tehniških in drugih strokovnih šol, Ljubljana, julij 1992, druga dopolnjena izdaja, lahko še naprej opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost za vsebinsko sorodne predmete tudi po uveljavitvi te odredbe.
6. člen
Ne glede na določbe te odredbe je za učitelje strokovno-teoretičnih predmetov ustrezna tudi izobrazba, pridobljena po podiplomskih študijskih programih za pridobitev specializacije, magisterija oziroma doktorata znanosti ustrezne smeri.
7. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-20/00
Ljubljana, dne 1. avgusta 2001.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost
in šport

AAA Zlata odličnost