Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2001 z dne 24. 8. 2001

Kazalo

3751. Pravilnik o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine, stran 7157.

Na podlagi prvega odstavka 19. člena zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (Uradni list RS, št. 62/01) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izvajanju ukrepov nadzora v mejnih prodajalnah in obračunu razlike trošarine
1. člen
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje glede izvajanja ukrepov nadzora v skladu z 8., 9. in 10. členom zakona o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (v nadaljnjem besedilu: zakon) ter načinu obračuna in plačila razlike trošarine v skladu s 17. in 18. členom zakona.
2. člen
Če je kupec v skladu s 55. členom zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00 – odl. US in 30/01) zahteval, da mu prodajalec izda obrazec DDV-VP zaradi uveljavljanja vračila DDV v potniškem prometu, mora imetnik prodajalne na izdanem računu to označiti, kupec pa hraniti račun in obrazec DDV-VP skupaj.
Če je imetnik prodajalne kupcu v skladu s 105.d členom pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99, 17/00, 19/00, 27/00, 22/01, 28/01 in 54/01) izdal vnaprej potrjen obrazec DDV-VP in na tej podlagi kupcu takoj vrnil plačani znesek davka na dodano vrednost, mora imetnik prodajalne kupcu namesto izvirnika računa in obrazca DDV-VP izročiti kopijo računa, na kateri označi, da je DDV kupcu že vrnil.
3. člen
Dobavitelj mora v skladu s prvim odstavkom 10. člena zakona pristojnemu organu predložiti blago in dobavnico ali drug dokument, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno v treh izvodih.
Blago, ki se dobavlja v mejno prodajalno se lahko predloži pristojnemu organu na uradnem prostoru mejne kontrole ali pa, v skladu z dovoljenjem pristojnega organa, v prostorih mejne prodajalne. V slednjem primeru premeščanje blaga, razkladanje in kakršno koli drugo ravnanje z blagom brez dovoljenja pristojnega organa ni dovoljeno.
Pristojni organ preveri skladnost pošiljke z navedbami v dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno ter ali blago, ki se dobavlja izpolnjuje pogoje iz 6. člena zakona.
Na zahtevo pristojnega organa mora dobavitelj poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena predložiti še druge dokumente in dokazila o tem, da blago izpolnjuje pogoje iz 6. člena zakona in omogočiti pregled blaga.
Če je vsebina pošiljke skladna z navedbami v dokumentu in blago izpolnjuje pogoje iz 6. člena zakona, pristojni organ overi vse tri izvode. En izvod dokumenta iz prvega odstavka tega člena zadrži pristojni organ, druga dva vrne predlagatelju. Dobavitelj mora izročiti en overjen izvod imetniku prodajalne.
Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del vsebine pošiljke ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena zakona, na nepravilnosti opozori dobavitelja in ga napoti, da nepravilnosti odpravi. Dokler nepravilnosti niso odpravljene, pristojni organ ne dovoli dobave blaga mejni prodajalni.
Če pristojni organ ugotovi, da vsebina pošiljke ali del vsebine pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu, na nepravilnosti opozori dobavitelja. Če se prejemnik strinja z dobavo, pristojni organ dovoli dobavo blaga mejni prodajalni, če dobavitelj skupaj s prejemnikom blaga in pristojnim organom sestaviti zapisnik o pomanjkljivostih. Dobavitelj je v 8 dneh dolžan pomanjkljivosti odpraviti in o tem obvestiti prejemnika ter pristojni organ.
Če imetnik prodajalne naknadno, po prejemu blaga in njegovem pregledu ugotovi, da dejansko dobavljeno blago ne ustreza v celoti podatkom v dobavnici oziroma drugem dokumentu, s katerim se blago dobavlja v mejno prodajalno, o tem sestavi zapisnik in ga nemudoma pošlje pristojnemu organu.
4. člen
Če imetnik mejne prodajalne vrne blago dobavitelju, ali ga premesti v drugo mejno prodajalno, ob iznosu iz območja mejnega prehoda predloži blago skupaj z dokumentom, s katerim mu je bilo blago dobavljeno, pristojnemu organu. Na dobavnici ali drugem dokumentu, ki se mu priloži, označi količino, vrednost in vrsto blaga, ki se vrača dobavitelju oziroma premešča v drugo mejno prodajalno.
Namesto dobavnice oziroma drugega dokumenta, s katerim je bilo blago dobavljeno mejni prodajalni iz prejšnjega odstavka, lahko imetnik mejne prodajalne za vrnitev blaga dobavitelju ali premestitev v drugo mejno prodajalno izda nov dokument, na katerem navede podatke o blagu (najmanj količino, vrednost in vrsto blaga) ter navede s katerimi dobavnicami oziroma drugimi dokumenti je bilo posamezno blago vnešeno v mejno prodajalno.
Pristojni organ lahko s pregledom predloženega blaga in dokumentov preveri, ali blago v pošiljki ustreza navedbam v dokumentu, ki spremlja pošiljko ter ali ima blago v skladu s carinskimi predpisi status domačega blaga.
Če blago, ki ga imetnik prodajalne predloži pristojnemu organu, nima statusa domačega blaga ali vsebina pošiljke ne ustreza navedbam v dokumentu, carinski organ zadrži blago in uvede ukrepe, ki so potrebni za ureditev primera.
Pri vnosu blaga v drugo mejno prodajalno, se skupaj z blagom predložijo tudi dokumenti iz prvega oziroma durgega odstavka tega člena.
5. člen
Zavezanec iz tretjega odstavka 17. člena zakona mora v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00) plačati obračunano razliko trošarine najpozneje do 20. novembra 2001, in sicer:
– za tobačne izdelke v dobro računa: trošarina od tobačnih izdelkov,
– za alkohol in alkoholne pijače pa v dobro računa: trošarina od alkohola in alkoholnih pijač.
V obeh primerih iz prejšnjega odstavka zavezanec poleg številke vplačilnega računa na nalogu za prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika – 092001.
Obračun razlike trošarine se sestavi ločeno za tobačne izdelke in za alkohol in alkoholne pijače v skladu z vzorcema obračuna, ki sta prilogi k temu pravilniku in sta njegov sestavni del.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 418-2/00
Ljubljana, dne 13. avgusta 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost