Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3684. Odlok o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest in javnih poti, stran 7067.

Na podlagi 26. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 7. člena statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 2/00) je Občinski svet občine Ig na 20. seji dne 10. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o načinu sofinanciranja protiprašne zaščite lokalnih cest in javnih poti
1. člen
Ta odlok določa postopke sofinanciranja protiprašne zaščite občinskih lokalnih cest in javnih poti v razmerju 70% občani, 30% občina, samo v primeru pisne pobude večine uporabnikov in v primeru, če lokalnih cest ali javnih poti, za katere so bile dane pobude, ni v štiriletnem planu razvoja in vzdrževanja občinskih cest, uporabniki pa želijo kar najhitrejšo protiprašno zaščito.
2. člen
Postopek velja za sofinanciranje protiprašne zaščite občinskih lokalnih cest in javnih poti, ki so in bodo v lasti Občine Ig in jih bo upravljala gospodarska javna služba, koncesionar oziroma druga služba za vzdrževanja občinskih javnih cest.
3. člen
Kot uporabniki, ki bi sodelovali pri sofinanciranju investicije štejejo vsi, ki imajo na področju izvajanja investicije interes, bodisi kot lastniki, posestniki, imetniki objektov in ta interes pisno izrazijo. Pisno soglasje morajo podati lastniki vseh parcel na katerih se bo izvajala protiprašna zaščita in lastniki parcel, ki uporabljajo javno pot za dovoz na parcelo, sicer sofinanciranje ni izvedljivo.
Lastniki, po katerih poteka javna pot, morajo podati tudi pisno izjavo o tem, da bodo na poziv občine svoje parcele predali v javno dobro.
Nepopolne vloge, torej vloge, ki ne vsebujejo navedbo vseh parcel in soglasja vseh lastnikov teh parcel, se kot brezpredmetne zavržejo.
4. člen
Po prejemu pisne pobude večine uporabnikov, občinska uprava investicijo vključi v letni načrt nabav in gradenj za prihodnje leto, ki je sestavni del proračuna in se ga usklajuje in sprejema po postopku, določenim za občinski proračun.
5. člen
Odločitev o prioriteti protiprašnih zaščit posameznih pobud sprejema Odbor za komunalo in infrastrukturo občinskega sveta občine Ig. Odbor mora pri tem upoštevati, da mora biti posamezna vloga razvrščena v letni načrt največ po preteku treh koledarskih let. Občinska uprava pobudnike obvesti o uvrstitvi v plan in o predvidenem roku začetka del.
Kolikor je na predvideni trasi v roku 2 let predvidena gradnja komunalnega voda, se asfaltiranje preloži na čas, ko bodo vodi že položeni.
6. člen
V letu v katerem je planirana investicija, občinska uprava sproži postopek za naročanje blaga in storitev na podlagi pravilnika o izvedbi javnih naročil in javnih razpisov in izbere najugodnejšega ponudnika za izvedbo del oziroma poveri v izvedbo gospodarski javni službi.
7. člen
Z uporabniki občina sklene pisne pogodbe o sofinanciranju investicije. V pogodbi so določeni načini in roki odplačila (obrokov) za investicijo. Odplačilo mora biti zaključeno pred začetkom investicijskih del.
8. člen
Sredstva, zbrana na podlagi sofinanciranja uporabnikov, so prihodek proračuna Občine Ig. Sredstva so strogo namenska in se lahko porabijo samo za investicijo, za katero so bila zbrana.
9. člen
Vlagatelje vlog, ki so že prispele na Občino Ig, pa so nepopolne, bo občina pozvala na dopolnitev, v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka.
Dopolnjene, popolne vloge, bodo obravnavane prioritetno.
10. člen
Ta odlok se smiselno uporablja tudi za gradnjo gozdnih vlak in ostalih komunalnih vodov oziroma objektov.
11. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-09/01-100
Ig, dne 2. avgusta 2001.
Župan
Občine Ig
Ciril Podržaj l. r.

AAA Zlata odličnost