Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3699. Program priprave lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru, stran 7082.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in 14. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 62/99, 20/01) je Občinski svet občine Ljutomer na 25. redni seji dne 23. 4. 2001 sprejel
P R O G R A M
priprave lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru
1. člen
Na podlagi sprejetega dolgoročnega in družbenega plana Občine Ljutomer (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87 in Uradni list RS, št. 24/92, 44/99) program priprave podrobneje določa za posamezne prostorsko izvedbene akte vsebino in obseg dokumentov, potrebne posebne strokovne podlage, udeležence v postopku, postopek sprejemanja ter okvirne roke izdelave.
S tem programom je predvidena priprava lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in sortirnico komunalnih odpadkov v Ljutomeru, v katero je zajeta tudi kompostarna.
2. člen
Splošni podatki za pripravo lokacijskega načrta za centralno čistilno napravo in sortirnico komunalnih odpadkov
Za ureditev stanja na področju čiščenja odpadnih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki v mestu Ljutomer je predvidena izgradnja centralne čistilne naprave (v nadaljevanju: CČN) in sortirnice komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: sortirnica). CČN in sortirnica bosta zgrajeni na reguliranem desnem bregu reke Ščavnice in bosta od mesta Ljutomer oddaljeni prib. 1 km vzhodno.
Kapaciteta CČN bo 16.000 PE, od tega industrija 10.000 PE, prebivalci pa 6.000 PE.
Za obratovanje CČN in sortirnice so potrebni:
Dostop: Dovozna pot širine 5 m, ki bo utrjena.
Kanalizacija: Obstoječe kanalizacijsko omrežje Ljutomer je pretežno mešanega tipa. Odplake se izlivajo neposredno v vodotoke (Ščavnica, Kostanjevica) ali preko razbremenilnikov – industrijski razbremenilni kanal Ščavnice. Do obravnavanega zemljišča, na katerem je predvidena izgradnja CČN, je že speljan glavni kolektor “M” kanal. Kanal poteka od stanovanjske soseske na Razlagovi in po desni strani razbremenilnega kanala do CČN.
Vodovod: Na zemljišču, na katerem bo zgrajena CČN in sortirnica oziroma v njihovi neposredni bližini ni obstoječega vodovoda. Napajanje CČN in sortirnice je predvideno preko obstoječega priključka, ki se nahaja na križišču ul. Slavka Osterca in ul. Rajh Nade. Po zadnji ulici je napajanje CČN in sortirnice predvideno po obstoječi trasi vodovoda do odcepa za blokovni stanovanjski del. Od zadnjega obstoječega jaška pri želelezniški postaji bo vodovod prečkal železniško progo, nato bo potekal po obstoječi poti ter vzporedno s traso kolektorja “M” v ustreznem odmiku. Predvidi se možnost napajanja iz lastnega vodnjaka.
Elektrika: Jugozahodno od obravnavanega zemljišča, v oddaljenosti ca. 300 m poteka obstoječi 20 kV daljnovod RTP Ljutomer – Presika.
Predvidena CČN in sortirnica bosta za svoje delovanje potrebovali električno moč, katero moč bo določil upravljalec električne energije. Glede na to, da v bližini lokacije ni nobene transformatorske postaje, bo potrebno izvesti naslednja dela:
– v sklopu lokacije CČN in sortirnice bo zgrajena transformatorska postaja ustrezne moči,
– TP bo preko novega 20 kV kablovoda priključena na obstoječi 20 kV daljnovod RTP Ljutomer – Presika.
Telefon: Na lokaciji CČN in sortirnice ni zgrajenega telefonskega omrežja. Trasa telefonskega priključka bo potekala iz obstoječega omrežja ob Užiški ulici (spojka S 47/k2), pod železniško progo ter vzporedno z vodovodom.
3. člen
Obseg priprave lokacijskega načrta
Lokacijski načrt se pripravi v vsebini, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor; ZUNDPP (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97) in z navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85). V zvezi s 36. členom ZUNDPP ni potrebno izdelati variantnih strokovnih rešitev zaradi že določene tehnologije, na osnovi katere bo delovala načrtovana CČN in sortirnica.
4. člen
Veljavna občinska planska dokumentacija:
– dolgoročni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 ter družbeni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 7/87),
– spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 27/87 in Uradni list RS, št. 24/92, 44/99).
Že pripravljene strokovne podlage za CČN, ki se jih mora upoštevati pri pripravi lokacijskega načrta so:
– tehnološko-tehnične podloge št. 52-097-00-98 (Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, julij 1998),
– odlok o lokacijskem načrtu kanalizacije Ljutomer (Uradni list RS, št. 71/96),
– meritve in analize industrijskih odpadnih voda mesta Ljutomer; poročilo (Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, september 1998),
– poročilo o vplivih na okolje zaradi izgradnje biološke čistilne naprave za čiščenje komunalnih odpadnih vod v Ljutomeru (Hidroinženiring d.o.o., 1998).
5. člen
Za pripravo LN bodo uporabljene tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane za pripravo dolgoročnega in družbenega plana Občine Ljutomer in podatki o obstoječih infrastrukturnih napravah in objektih.
Poleg tega pa je potrebno izdelati še naslednje strokovne podlage:
– rešitve v zvezi z odlaganjem blata s CČN,
– poročilo o vplivih na okolje za sortirnico,
– drugo – po potrebi oziroma na zahtevo soglasodajalcev.
6. člen
Organizacija priprave lokacijskega načrta
a) Izdelovalec lokacijskega načrta za CČN je podjetje Hidroinženiring d.o.o., Ljubljana, ki je bil zbran s strani Občine Ljutomer v skladu z zakonodajo. Izdelovalec lokacijskega načrta za sortirnico bo izbran v skladu z zakonodajo.
b) Naročnik lokacijskega načrta je Občina Ljutomer, Vrazova ul. 1, 9240 Ljutomer. Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja se določi občinska strokovna služba, pristojna za prostor.
Naloga izdelovalca lokacijskega načrta je:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela lokacijskega načrta v skladu z veljavno zakonodajo in programom priprave LN,
– sodelovanje pri pridobivanju strokovnih podlag,
– sodelovanje na organiziranih javnih razpravah in pri vseh postopkih sprejemanja,
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje na občinskem svetu.
7. člen
Organi in organizacije, ki morajo podati predhodne pogoje za pripravo osnutka lokacijskega načrta ter soglasja oziroma mnenja k dopolnjenemu osnutku lokacijskega načrta
Organi in organizacije, ki morajo pred začetkom priprave lokacijskega načrta podati predhodne pogoje ali smernice za njegovo pripravo so:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje in prostor (okolje, voda, narava), Uprava RS za varstvo narave, Izpostava Murska Sobota (vodno gospodarstvo; varstvo pred visokimi vodami in zaščita pred erozijo),
– Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odplak),
– Elektro Maribor (prenos električne energije),
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota (t. k. omrežje in naprave),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor (naravovarstveni pogoji),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor (kulturnovarstveni pogoji),
– Zavod za ribištvo, Ljubljana (vodotok Ščavnica),
– Slovenske železnice, Ljubljana (križanje vodovoda in telefona z železniško progo Ormož-Ljutomer),
– Občina Ljutomer (cestno omrežje v pristojnosti Občine – dovozna cesta do CČN).
Organi in organizacije, ki morajo v skladu z zakonskimi pooblastili podati soglasje k predlogu lokacijskega načrta:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Ljubljana,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Murska Sobota,
– Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Murska Sobota,
– Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer,
– Elektro Maribor,
– Telekom Slovenije, PE Murska Sobota,
– Slovenske železnice, Ljubljana,
– Občina Ljutomer.
K predlogu lokacijskega načrta podajo mnenja naslednji organi in organizacije:
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor (naravovarstveno),
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor (kulturnovarstveno),
– Zavod za ribištvo, Ljubljana.
8. člen
Izdelava osnutka lokacijskega načrta
Na podlagi strokovnih podlag in prehodnih pogojev bo izdelan osnutek lokacijskega načrta.
Osnutek lokacijskega načrta, kot smiselni izvleček sestavin iz 28., 29. in 32. člena ZUNDPP ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja – ZVO (Uradni list RS, št. 32/93). V lokacijskem načrtu bodo obdelani oziroma bo obdelano:
– tehnološki in gradbeni objekti CČN in sortirnice,
– ravnanje z odpadnimi vodami,
– ravnanje z odpadnim blatom in drugimi odpadki,
– infrastruktura,
– zunanja ureditev.
9. člen
Roki izdelave LN za CČN in nosilci nalog
– izdelava strokovnih podlag, določenih s tem programom: do 60 dni (nosilec: Občina Ljutomer),
– pridobitev predhodnih pogojev za začetek izdelave LN: 30 dni (nosilec: Hidroinženiring d.o.o.),
– izdelava osnutka LN: 30 dni (nosilec: Hidroinženiring d.o.o.),
– razgrnitev osnutka LN z javno obravnavo: 30 dni (Občina Ljutomer, Hidroinženiring),
– dopolnitev osnutka s stališči: do 30 dni (Hidroinženiring),
– pridobitev soglasij in mnenj pristojnih soglaso- in mnenje – dajalcev: 30 dni,
– sprejetje LN z odlokom (Občina Ljutomer).
Končni rok za izdelavo lokacijskega načrta je drugo trimesečje 2002.
10. člen
Roki izdelave LN za sortirnico:
– izdelava strokovnih podlag, določenih s tem programom: do 90 dni,
– pridobitev predhodnih pogojev za začetek izdelave LN: 30 dni,
– izdelava osnutka LN: 60 dni,
– razgrnitev osnutka LN z javno obravnavo: 30 dni,
– dopolnitev osnutka s stališči: do 30 dni,
– pridobitev soglasij in mnenj pristojnih soglaso- in mnenje – dajalcev: 30 dni,
– sprejetje LN z odlokom.
Končni rok za izdelavo lokacijskega načrta je drugo trimesečje 2002.
11. člen
Po preteku javne razgrnitve župan obravnava pripombe in predloge ter zavzame do njih stališče. Na podlagi teh stališč se osnutek LN dopolni, pridobe se soglasja pristojnih soglasodajalcev. Soglasodajalci morajo v 30 dneh po prejemu vloge izdati ali utemeljeno zavrniti soglasje, sicer se šteje, da je soglasje dano.
Tako dopolnjen osnutek obravnava občinski svet. Občinski svet sprejme LN z odlokom. V odloku občinski svet določi vse alineje, ki so naštete v 44. členu navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
12. člen
Terminski plan
S pripravo lokacijskega načrta za CČN se bo začelo v aprilu 2001.
S pripravo lokacijskega načrta za sortirnico se bo začelo v juniju 2001.
Osnutek lokacijskega načrta se dostavi občinski strokovni službi pristojni za prostor najkasneje v roku 30 dni po prejemu vseh pogojev pristojnih organov in organizacij ter po izdelanih strokovnih podlagah, ki so navedene v tem odloku.
Župan Občine Ljutomer sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev planskih aktov; sklep se objavi v Uradnem listu RS. Javna razgrnitev osnutka LN se izvede na sedežu občine in traja 30 dni. V času javne razgrnitve se organizira javna obravnava.
Občani, organi, organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka lokacijskega načrta.
Župan Občine Ljutomer zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času javne razgrnitve.
Po sprejemu stališč izdelovalec LN pripravi dopolnjen osnutek LN in nanj pridobi soglasja sodelujočih organov in organizacij iz 7. člena tega programa.
Predlog lokacijskega načrta se dostavi občinski strokovni službi, pristojni za prostor najkasneje v roku 20 dni po prejemu vseh soglasij pristojnih organov in organizacij. Predlog LN obravnava občinski svet in ga sprejme z odlokom. Odlok se objavi v Uradnem listu RS.
13. člen
Sredstva za izdelavo lokacijskega načrta se zagotovijo v proračunu Občine Ljutomer.
14. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 353-06-05/01
Ljutomer, dne 21. maja 2001.
Župan
Občine Ljutomer
Jožef Špindler, inž. kmet. l. r.

AAA Zlata odličnost