Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3692. Odlok o merilih za določanja plačil in načinu izvajanja socialno varstvene storitve "Pomoč družini na domu", stran 7076.

Na podlagi 43. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 41/99) in 6. člena pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 52/95 in 12/99) in 16. člena statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 46/01) je Občinski svet občine Komen na 23. redni seji dne 31. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o merilih za določanja plačil in načinu izvajanja socialno varstvene storitve “Pomoč družini na domu”
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa merila za določitev upravičencev do pomoči družini na domu, potrebe po storitvi, obseg storitev, cene in način plačila ter vodenje potrebne dokumentacije za izvajanje storitve.
2. člen
Pomoč družini na domu vsebuje socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba lahko vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
3. člen
Za območje Občine Komen organizirajo in izvajajo pomoč družini na domu kot javno službo pod enakimi pogoji javni socialno varstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo na javnem razpisu.
II. UPRAVIČENCI DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU
4. člen
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine Komen in jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.
Upravičenci do socialne oskrbe na domu so:
– osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobne za samostojno življenje,
– osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu,
– druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij,
– kronično bolne in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje,
– hudo bolan otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.
III. POTREBA PO STORITVI
5. člen
Socialna oskrba na domu se prične izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva dela.
Prvi del storitve, ki je brezplačen, predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve in sklenitev pisnega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ter izvedbo uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem ali družino.
Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu.
Normativ storitve je določen v pravilniku o standardih in normativih socialno varstvenih storitev.
IV. CENE IN PLAČILO STORITEV
6. člen
Cena storitve se oblikuje v skladu z metodologijo, ki jo predpiše minister, prisojen za socialno varstvo, določi in predlaga pa izvajalec socialne oskrbe na domu.
K ceni si mora izvajalec pridobiti soglasje Občinskega sveta občine Komen.
7. člen
Upravičenci so dolžni sami plačati stroške neposrednega izvajanja socialne oskrbe na domu v dogovorjeni vsebini in dogovorjenem obsegu.
8. člen
Zavezanci za plačilo storitev po tem odloku so poleg upravičenca tudi osebe, ki jih do upravičenca veže preživninska obveznost, katera izhaja iz zakona ali pogodbenega razmerja.
V. OLAJŠAVE IN OPROSTITVE PLAČILA STORITEV
9. člen
Upravičenci, ki nimajo lastnih sredstev ali jim ta ne zadoščajo za plačilo stroškov storitev pomoči na domu, nimajo niti premoženja ali zavezancev, ki bi jih bili dolžni preživljati, lahko vložijo pri Centru za socialno delo Sežana prošnjo za delno ali celotno oprostitev plačila stroškov.
O delni ali celotni oprostitvi plačila odloča Center za socialno delo po postopku in na način, kot je to določeno po predpisih o socialnem varstvu.
10. člen
V celoti so oproščeni plačila storitev pomoči na domu:
– upravičenci, ki so prejemniki denarne pomoči kot edinega vira preživljanja,
– upravičenci, ki so prejemniki nadomestila za invalidnost po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.
Ostali upravičenci so dolžni plačevati stroške izvajanja storitev v skladu z merili, določenimi s tem odlokom.
11. člen
Višina plačila storitev je odvisna od materialnega stanja upravičenca ali zavezancev in se ugotavlja v odstotku na gibanje neto plače vseh zaposlenih v RS v preteklem letu, in sicer na podlagi naslednjih meril:
----------------------------------------------------------------
Merila za izračun plačila storitev        znaša % plačila
----------------------------------------------------------------
1. Če ugotovljeni dohodki ne dosegajo
50% neto plače vseh zaposlenih
v RS v preteklem letu                    15%
2. Če ugotovljeni dohodki dosegajo
50–65% povprečne neto plače vseh
zaposlenih v RS v preteklem letu               25%
3. Če ugotovljeni dohodki dosegajo
nad 65%–80% povprečne neto plače
vseh zaposlenih v RS v preteklem letu            50%
4. Če ugotovljeni dohodki znašajo nad
80–100% povprečne neto plače vseh
zaposlenih v RS v preteklem letu               80%
5. Če ugotovljeni dohodki znašajo
nad 100% povprečne neto plače vseh
zaposlenih v RS v preteklem letu              100%
----------------------------------------------------------------
12. člen
Materialno stanje upravičenca in zavezancev se ugotavlja tako, da se v dohodek štejejo vsi dohodki in osebni prejemki, ugotovljeni na način, kot določa zakon o socialnem varstvu (27. člen) ter vsak dodatek za tujo nego in pomoč.
13. člen
V dogovoru o nudenju socialne oskrbe na domu, ki ga pred izdajo ustrezne upravne odločbe o višini plačila skleneta Center za socialno delo Sežana in upravičenec, je opredeljen tudi način plačila oziroma doplačila storitev.
Upravičenec, ki je lastnik nepremičnin, lahko uveljavlja oprostitev plačila stroškov za pomoč na domu le, če dovoli zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnin v korist Občine Komen.
14. člen
Oprostitev plačila ali doplačila storitev pomoči na domu se lahko dodeli za določen čas, največ za dobo 12 mesecev, lahko pa se ponovno dodeli za enoletno obdobje, če se ugotovi, da je to najbolj smotrni in primeren način razreševanja trenutne situacije upravičenca.
15. člen
Upravičenec izgubi pravico do celotne ali delne oprostitve plačila storitev socialne oskrbe na domu:
– če gre v institucionalno varstvo,
– če je pridobil dovolj lastnih sredstev ali sredstev zavezancev, da do oprostitve ali delnega doplačila ni več upravičen.
16. člen
Upravičenec ali zavezanec je dolžan Center za socialno delo Sežana obvestiti o vsaki spremembi dejstev ali okoliščin, ki so bile podlaga za odločitev o delni ali celotni oprostitvi plačila storitve pomoči na domu v roku 15 dni od nastanka spremembe.
Upravičenec, ki je pridobil pravico do celotne ali delne oprostitve plačil na podlagi neresničnih podatkov ali ni sporočil sprememb stanja, je dolžan sam oziroma njegov zavezanec takoj vrniti vsa sredstva, ki so mu bila priznana kot pravica, z zakonitimi zamudnimi obrestmi vred od dneva, ko je upravičenec pridobil oprostitev plačila oziroma doplačila.
VI. DOKUMENTACIJA
17. člen
Izvajalci socialne oskrbe na domu so dolžni voditi osnovno dokumentacijo – osebni karton uporabnika storitve, ki obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in vodene v skladu z določili zakona o socialnem varstvu, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačila storitev.
Pooblaščena oseba Občine Komen ima pravico vpogleda v te evidence, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Izvajalec socialne oskrbe na domu je dolžan izvajati javno službo strokovno in racionalno ter v skladu z veljavno zakonodajo ter veljavnimi standardi in normativi za to področje. O načinu in vsebini izvajanja službe socialne oskrbe in o porabljenih sredstvih je dolžan občini podati pisno poročilo najmanj dvakrat, na zahtevo župana pa tudi večkrat letno.
19. člen
Občina Komen zagotavlja sredstva za pokritje razlike med plačili upravičencev in ceno storitve.
20. člen
Izvajalec storitve pomoč družini na domu je dolžan seznaniti z določili tega odloka vsakega upravičenca in z njim skleniti dogovore o izvajanju storitev.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o merilih za določanje plačil in načinu izvajanja socialno varstvene storitve »pomoč družini na domu« št. 06202-01/99 z dne 2. 2. 1999.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 152-08/01
Komen, dne 1. avgusta 2001.
Župan
Občine Komen
Uroš Slamič l. r.

AAA Zlata odličnost