Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3651. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije, stran 7031.

Na podlagi drugega odstavka 2. člena zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98), izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije
1. člen
V pravilniku o načinu in oblikah izvajanja pooblastil Ministrstva za notranje zadeve v razmerju do policije na področju usmerjanja in nadzora policije in o pooblastilih delavcev, ki izvajajo nadzor nad delom policije (Uradni list RS, št. 78/99), se drugi odstavek 3. člena spremeni tako, da se glasi:
“Minister pošlje generalnemu direktorju policije usmeritve in obvezna navodila za pripravo letnega načrta dela najkasneje do 30. septembra. Policija pripravi letni načrt dela, ki ga generalni direktor policije pošlje v potrditev ministru najpozneje v roku 30 dni po prejemu usmeritev in obveznih navodil.“
2. člen
V 17. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“Preizkusa znanj in usposobljenosti iz prvega odstavka tega člena ni potrebno opravljati delavcem ministrstva, ki imajo univerzitetno izobrazbo in so pred prihodom v Urad za usmerjanje in nadzor policije najmanj deset let opravljali dela in naloge pooblaščene uradne osebe, skladno z določili zakona o notranjih zadevah (Uradni list SRS, št. 28/80) oziroma dela in naloge policista, skladno z določili zakona o policiji (Uradni list RS, št. 49/98).“
3. člen
V 18. členu se za prvim odstavkom dodajo novi drugi, tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:
“Službeno izkaznico delavcev urada sestavlja usnjen etui velikosti 105 × 70 mm z napisom “Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za usmerjanje in nadzor policije, Službena izkaznica“ in grbom Republike Slovenije, v katerega je vložena identifikacijska kartica velikosti 85 × 54 mm, izdelana iz posebnega papirja z zaščitnimi elementi in napisi in plastificiran kartonček z navedbo pooblastil.
Na prednji strani identifikacijske kartice je fotografija imetnika izkaznice velikosti 3 × 2,5 cm z izpisom: “Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Urad za usmerjanje in nadzor policije, Službena izkaznica“, pod tem napisom pa je izpisano ime in priimek imetnika izkaznice. V spodnjem delu izkaznice je izpisana registrska številka izkaznice, datum izdaje in podpis ministra.
Na prednji strani plastificiranega kartončka je napis: “Delavec urada za usmerjanje in nadzor policije.“. Pod tem napisom je zapis: “Delavci policije so dolžni imetniku te izkaznice, ko opravlja nadzor, v skladu s svojimi pristojnostmi omogočiti izvršitev nadzora in mu nuditi potrebno pomoč.“.
Besedilo, izpisano na hrbtni strani plastificiranega kartončka, se glasi: Imetnik te izkaznice ima v primeru ko opravlja nadzor, pooblastilo zahtevati podatke iz evidenc, ki jih vodi in vzdržuje policija, zahtevati vpogled v dokumente iz pristojnosti policije in po potrebi zahtevati njihovo izročitev, opraviti razgovor z delavci policije, vstopiti v vsak prostor, ki ga policija uporablja pri svojem delu, zahtevati ateste ter tehnične in druge podatke o tehničnih sredstvih ter dokazila o usposobljenosti policistov za uporabo teh sredstev, prisostvovati pri izvajanju določenih nalog policije, od policije zahtevati posredovanje drugih podatkov in informacij iz njene pristojnosti, ki so pomembni za uspešno izvedbo nadzora.
Obrazec službene izkaznice je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del.
O izdanih službenih izkaznicah se vodi evidenca v organizacijski enoti za kadrovske zadeve MNZ, ki opravlja tudi vse ostale naloge v zvezi z izdajanjem izkaznic.“.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0060-037/28-01
Ljubljana, dne 31. julija 2001.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost