Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3693. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci, stran 7078.

Na podlagi 4. člena zakona o javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) in 15. člena statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99 in 17/01) je Občinski svet občine Križevci na seji dne 9. 8. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Križevci
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja in ureja izdajanje javnega glasila Občine Križevci (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen
Ime glasila je: Glasilo Občine Križevci.
3. člen
Izdajatelj glasila je Občina Križevci. Sedež izdajatelja glasila je: Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
4. člen
Glasilo se uvršča v informativni periodični tisk.
5. člen
Glasilo se izdaja do 4-krat letno. Lahko pa izide tudi kot dvojna ali izredna številka. Glasilo prejmejo vsa gospodinjstva v občini.
6. člen
Naslov uredništva glasila je: Občina Križevci, Uredniški odbor glasila Občine Križevci, Križevci 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru.
7. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku.
8. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju javnosti o dogodkih v Občini Križevci, ter o hotenjih in interesih občanov. Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij o vseh področjih življenja in dela v občini.
9. člen
Programsko zasnovo glasila sprejme občinski svet na predlog odgovornega urednika. S programsko zasnovo se podrobneje določi namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča glasila. Programska zasnova se objavi v glasilu.
10. člen
Občinski svet imenuje petčlanski uredniški odbor za izdajanje glasila za mandatno dobo 4 let (v nadaljevanju: odbor).
Naloge odbora so:
– obravnava programsko zasnovo glasila,
– obravnava in sprejema stališča v zvezi z uresničevanjem programske zasnove,
– obravnava pobude, mnenja, predloge odgovornega urednika,
– obravnava ekonomska in druga vprašanja v zvezi z glasilom,
– opravlja druge naloge v zvezi z izdajanjem glasila in uresničevanjem njegove programske zasnove.
11. člen
Odgovornega urednika glasila imenuje občinski svet na predlog komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja za mandatno obdobje štirih let.
Odgovorni urednik:
– predlaga programsko zasnovo glasila,
– pripravlja in ureja glasilo,
– predlaga občinskemu svetu sprejem cenika avtorskih honorarjev, reklamnih oglasov in drugih sporočil,
– izvaja druge naloge s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca s pogodbo, ki jo sklene župan.
13. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodki od reklam in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo se sme izdajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške pridobivanja reklam,
– stroške dostave glasila, materialni stroški uredništva,
– avtorske honorarje,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
15. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Križevci, dne 9. avgusta 2001.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost