Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3656. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice, stran 7047.

Na podlagi 1. do 3. točke 109. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice
1. člen
V sklepu o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Uradni list RS, št. 3/01) se v prvem odstavku 2. člena črta beseda »poslovnega«.
2. člen
V 3. členu se za besedo »dobička« postavi vejica in doda besedilo »upošteva pa izgubo«.
3. člen
V 4. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Agencija za zavarovalni nadzor lahko iz posebej utemeljenih razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice, tej dovoli, da pri izračunu kapitala upošteva dodatni kapital, ki presega 50% temeljnega kapitala.«
4. člen
V 8. členu se doda novi sedmi odstavek, ki se glasi:
»Naložbe zavarovalnice, ki zmanjšujejo seštevek temeljnega in dodatnega kapitala iz prvega do četrtega odstavka tega člena, predstavljajo vse naložbe zavarovalnice ne glede na vir naložb. Naložbe iz prvega odstavka tega člena prikaže zavarovalnica na obrazcu NAL-1, naložbe iz tretjega odstavka tega člena pa na obrazcu NAL-2. Obrazca NAL-1 in NAL-2 v predpisani obliki predloži zavarovalnica z obrazcem KUS iz 2. člena tega sklepa.«
5. člen
V 9. členu se v prvem odstavku za besedama »zajamčenem kapitalu« doda besedilo »v skladu z določili 14. člena sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic«, beseda »sedem« pa se nadomesti z besedo »sedmih«. Na koncu tretje alinee se podpičje nadomesti s piko. Četrta alinea se črta.
6. člen
Na obrazcu KUS se v 5. vrstici besedilo »četrti odstavek 106. člena ZZavar« nadomesti z besedilom »4. točka prvega odstavka 106. člena ZZavar«.
7. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost