Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3689. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in ceni za stavbna zemljišča v letu 2001, stran 7075.

Na podlagi 7. in 20. člena pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 12/99 – odl. US RS in 70/00), 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99 in 53/99 – popr.) in 98. člena poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) je Občinski svet občine Kočevje na 23. redni seji dne 23. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in ceni za stavbna zemljišča v letu 2001
1. člen
Ta odlok ureja za območje Občine Kočevje izračun povprečne gradbene cene za m2 koristne stanovanjske površine (v nadaljevanju: gradbena cena) in določitev cene za nakup ali prodajo stavbnega zemljišča.
2. člen
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, ki se izračunava po kriterijih JUS U.C. 2.100 in velja za III. stopnjo opremljenosti, zmanjšane za povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in za vrednost zemljišča, na dan 1. 1. 2001 znaša 150.000 SIT.
V povprečni gradbeni ceni so zajeta plačila vseh dajatev za komunalne priključke ter stroški financiranja.
V gradbeni ceni predstavljajo:
– pripravljalna, gradbena, obrtniška
in instalacijska ter zaključna dela             87,00%
– priključki na sekundarno komunalno
omrežje s podpostajami in razdelilnimi
omaricami, vključno s soglasji                3,50%
– najnujnejša zunanja ureditev, ki pogojuje
uporabnost objekta                      1,50%
– projektna dokumentacija in nadzor              3,50%
– investitorski stroški in stroški kapitala         4,50%.
Povprečna gradbena cena zajema tudi vrednost skupnih prostorov in naprav, ki so sestavni in funkcionalni del nepremičnine.
3. člen
Cena za stavbno zemljišče se oblikuje po območjih in odstotkih od povprečne gradbene cene, določene v prvem odstavku prejšnjega člena.
Stavbna zemljišča so razdeljena v pet območij v skladu z odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 37/98, 51/98 – popravek in 62/98 – popravek).
Odstotki za posamezno območje znašajo:
a) za I. območje      1,20%    1.800 SIT/ m2
b) za II. območje      1,00%    1.500 SIT/ m2
c) za III. območje     0,90%    1.350 SIT/ m2
d) za IV. območje      0,75%    1.125 SIT/ m2
e) za V. območje      0,60%     900 SIT/ m2
Območja so zarisana na grafičnih kartah in so na vpogled na Občini Kočevje pri Oddelku za okolje in prostor.
4. člen
Cene iz 2. in 3. člena tega odloka se mesečno valorizirajo na podlagi indeksa rasti cen za stanovanjsko gradnjo, ki ga mesečno objavlja Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala.
5. člen
Za zemljišče, ki je potrebno za gradnjo objektov javne infrastrukture, je cena nakupa ali prodaje lahko nižja, vendar ne nižja kot 50% od cene, ki se določi skladno s 3. členom tega odloka. O znižanju cene zemljišča odloča Občinski svet občine Kočevje.
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v zvezi z določanjem odškodnine za razlaščena stavbna zemljišča v Občini Kočevje (Uradni list RS, št. 13/90).
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 362-5/01-134
Kočevje, dne 24. julija 2001.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost