Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3658. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov, stran 7049.

Na podlagi 4. točke 160. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00 in 91/00) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov
1. člen
V sklepu o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Uradni list RS, št. 118/00) se v 4. členu za prvim odstavkom doda drugi odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko zavarovalnica naložbe kritnega sklada v vrednostne papirje iz prvega odstavka tega člena za zavarovanja, pri katerih zavarovanec prevzema naložbeno tveganje, vrednoti v skladu s pravili vrednotenja, ki veljajo za vzajemne sklade.«
2. člen
V 5. členu se spremeni drugi stavek tako, da se glasi: »Določene finančne naložbe zavarovalnica vrednoti na podlagi posamične ocene finančnega stanja in plačilne sposobnosti dolžnika oziroma izdajatelja vrednostnega papirja, v skladu z določili 9. člena tega sklepa, ki se nanašajo na oceno vnovčljive vrednosti terjatev do večjih zavarovalcev v zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj.«
3. člen
Drugi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Regresne terjatve, pri katerih je pridobljena ustrezna pravna podlaga, zavarovalnica evidentira kot uveljavljene regresne terjatve. Kot ustrezna pravna podlaga se upoštevajo: pravnomočna sodna izvršba, sklenjen pisni sporazum z zavarovalcem oziroma dolžnikom, začetek odplačevanja dolga s strani zavarovalca oziroma dolžnika in subrogacija v primeru izplačila odškodnine banki pri kreditnih zavarovanjih. Zavarovalnica oblikuje popravke regresnih terjatev na podlagi posamične ocene finančnega stanja in plačilne sposobnosti zavarovalcev oziroma dolžnikov, do katerih ima uveljavljene regresne terjatve.«.
4. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 27. julija 2001.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost