Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/2001 z dne 17. 8. 2001

Kazalo

3711. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001, stran 7119.

Na podlagi 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99), in 16., 96. in 97. člena statuta Občine Ribnica (Uradni list RS, št. 37/00) je Občinski svet občine Ribnica na 15. redni seji dne 12. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001
1. člen
V odloku o proračunu Občine Ribnica za leto 2001 (Uradni list RS, št. 21/01) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2001 obsegajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:               SIT
  skupaj prihodki                 1.056,561.000
  skupaj odhodki                  1.151,228.000
  proračunski primanjkljaj             – 94,667.000
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
  prejeta vračila danih posojil            3,900.000
C) Račun financiranja:
  zadolževanje proračuna               90,787.000
  odplačilo dolga
  neto zadolževanje                  90,787.000
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvajanje nalog, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi predpisi in prihodke za druge namene. Odhodki in drugi izdatki pa so izkazani po uporabnikih.
2. člen
Prvi odstavek 6. člena odloka o proračunu Občine Ribnica za leto 2001, se spremeni tako, da se glasi:
Župan lahko v bilanci prihodkov in odhodkov prerazporeja pravico porabe med proračunskimi postavkami, pri čemer prerazporeditve ne smejo presegati 20% obsega glavne proračunske postavke v posebnem delu proračuna.
3. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za leto 2001.
Št. 01-403-02-1/00
Ribnica, dne 12. julija 2001.
Župan
Občine Ribnica
Jože Tanko l. r.

AAA Zlata odličnost