Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3255. Zakon o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropskih skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln (ZPPCPEU)

Odloki

3256. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3257. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3258. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo
3259. Odlok o imenovanju na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
3260. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko
3261. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide
3262. Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo

Drugi akti

3263. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

3264. Odlok o pomilostitvi obsojenca

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3265. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem
3266. Uredba o spremembi uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
3267. Uredba o dopolnitvi uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav
3331. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 10. obletnici Republike Slovenije in tolarja - denarne enote samostojne Republike Slovenije
3332. Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodelitev spodbud za ustvarjanje gospodarske osnove na narodnostno mešanih območjih za leto 2001
3333. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg v drugi polovici leta 2001
3334. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev v notranjem prometu
3335. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
3336. Uredba o spremembah uredbe o povračilu za izredne cestne prevoze
3337. Uredba o spremembi uredbe o kategorizaciji državnih cest
3338. Uredba o dopolnitvi uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)

Odloki

3268. Odlok o preoblikovanju gospodarske enote "Proizvodno podjetje Proizvodni obrati Golovec, p.o.," v "Javni gospodarski zavod Golovec Ljubljana, kovinska galanterija, mizarstvo, knjigovezništvo, šiviljstvo, storitve"

Sklepi

3269. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe podnebja
3339. Sklep o opustitvi nadomeščenih delov državne ceste
3340. Sklep o uskladitvi zajamčenega osebnega dohodka
3341. Sklep o olajšavah za potovanja državljanov Bosne in Hercegovine, Makedonije, Ruske Federacije in Turčije v Republiko Slovenijo

Drugi akti

3270. Odločba o imenovanju na mesto vodje Višjega državnega tožilstva v Celju za dobo šestih let
3271. Odločba o imenovanju na mesto višjega državnega tožilca na Višjem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

3272. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o postopnem uvajanju programa 9-letne osnovne šole
3273. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz državnega proračuna
3274. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v osnovnih šolah
3275. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
3276. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
3277. Odredba o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001
3278. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Vzhodno Goričko
3279. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Požarje
3280. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Škofja Loka
3281. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Slivnica
3282. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Briga
3283. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurklošter
3284. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Celje
3285. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Jurjeva dolina
3286. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko I
3287. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Goričko II
3288. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Čičarija
3289. Sklep o javni razgrnitvi splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Ribnica na Pohorju
3290. Sklep o oblikovanju Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Konkurenčnost Slovenije 2001-2006"
3291. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za pretočna merila in merilne sisteme za zvezno in dinamično merjenje količin tekočin razen vode
3292. Pravilnik o načinu upravljanja ter pogojih in postopkih oddajanja prostorov v "Domu podiplomcev Ljubljana"
3293. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za okvire za merjenje drv
3294. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merila za sipke snovi
3295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
3296. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o štipendiranju
3297. Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam
3298. Spremembe in dopolnitve sodnega reda
3299. Seznam o dopolnitvi seznama zdravil za uporabo v veterinarski medicini
3342. Odredba o spremembi odredbe o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongiformnimi encefalopatijami
3343. Odločba o dopolnitvi odločbe o prepovedi uvoza in prevoza določenih pošiljk zaradi preprečitve vnosa klasične prašičje kuge

USTAVNO SODIŠČE

3300. Odločba o ugotovitvi, da sklep o uvedbi krajevnega samoprispevka za Krajevno skupnost Pertoča po programih posameznih vasi - za naselje Pertoča in Ropoča ni predpis in se ne sme uporabljati
3301. Odločba o razveljavitvi 17. člena zakona o trgovini, pravilnika o obratovalnem času prodajaln in odloka Mestne občine Ljubljana o merilih za določanje dežurstev prodajaln
3302. Sklep o začetku postopka za oceno ustavnosti zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor in zakona o urejanju prostora
3303. Odločba o razveljavitvi besedila drugega stavka 12. člena odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok, ki se glasi: "v soglasju z izdelovalcem zazidalnega načrta" in obvezne razlage 12. člena odloka o zazidalnem načrtu za območje K-6 Utok
3304. Sklep o zadržanju izvrševanja 12. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni dejavnosti
3305. Odločba o razveljavitvi sodbe vrhovnega sodišča in vrnitvi zadeve upravnemu sodišču v novo odločanje

BANKA SLOVENIJE

3306. Sklep o tolarski likvidnostni lestvici hranilnic
3307. Sklep o spremembi sklepa o usklajevanju hranilno kreditnih služb z določbami zakona o bančništvu
3308. Sklep o dopolnitvi sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kliringa
3309. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 30. 7. do 5. 8. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3310. Poročilo o gibanju plač za maj 2001
3311. Razlaga splošne kolektivne pogodbe za gospodarske dejavnosti (SKPgd)
3344. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

OBČINE

Krško

3313. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidavi stanovanjskega naselja na desnem bregu Krke in ob Grajski cesti v Kostanjevici
3314. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ožjega ureditvenega območja I. zgodovinskega jedra mesta Krško
3315. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za kompleks "Labod - Elektro" v Krškem
3316. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu ožjih ureditvenih območij III., IV., in V. zgodovinskega jedra Krško
3317. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije regionalne ceste R362 Brestanica-Senovo
3318. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidavi ob cesti Brestanica-Senovo na Senovem, južni del
3319. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del kompleksa ob cesti Brestanica - Senovo
3320. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov
3321. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za naselje Dolenja vas
3322. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu rekonstrukcije Strme poti in križišča s Cesto 4. julija v Krškem
3323. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu dela mesta Krško
3324. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih Metalne - TOZD TGO Senovo
3325. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu obrtna cona Brestanica - sejmišče
3326. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju določenih dopolnilnih zazidalnih načrtov
3327. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi in dopolnitvi odloka zazidalnega načrta za stanovanjsko sosesko Brestanica-Dorc
3328. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o potrditvi določenih zazidalnih načrtov
3329. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju določenih zazidalnih načrtov
3330. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o potrditvi zazidalnih načrtov za Krško, Brestanico in Senovo

Ljubljana

3312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pogojih in merilih za pridobitev socialnih stanovanj v najem
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti