Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3295. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 6397.

Na podlagi 13. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
1. člen
V pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 86/99, 110/99, 23/00, 37/00, 02/01 in 35/01) se v četrtem odstavku 10. člena za besedico “depozita” doda besedilo: “, razen depozita začasno prostih sredstev,”.
2. člen
Drugi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta za zneske prejemkov priznajo prihodke oziroma odobrijo drug konto, ki ustreza vrsti prejemka, za zneske izdatkov pa se izkažejo odhodki oziroma se obremeni drug konto, ki ustreza vrsti izdatka.”
3. člen
V 18. členu se na koncu tretjega odstavka črta pika ter doda besedilo:
“in ne v okviru splošnega sklada.”
4. člen
V 35. členu se črtajo besede:
“ ter revalorizacije zalog drobnega inventarja in embalaže”.
5. člen
V 36. členu se črta besedilo:
“, revalorizacija zalog nedokončane proizvodnje”.
6. člen
V 37. členu se črta besedilo:
“, revalorizacija zalog proizvodov”.
7. člen
V 39. členu se črta besedilo:
“, revalorizacija zalog blaga”.
8. člen
V prvem odstavku 40. člena se za besedico “plačila” črta vejica in besedi “nastala zaradi”, za besedami “izločena v rezerve” se doda vejica in besedilo “proračunske sklade”.
9. člen
V tretjem odstavku 46. člena se besedici “rezervnega sklada” nadomestita z besedami:
“rezervnega in drugih proračunskih skladov”.
10. člen
V 49. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:
“Ob zaključku leta se konti skupin 50 in 55 zaprejo v breme ustreznih podskupin 590 oziroma 599 .”
11. člen
V 57. členu se zadnji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Ob zaključku leta se konti podskupin 790, 797 oziroma 799 zaprejo v dobro ustreznih kontov skupin 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 in 77.”
12. člen
V 58. členu se zadnji odstavek črta.
13. člen
V prvem odstavku 59. člena se za besedami “v svoji lasti” doda vejica in besedilo “splošni sklad za posebne namene”.
14. člen
V 59. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
“Splošni sklad za posebne namene, v okviru katerega se izkazujejo viri sredstev proračunskih skladov, se oblikuje z obremenitvijo ustreznega konta v podskupini 409. Ob plačilu obveznosti se bremeni ustrezen konto skupine 90, s tem, da se evidenčno zagotavljajo podatki o porabi sredstev za posebne namene po posameznih vrstah odhodkov”.
Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta osmi in deveti odstavek.
15. člen
62.a člen se spremeni tako, da se glasi:
“Konti skupine 94 – sklad namenskega premoženja
Na kontih skupine 94 se ločeno izkazuje sklad namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v skladu z določbami zakonov njihova last, za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva, sklad za finančne naložbe, sklad za vnovčena poroštva ter sklad za drugo.
Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva povečuje nabavna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev in zmanjšujejo popravki in odpisi nabavne vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev.
Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava za finančne naložbe povečujejo in zmanjšujejo spremembe pri dolgoročnih kapitalskih naložbah, dolgoročno danih posojilih in depozitih ter kratkoročnih finančnih naložbah.
Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava za vnovčena poroštva odraža knjigovodsko vrednost terjatev iz naslova regresnih zahtevkov za vnovčena poroštva.
Sklad namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava za drugo izkazuje druge spremembe sklada, ki niso navedene v prejšnjih odstavkih.”
16. člen
V enotnem kontnem načrtu (Priloga I) se v okviru skupine “17 – Druge kratkoročne terjatve” odpreta novi podskupini:
“176 – Terjatve do zavezancev za davčne prihodke
177 – Terjatve do zavezancev za nedavčne prihodke”.
17. člen
V enotnem kontnem načrtu se naziv podskupine 230 spremeni tako, da se glasi:
”Kratkoročne obveznosti za dajatve”.
18. člen
V okviru skupine “23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja” se odpreta novi podskupini:
“236 – Obveznosti do zavezancev za davčne dajatve
237 – Obveznosti do zavezancev za nedavčne dajatve”.
19. člen
V okviru podskupine “409 – Rezerve” se odpre nov konto in podkonto:
“4093 – Sredstva za posebne namene”,
“409300 – Sredstva proračunskih skladov”.
20. člen
V okviru konta “4112 – Transferi za zagotavljanje socialne varnosti “ se doda nov podkonto:
“411213 – Denarna socialna pomoč”.
21. člen
V podskupini “900 – Splošni sklad” se odpre nov konto:
“9006 – Splošni sklad za posebne namene”.
22. člen
V enotnem kontnem načrtu se podskupina 940 spremeni tako, da se glasi:
“940 – Sklad namenskega premoženja v javnih skladih:
9400 – Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva
9401 – Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za finančne naložbe
9402 – Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za vnovčena poroštva
9403 – Sklad namenskega premoženja v javnih skladih za drugo”.
23. člen
Podskupina 941 spremeni tako, da se glasi:
“941 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti
9410 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za neopredmetena in opredmetena osnova sredstva
9411 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za finančne naložbe
9412 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za vnovčena poroštva
9413 – Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava, ki je v njihovi lasti, za drugo”.
24. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402–1/01
Ljubljana, dne 9. julija 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za
finance

AAA Zlata odličnost