Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3277. Odredba o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001, stran 6376.

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena uredbe o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrico za gospodarstvo
O D R E D B O
o podrobnejših pogojih in postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001
1. člen
(uvedba intervencijskega nakupa)
Ta odredba določa pogoje za odkup žit, ki so predmet intervencijskega nakupa, pod katerimi v skladu z uredbo o ureditvi trga z žiti (Uradni list RS, št. 34/01), (v nadaljnjem besedilu: uredba o ureditvi trga z žiti) Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadaljevanju: zavod) nakupuje, skladišči in prodaja odkupljene količine žit letine 2001, pridelane v Republiki Sloveniji.
2. člen
(obdobje intervencijskega nakupa)
Intervencijski nakup se izvaja:
– od 1. septembra 2001 do 31. decembra 2001 za pšenico, rž in ječmen, ter
– od 1. decembra 2001 do 28. februarja 2002 za koruzo.
3. člen
(količina žit)
Najmanjša količina, ki je lahko predmet intervencijskega nakupa, znaša za posameznega pridelovalca oziroma posamezno združenje:
– 7.500 kg za pšenico, rž, ječmen in
– 10.000 kg za koruzo.
4. člen
(ponudba)
Pridelovalci ali združenje pridelovalcev (zadruge), ki ne uspejo prodati žit tržnim odkupovalcem, lahko neprodane količine ponudijo zavodu v intervencijski nakup.
Pisna ponudba mora biti vložena na obrazcu “Ponudba za intervencijski nakup žit letine 2001“, ki je sestavni del te odredbe in jo ponudniki prejmejo na zavodu.
5. člen
(izvajalci intervencijskega nakupa)
Zavod izbere izvajalce intervencijskega nakupa v skladu s pogoji iz 10. člena uredbe o ureditvi trga z žiti in v skladu s podrobnejšimi pogoji, ki jih zavod določi v javnem razpisu.
V skladu z zakonom, ki ureja javna naročila, zavod izbrane lokacije intervencijskih skladišč objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. člen
(stroški intervencijskega nakupa)
Zavod bo za operativno tehnična dela izvajalcem odkupa priznaval naslednje stroške:
– prevzem, tehtanje in vnos v silos,
– računalniška obdelava podatkov,
– skladiščenje,
– odprema žit.
7. člen
(stroški transporta)
Stroške prevoza pšenice, rži, ječmena ali koruze do intervencijskega skladišča, krije ponudnik, če lokacija intervencijskega skladišča ni oddaljena več kot 25 km od kraja, kjer je bilo žito skladiščeno v času ponudbe.
Če je lokacija intervencijskega skladišča v času ponudbe oddaljena od mesta skladiščenja več kot 25 km, krije transportne stroške zavod, vendar največ do višine, ki jo prizna prevozniku blaga, izbranemu na javnem razpisu.
8. člen
(količinski in kakovostni prevzem)
Količinski in kakovostni prevzem žit se opravi v intervencijskih skladiščih. Pri prevzemu so prisotni ponudnik, izvajalec intervencijskega nakupa in predstavnik neodvisne kontrolne institucije, ki jo na podlagi javnega razpisa izbere zavod.
9. člen
(analize kakovosti)
Vsa dela v zvezi z opravljanjem vzorčenja in analiz kakovosti žit, ki so predmet intervencijskega nakupa opravlja neodvisna kontrolna institucija, ki jo na podlagi javnega razpisa izbere zavod.
Kontrola kakovosti, to je vzorčenje in analiza kakovosti žit, odkupljenih v intervencijskem nakupu, se izvaja po metodah, določenih z veljavnimi predpisi o kakovosti žit. Vsebnost surovih beljakovin v pšenici se določa z IR analizatorji, ki jih po enotni metodologiji umeri živinorejski-veterinarski zavod za Pomurje, oddelek za kmetijsko raziskovanje Murska Sobota. Število padanja se pri pšenici in rži ugotavlja s preskusno metodo, določeno s standardom SIST ISO 3093: 1997 Žito in mlevski žitni proizvodi – določanje števila padanja (z metodo razglasitve prevzet mednarodni standard ISO 3093 1982 Cereals Determination of falling number).
10. člen
(stroški analiz kakovosti)
Zavod v celoti krije stroške vzorčenja, stroške analiz kakovosti pšenice, rži ječmena ali koruze pa največ do višine 4.800 SIT na posamezno analizo. Analiza kakovosti mora biti opravljena na vse zahtevane parametre za posamezne vrste žit, opredeljene v 26. členu uredbe o ureditvi trga z žiti. Če so stroški analiz kakovosti višji, krije razliko med višino, ki jo krije zavod, in dejanskimi stroški analize ponudnik žit za intervencijski nakup.
11. člen
(dokončni prevzem)
Zavod prevzame žita, ki so predmet intervencijskega nakupa, če kakovost ustreza vsaj minimalnim pogojem glede kakovosti, ki je določena v 27. členu uredbe o ureditvi trga z žiti.
Zavod prevzame ponujeno pšenico, rž, ječmen ali koruzo najkasneje v roku 60 dni od dneva, ko je bila ponudba prejeta oziroma najkasneje do 31. decembra 2001 za pšenico, rž in ječmen in do 28. februarja 2002 za koruzo.
12. člen
(tehtanje žit)
Zavod in ponudnik priznavata tehtanje, opravljeno na tehtnici v intervencijskem skladišču. Za pošiljke prispele z železnico, velja teža uradnega železniškega tehtanja.
Ugotovljena teža velja za ponudnika in za obračun intervencijskega nakupa.
13. člen
(sušenje žit)
V primeru, da žita ponujena v intervencijski nakup, vsebujejo nad 14,5% vlage, jo mora ponudnik oziroma pridelovalec predhodno osušiti oziroma plača stroške sušenja ter nosi količinsko razliko osuška do 14, 5%, vlage ugotovljene po formuli:
Teža x (vhodna vlaga v % – izhodna vlaga v %)
---------------------------------------------
          100 – izhodna vlaga v %
14. člen
(cena)
Cena, ki jo zavod plača ponudniku oziroma pridelovalcu, se določi glede na standardno kakovost, ki je določena v 26. členu uredbe o ureditvi trga z žiti.
Če ugotovljena kakovost žit, ki so predmet intervencijskega nakupa, odstopa od standardne kakovosti iz 26. člena uredbe o ureditvi trga z žiti, se cena, ki jo zavod plača pridelovalcu, glede na intervencijsko ceno zviša oziroma zniža v skladu s tretjim, četrtim, petim, šestim, sedmim in osmim odstavkom 6. člena uredbe o ureditvi trga z žiti.
15. člen
(rok plačila v intervencijskem nakupu)
Zavod plača pšenico, rž, ječmen ali koruzo, ki so predmet intervencijskega nakupa, v tridesetih dneh od dneva prejema računa, potrjenega s strani izvajalca intervencijskih nakupov, kateremu mora biti priloženo:
– analizni izvid o kakovosti žit, izdan s strani neodvisne kontrolne institucije, izbrane na javnem razpisu,
– obračunski list,
– dobavnico za prodano žito,
– prevzemnica izvajalca intervencijskih nakupov.
Za izplačilo bodo upoštevani samo tisti računi s popolno dokumentacijo, ki bodo dostavljeni zavodu najkasneje do 31. marca 2002.
16. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01-26/01
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.

AAA Zlata odličnost