Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3293. Pravilnik o meroslovnih zahtevah za okvire za merjenje drv, stran 6394.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena in petega odstavka 11. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o meroslovnih zahtevah za okvire za merjenje drv
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik določa meroslovne in z njimi povezane tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati okviri za merjenje drv (v nadaljnjem besedilu: okviri), postopek ugotavljanja skladnosti, rok redne overitve in način označevanja.
Ta pravilnik se označi s skrajšano z oznako MP–9.
2. člen
Nazivna površina okvira je tista površina, ki jo omejujejo spodnja stranica, stranski stranici in nameščena palica.
Nazivna dolžina je označena dolžina stranice okvira.
II. PODROČJE UPORABE
3. člen
Okviri se uporabljajo za merjenje prostornine drv (polen), katerih prostornina se ne ugotavlja s posamičnim merjenjem kosov.
III. MEROSLOVNE ZAHTEVE
4. člen
Okviri morajo imeti naslednjo nazivno površino: 2 m2; 1 m2; 0,5 m2. Stranice okvirov morajo biti izdelane v mnogokratnikih dolžine 0,50 m.
5. člen
Največja dopustna pogreška (v nadaljnjem besedilu: NDP) za okvire sta:
1. + / - 1% nazivne dolžine pri prvi overitvi;
2. + / - 2% nazivne dolžine pri rednih overitvah.
6. člen
Za vrednosti razdelkov merilne palice, krajše od 0,5 m, so pri prvi overitvi in rednih overitvah dovoljeni enaki NDP kot za dolžinska merila splošnega namena razreda točnosti III.
IV. TEHNIČNE ZAHTEVE
7. člen
Okviri so sestavljeni iz enega osnovnega vodoravno položenega dela in dveh bočnih navpičnih delov, postavljenih pravokotno na osnovni del, ter četrtega zgornjega prečnega, povezovalnega dela.
Spodnji osnovni del mora biti širok najmanj 20 cm in največ 30 cm.
Za merjenje dolžine polen se uporablja palica, ki omejuje nazivno površino in mora biti konstruirana tako, da se lahko sname. Palica mora imeti skalo, ki je izvedena kot dolžinsko merilo splošnega namena.
Del konstrukcije nad palico se ne uporablja za merjenje.
8. člen
Okviri so lahko izdelani kot enostavni ali sestavljeni.
Enostavni okviri so tisti, ki imajo samo en prostor za merjenje.
Sestavljeni okviri so tisti, ki s povezovanjem več površin okvirov tvorijo konstrukcijo, ki sestavlja celoto.
9. člen
Okviri morajo biti izdelani iz ustreznih materialov in tako, da spremembe mer okvira ne presežejo NDP iz 5. člena tega pravilnika.
V. NAPISI IN OZNAKE
10. člen
Vsi napisi in oznake na okviru morajo biti v slovenskem jeziku.
Napisi in oznake morajo biti jasni, dobro vidni v delovnih pogojih in napisani tako, da jih ni mogoče izbrisati ali sneti.
Na okviru mora biti napisna ploščica, ki je neločljivo pritrjena na enega izmed trdno povezanih delov okvira.
11. člen
Napisna ploščica mora vsebovati vsaj naslednje napise in oznake:
1. blagovno znamko oziroma ime proizvajalca,
2. nazivno površino,
3. oznako tipa,
4. serijsko številko in leto izdelave.
Na napisni ploščici mora biti predviden nastavek za overitvene oznake. Za overitvene oznake je lahko določeno tudi posebno mesto v bližini napisne ploščice.
Deli okvira, ki oblikujejo določeno nazivno površino, in palica okvira morajo biti označeni z oznako njihove dolžine. Če je razdelba na palici polmetrska, mora biti oštevilčen vsak posamezni razdelek, pri centimetrski razdelbi pa vsak deseti razdelek.
VI. UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI
12. člen
Skladnost merila z meroslovnimi in tehničnimi zahtevami, določenimi s tem pravilnikom, se ugotavlja s prvo overitvijo.
Preskus za prvo overitev se izvede z meritvijo dolžin mejnih stranic okvira.
Prva overitev vključuje tudi vizualni pregled merila, s katerim se ugotovi skladnost z meroslovnimi in tehničnimi zahtevami.
Pri overitvah je treba pregledati vsako merilo.
13. člen
Postopki za izvedbo redne overitve so enaki postopkom pri prvi overitvi.
Rok, v katerem se merilo redno overja, je dve leti.
VII. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI
14. člen
Okviri, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika veljavno prvo overitev v skladu s pravilnikom o metroloških pogojih za okvire za merjenje drv (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in Uradni list RS, št. 22/00), se lahko še naprej dajejo v redno oziroma izredno overitev, če so skladni z zahtevami glede NDP iz 5. člena tega pravilnika.
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, se preneha uporabljati pravilnik o metroloških pogojih za okvire za merjenje drv (Uradni list SFRJ, št. 5/85 in Uradni list RS, št. 22/00).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 009-4/01-2
Ljubljana, dne 9. julija 2001.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.

AAA Zlata odličnost