Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3262. Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo, stran 6363.

Na podlagi 100. člena v zvezi s 159. členom zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) ter dvanajste alinee drugega odstavka 48. člena in 172. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. julija 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
I
S tem odlokom se ustanovi Svet za radiodifuzijo, imenujejo člani Sveta za radiodifuzijo in določi višina povračila stroškov in nagrade članom Sveta za radiodifuzijo za opravljeno delo.
II
Ustanovi se Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: svet).
Svet je neodvisno strokovno telo, ki izvaja naloge, ki po zakonu o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) sodijo v njegovo pristojnost.
III
Svet ima sedem članov, ki jih za dobo 5 let na podlagi javnega poziva imenuje Državni zbor na predlog slovenskih univerz, Kulturniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije, Društva novinarjev Slovenije ter izmed kandidatov, ki kandidaturo vložijo sami, če so strokovnjaki s področij: prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije.
Kandidacijski postopek vodi in predlog sestave oblikuje za volitve in imenovanja pristojno delovno telo Državnega zbora.
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
V sestavi sveta je potrebno zagotoviti zastopanost vsaj po enega predstavnika predlagateljev, navedenih v prvem odstavku te točke.
IV
V svet se imenujejo:
dr. Sandra BAŠIČ HRVATIN
Darko BRLEK
Rudolf CIPOT
dr. Peter GRILC
mag. Rok MENCEJ
Majda VUKELIĆ
mag. Jože ZRIMŠEK
V
Način dela svet opredeli s poslovnikom, ki ga sprejme na prvi seji.
VI
Za svoje delo imajo člani sveta pravico do povračila stroškov in nagrade.
Za povračilo stroškov se uporabljajo predpisi, ki urejajo te pravice za zaposlene v državnih organih v višini, ki jo določa zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih osebnih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
Mesečna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, znaša za člane največ do višine neto zneska izhodiščne bruto plače za prvi tarifni razred dogovorjene s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti in za predsednika največ do trikratne višine navedenega zneska. Kriteriji za višino nagrade se opredelijo s poslovnikom, konkretno višino pa določi svet.
VII
Prvo sejo sveta skliče dosedanji predsednik sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije v roku 15 dni po pričetku veljavnosti tega odloka.
Po preteku prvega mandata sveta, skliče prvo sejo sveta v novi sestavi dotedanji predsednik sveta.
VIII
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 010-01/99-8/6
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost