Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2001 z dne 27. 7. 2001

Kazalo

3265. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem, stran 6364.

Na podlagi 73. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) in devetega odstavka 21. člena zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001 (Uradni list RS, št. 32/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem
1. člen
V 7. členu uredbe o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01) se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
”(5) Člani komisije, ki niso uslužbenci državnih organov, so upravičeni do povračila stroškov in sejnine v višini, ki velja za člane nadzornega sveta družbe, ki je predmet postopka prodaje po tej uredbi, oziroma njej primerljive družbe.”.
2. člen
V 17. členu se v tretjem odstavku na koncu doda novi stavek, ki se glasi:
“V primeru prodaje kapitalskih naložb v družbah, v katerih je delež lastniških upravičenj države manjši od 50 %, se s ciljem doseganja boljših pogojev prodaje lahko vstopi v postopek prodaje, ki ga izvajajo za svoje kapitalske naložbe Kapitalska družba, d.d., (v nadaljnjem besedilu: KAD) in Slovenska odškodninska družba, d.d. (v nadaljnjem besedilu: SOD) in Slovenska razvojna družba, d.d., (v nadaljnjem besedilu: SRD). V ta namen se lahko z njimi sklene posebna pogodba, na podlagi katere se KAD, SOD ali SRD pooblasti, da izvedejo postopek za prodajo posamičnih kapitalskih naložb, združenih v paket, ki vključuje tudi delež države.”.
V 17. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
”(7) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se prodaja finančnega premoženja lahko opravi na podlagi neposredne pogodbe v primeru zamenjave kapitalskih naložb v druge oblike finančnega premoženja ali obratno, in sicer v isti pravni osebi ali znotraj sistema odvisnih družb, če se na ta način ne zmanjša vrednost premoženja oziroma se izboljša kvaliteta finančnega premoženja.”.
3. člen
V tretjem odstavku 33. člena se beseda: ”prvo” nadomesti z besedo: ”tretjo”.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 460-22/2001-2
Ljubljana, dne 19. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost