Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2001 z dne 31. 7. 2001, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3462. Uredba o dopolnitvi uredbe o količnikih za določitev osnovne plače in dodatkih zaposlenim v službah Vlade Republike Slovenije in v upravnih organih
3463. Uredba o dopolnitvi uredbe o določitvi dodatkov strokovnim in administrativno-tehničnim ter drugim delavcem na sodiščih, državnih tožilstvih, državnem pravobranilstvu in v organih za postopek o prekrških

Drugi akti

3464. Akt o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad"

MINISTRSTVA

3465. Odredba o spremembah odredbe o uvedbi namakanja na območju Občine Krško
3466. Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o vodenju in varovanju osebnih podatkov v Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3345. Statut Veterinarske zbornice Slovenije
3346. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ABC 1: Govorimo-poslušamo, pišemo-beremo, 1. del, priročnik za učitelje
3347. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 1 BEGINNER, Workbook, delovni zvezek
3348. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 1 BEGINNER, Student's book, učbenik
3349. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 2 ELEMENTARY, Student's book, učbenik
3350. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SMART 2 ELEMENTARY, Workbook, delovni zvezek
3351. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 2, Student's book, učbenik
3352. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 2, Workbook, delovni zvezek
3353. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 3, Student's book, učbenik
3354. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PROJECT 3, Workbook, delovni zvezek
3355. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za 7. razred osemletne osnovne šole
3356. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za 8. razred osemletne osnovne šole
3357. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA IN DRUŽBA, 1. zvezek, delovni učbenik za spoznavanje narave in družbe v 1. razredu osnovne šole
3358. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NARAVA IN DRUŽBA, 2. zvezek, delovni učbenik za spoznavanje narave in družbe v 1. razredu osnovne šole, delovni zvezek
3359. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SPOZNAVAJMO NARAVO 5, učbenik
3360. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SPOZNAVAJMO NARAVO 5, delovni zvezek
3361. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo BIOLOGIJA ZA ŠESTI RAZRED OSNOVNE ŠOLE, učbenik
3362. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KEMIJA ZA 7. RAZRED, učbenik za 7. razred osemletne osnovne šole
3363. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KEMIJA DANES 1, učbenik za kemijo v 8. razredu devetletne osnovne šole
3364. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za 7. razred devetletne osnovne šole
3365. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole
3366. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za 9. razred devetletne osnovne šole
3367. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo V DEŽELI GLASBE, delovni zvezek za šestletne učence glasbene šole, delovni zvezek
3368. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SVET KNJIŽEVNOSTI 2, učbenik za drugi letnik gimnazij
3369. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PROSPECT BEGINNER, Student's book, učbenik
3370. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PROSPECT BEGINNER, Workbook, delovni zvezek
3371. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole TOTAL REWARD 1, Student's book, učbenik
3372. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole TOTAL REWARD 1, Practice book, delovni zvezek
3373. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole TOTAL REWARD 2, Student's book, učbenik
3374. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole TOTAL REWARD 2, Practice book, delovni zvezek
3375. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole TOTAL REWARD 3, Student's book, učbenik
3376. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole TOTAL REWARD 3, Practice book, delovni zvezek
3377. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole REWARD UPPER-INTERMEDIATE, Student's book, učbenik
3378. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole REWARD UPPER-INTERMEDIATE, Practice book, delovni zvezek
3379. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PROSPECT ADVANCED, Student's book, učbenik
3380. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PROSPECT ADVANCED, Workbook, delovni zvezek
3381. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BIOLOGIJA ČLOVEKA, učbenik
3382. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole RAZNOLIKOST ŽIVIH BITIJ, učbenik za strokovne in tehniške gimnazije
3383. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole 1001 VPRAŠANJE IZ FIZIKE, zbirka nalog
3384. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SKOZI FIZIKO Z REŠENIMI NALOGAMI, Toplota, zbirka nalog
3385. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SKOZI FIZIKO Z REŠENIMI NALOGAMI, Zgradba snovi, tekočine, zbirka nalog
3386. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole GEOGRAFIJA SLOVENIJE 1, učbenik
3387. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole VENI VIDI DIDICI, učbenik
3388. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole EM. BRÜCKEN KURS, Kursbuch, učbenik
3389. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole EM. BRÜCKEN KURS, Arbeitsbuch, delovni zvezek
3390. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole EM. HAUPTKURS, Kursbuch, učbenik
3391. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole EM. HAUPTKURS, Arbeitsbuch, delovni zvezek
3392. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole EM. ABSCHLUSSKURS, Kursbuch, učbenik
3393. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole EM. ABSCHLUSSKURS, Arbeitsbuch, delovni zvezek
3394. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PSIHOLOGIJA, učbenik
3395. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PSIHOLOGIJA, učbenik
3396. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKA, Informatika za srednje šole
3397. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole STROKOVNO RAČUNSTVO, delovni učbenik
3398. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRIROČNIK K BERILU MOJE BRANJE-SVET IN SANJE, priročnik
3399. Sklep o potrditvi učnega sredstva ACROSS CULTURES, Slovensko-britansko-ameriško medkulturno sporazumevanje, Slovene-British- American Intercultural Communication, učno sredstvo
3400. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNA ENCIKLOPEDIJA, ENERGIJA IN ZVOK, 4. DEL, zbirka prosojnic
3401. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNA ENCIKLOPEDIJA, MEHANIKA, 3. DEL, zbirka prosojnic
3402. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNA ENCIKLOPEDIJA, SNOV IN SVET DELCEV, 8. DEL, zbirka prosojnic
3403. Sklep o potrditvi učnega sredstva FIZIKALNA ENCIKLOPEDIJA, SVETLOBA IN OPTIČNE PRIPRAVE, 5. DEL, učno sredstvo, zbirka prosojnic
3404. Sklep o potrditvi učnega sredstva SRČNA MOČ, učno sredstvo, CD

OBČINE

Celje

3409. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Dolgo polje-lahka industrija

Cerkno

3410. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev za naselje Cerkno
3411. Pravilnik Občine Cerkno o dodeljevanju spodbud za področje malega gospodarstva
3412. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence

Cerkvenjak

3413. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Cerkvenjak
3414. Sklep o določitvi najemnin za poslovne prostore v lasti Občine Cerkvenjak
3415. Sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in okolice z mrliško vežo
3416. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Cerkvenjak
3417. Sklep o soglasju k predlogu cene vode v javnem vodovodnem sistemu na območju Občine Cerkvenjak

Idrija

3418. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka "ZN Cegovnica-Idrija"
3419. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Idrija
3420. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Spodnja Idrija
3421. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Idrija
3422. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Lokalne turistične organizacije LTO Idrija - zavod za pospeševanje turizma
3423. Sklep o ukinitvi javnega dobra
3424. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Idrija

Ig

3425. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev Občine Ig

Ivančna Gorica

3426. Odlok o razveljavitvi odloka o ustanovitvi Medobčinskega sklada za razvoj malega gospodarstva Občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančne Gorice

Ljubljana

3405. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2000
3406. Sklep o soglasju k spremembam statuta Festivala Ljubljana
3407. Sklep o soglasju k sistemizaciji delovnih mest Festivala Ljubljana
3408. Sklep o spremembi sklepa o določitvi športnih objektov občinsekga pomena v Mestni občini Ljubljana

Ljutomer

3427. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem
3428. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Ljutomer

Mirna Peč

3430. Pravilnik o izvajanju programa finančnih intervencij v kmetijstvu v Občini Mirna Peč

Mislinja

3431. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mislinja za leto 2000
3432. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot v Občini Mislinja

Moravske Toplice

3429. Odlok o ureditvenem načrtu za območje zelenih in rekreacijskih površin vzhodno in južno od zdraviliškega kompleksa Moravskih Toplic

Nova Gorica

3438. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o lokacijskem načrtu za obvoznico Kromberk-Solkan

Novo mesto

3433. Odlok o spremembi Odloka o lokacijskem načrtu za severno obvoznico Novega mesta (krožišče Bučna vas)
3434. Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta za oskrbno-servisni center ob Šentjernejski cesti v Novem mestu
3435. Sklep o javni razgrnitvi osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto (programska zasnova za zazidalni načrt za vrtni center Bučna vas v Novem mestu) in osnutka Odloka o zazidalnem načrtu za vrtni center Bučna vas v Novem mestu
3436. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990, za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnitev 2001/3 (programska zasnova za lokacijski načrt rekonstrukcije Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 1.600, skupaj s priključkom Mačkovec na H1/414)
3437. Program priprave lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 1.600, skupaj s priključkom Mačkovec na H1/414

Postojna

3439. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Postojna za leto 2000

Sežana

3443. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana
3444. Sklep o oblikovanju cen komunalnih odpadkov

Slovenj Gradec

3440. Sklep o izvzemu iz javnega dobra

Slovenska Bistrica

3441. Odlok o zazidalnem načrtu za podjetniško obrtno cono LIP Slovenska Bistrica
3442. Odlok o preimenovanju ulic, ukinitvi in odcepitvi poteka ulic ter njihovo preimenovanje na območju Občine Slovenska Bistrica

Šentjur pri Celju

3445. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Blagovna-Proseniško
3446. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Industrijske cone Šentjur - južni del

Škofljica

3447. Odlok o zaključnem računu Občine Škofljica za leto 2000
3448. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občin in Mesta Ljubljane za obdobje 1986-1990, za območje Občine Škofljica in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica (programska zasnova za dolgoročni plan Občine Škofljica)

Trebnje

3449. Sklep o ukinitvi in vzpostavitvi zemljišča v splošni rabi

Zreče

3450. Sklep o znižanju cene toplotne energije

Žalec

3451. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Griže
3452. Odlok o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče
3453. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu za območje oskrbnih dejavnosti, rekreacije in stanovanj v Šempetru
3454. Odlok o spremembah in dopolnitvah I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib
3455. Odlok o zazidalnem načrtu soseske Godomlja v Žalcu
3456. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Žalec
3457. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 2130/10 k.o. Zabukovica
3458. Odlok o ureditvi statusa, upravljanja in organizacije Javnega komunalnega podjetja Žalec, d.o.o.
3459. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda II. osnovna šola Žalec
3460. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena šola "Risto Savin" Žalec
3461. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda UPI - Ljudska univerza Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

50. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju (BHROPS)
AAA Zlata odličnost