Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3467. Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP)
3468. Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS)
3469. Zakon o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-F)
3470. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-B)
3471. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (ZUSDDD-A)
3472. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-A)
3473. Zakon o spremembi zakona o poštnih storitvah (ZPSto-A)
3474. Zakon o dopolnitvi zakona o visokem šolstvu (ZViS-B)
3475. Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-A)

Odloki

3476. Odlok o sestavi in imenovanju predsednika, namestnika predsednika in članov Preiskovalne komisije Državnega zbora Republike Slovenije za ugotovitev odgovornosti odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil glede nakupa in prodaje električne energije, zaradi česar je bila domnevno povzročena gospodarska škoda v sistemu slovenskega elektrogospodarstva

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3477. Uredba o merilih in kriterijih za določanje delovnih mest, na katerih je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje

Sklepi

3478. Sklep o ustanovitvi nacionalne delovne skupine za uvajanje mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti - MKOPO in imenovanju njenih članov pri Vladi Republike Slovenije

MINISTRSTVA

3479. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli
3480. Odredba o spremembi odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
3481. Pravilnik o načinu in postopku vodenja vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov
3482. Pravilnik o zbirki podatkov o denarnih socialnih pomočeh
3483. Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
3484. Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči
3485. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do denarne socialne pomoči
3486. Količnik povišanja plač zaposlenih v Republiki Sloveniji, za katere velja splošna kolektivna pogodba za gospodarske dejavnosti
3487. Minimalna plača za mesec avgust 2001
3488. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture
3489. Seznam zdravil, za katera je bilo od 12. 7. 2001 do 27. 7. 2001 izdano dovoljenje za promet
3490. Seznam zdravil, za katera je od 12. 7. 2001 do 27. 7. 2001 prenehalo veljati dovoljenje za promet
3519. Pravilnik o spremembah pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali

USTAVNO SODIŠČE

3491. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča št. Up 409/99 z dne 11. 2. 2000 in sodbe Upravnega sodišča št. U 1932/98 z dne 31. 3. 1999 ter odpravi odločbe Ministrastva za okolje in prostor št. 35002/677/97-KB z dne 3. 11. 1998 in lokacijskega dovoljenja Upravne enote Ljubljana, Izpostave Moste Polje, št. 351-368/96-06/ZM z dne 29. 7. 1997
3492. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča in vrnitev zadeve v novo odločanje

BANKA SLOVENIJE

3493. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 6. 8. do 12. 8. 2001

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3494. Statut Univerze v Ljubljani
3495. Statut Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije
3496. Poslovnik Sveta za telekomunikacije
3497. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji
3498. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi grafične dejavnosti in njeni tarifni prilogi
3499. Sprememba in dopolnitev kolektivne pogodbe za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji
3500. Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
3501. Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost
3502. Odločbe o dodelitvi licence za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj in/ali licence za opravljanje dejavnosti prodaje oziroma posredovanja turističnih potovanj

OBČINE

Ajdovščina

3504. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Bloke

3505. Odlok o stavbnih zemljiščih v Občini Bloke
3506. Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Bloke
3507. Odlok o dimnikarski službi na območju Občine Bloke
3508. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bloke

Grosuplje

3509. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok
3510. Sklep o načinu financiranja političnih strank
3511. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje

Hrpelje-Kozina

3512. Odlok o oskrbi s pitno vodo v času suše
3513. Ugotovitev, o naslednjem kandidatu za člana Občinskega sveta občine Hrpelje-Kozina

Kobarid

3516. Odlok o obrežnem in prometnem režimu na območju reke Nadiže
3517. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kobarid
3518. Sklep o določitvi parkirnih območij in cen parkiranja ob rekah Soči in Nadiži ter na drugih območjih Občine Kobarid za leto 2001

Krško

3514. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi
3515. Sklep o spremembi sklepa o javni razgrnitvi

Ljubljana

3503. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o razporeditvi delovnega časa in uradnih ur v mestni upravi Mestne Občine Ljubljana
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti