Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3497. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji, stran 6667.

Na podlagi 4. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), 3. točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije in 3. člena Organizacijskega predpisa GZS-Združenja lesarstva, je Upravni odbor GZS-Združenja lesarstva na redni seji dne 5. 7. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa običajni primanjkljaj in uničenje blaga iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem, prevozom in prodajo blaga pri opravljanju dejavnosti članov GZS-Združenja lesarstva.
Običajni primanjkljaj in uničenje blaga po prvem odstavku se ne šteje za jemanje blaga za neposlovne namene po predpisih o davku na dodano vrednost. Pomeni najvišjo dovoljeno vrednost odpisa blaga, od katerega se ne obračuna in ne plačuje davka na dodano vrednost.
2. člen
Ta pravilnik velja za vse tiste pravne in fizične osebe, ki so registrirane za naslednje dejavnosti po naslednjih šifrah standardne klasifikacije dejavnosti:
DD 20  Obdelava in predelava lesa
20.10  Žaganje, skobljanje, impregniranje lesa
20.20  Proizvodnja furnirja, vezanega lesa, plošč
20.30  Stavbno mizarstvo
20.40  Proizvodnja lesene embalaže
20.50  Proizvodnja dr. izd. iz lesa, plute, protja
20.51  Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa
20.52  Proizvodnja izdelkov iz plute, slame, protja
DN 36  Proizvodnja pohištva, druge predelovalne dejavnosti
36.10  Proizvodnja pohištva
36.11  Proizvodnja sedežnega pohištva
36.12  Proizvodnja drugega pohištva za poslovne prostore
36.13  Proizvodnja drugega kuhinjskega pohištva
36.14  Proizvodnja drugega pohištva
36.15  Proizvodnja žimnic
36.30  Proizvodnja glasbil
36.40  Proizvodnja športnih izdelkov
36.50  Proizvodnja igrač
36.60  Druge predelovalne dejavnosti
36.62  Proizvodnja metel, krtač
36.63  Proizvodnja drugih izdelkov, d.n.
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga z izhlapevanjem, sušenjem, krčenjem ipd. in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z blagom v tekočem ali trdnem stanju.
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri ravnanju (manipulaciji) z lomljivim blagom (steklo, keramika, ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Izguba oziroma uničenje blaga se ugotavlja:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenja blaga pri prevozu, skladiščenju oziroma pri prodaji blaga;
– pri/z izrednim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču;
– pri/z rednim letnim popisom blaga v prodajalni oziroma v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi izgube (kalo, razsip, razbitje in okvara) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene izgube in uničenje blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara) v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom, se v lesarstvu šteje kot običajen odpis blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), odpis blaga, izračunan kot:
“v obračunskem obdobju nabavljena količina materiala in trgovskega blaga, povečana za začetne zaloge ter v obračunskem obdobju prevzeta količina polizdelkov in izdelkov, povečana za začetne zaloge”, po naslednjih stopnjah:
1.  žagan les               2,0%
2.  elementi iz žaganega lesa       3,0%
3.  vlaknene plošče            2,0%
4.  vezane plošče             2,0%
5.  steklo                 3,0%
6.  barve-laki               3,0%
7.  razredčila               3,0%
8.  impregnacija              4,0%
9.  lepila                 2,5%
10. okovje                 1,5%
11. železo                 1,0%
12. aluminij                3,5%
13. tesnila                2,5%
14. izolacijski materiali         2,5%
15. embalaža (plastika, karton)      3,0%
16. lepilni trakovi            4,0%
17. pogonska goriva            2,0%
18. maziva, goriva             3,0%
19. čistila                1,5%
20. potrošni material vzd.         2,0%
21. dr.izd. široke porabe         1,0%
22. iverne plošče             2,0%
23. kiti, voski              2,5%
24. brusni papirji             2,0%
25. sponke                 1,5%
26. vijaki                 1,5%
27. furnirji                3,0%
28. žičniki                1,5%
29. polizdelki-letvice           2,0%
30. polizdelki-obloge           1,0%
31. polizdelki-polnila           2,0%
32. papir                 2,0%
33. robne folije              3,0%
34. etikete, navodila           4,0%
35. izd. iz plast. mas           1,5%
36. pšenična moka             1,0%
37. okrogel les - iglavci         1,8%
38. okrogel les - listavci         2,6%
39. melaminski papirji           3,0%
40. plošče iz masivnega lesa        1,0%
41. drugi izdelki v lesni industriji    1,0%
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe tega pravilnika je možno uveljaviti po enakem postopku, kot je bil pravilnik sprejet.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o stopnjah normalnega odpisa blaga (UradnI list RS, št. 107/99).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Ljubljana, dne 5. julija 2001.
Predsednik
Upravnega odbora GZS -
Združenja lesarstva
Peter Tomšič, univ. dipl. ekon. l. r.