Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3508. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bloke, stran 6680.

Na podlagi 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), navodil za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99), 29. člena statuta Občine Bloke in 21. člena odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Bloke je Občinski svet občine Bloke na 18. redni seji dne 5. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za leto 2001 in meril za odmero komunalnega prispevka na območju Občine Bloke
1) Povprečni stroški komunalne opreme v skladu s 3. točko 21. člena odloka se določijo v znesku 6.000 SIT/m2 stavbne parcele, kar je enako osnovni ceni komunalne opremljenosti m2 stavbne parcele primerjalne velikosti 600 m2 in primerjalne skupne koristne površine objekta 200 m2, (kar da 33,33% izkoriščenost stavbnega zemljišča - izhodiščni faktor 1).
2) Za vsako dodatno 6,66% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10% (faktor od 1 do npr. 2 pri 100% izkoriščenosti STZ), za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 3,33% pa se faktor zmanjša za 10% (faktor od 1 do 0).
3) V skladu z 21. členom odloka se pri izračunu kom. prispevka uporabljajo korekcijski faktorji območij po odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča razen za počitniško namembnost in kmetijsko dejavnost, kjer je korekcijski faktor območja 1
I. območje: naselje Nova vas                    F=1
II. območje: naselje Fara, Glina, Nemška vas na Blokah,
Runarsko, Studenec na Blokah, Ulaka, Velike Bloke,
Veliki vrh                            F=0,80
III. območje: naselje Andrejčje, Hudi vrh, Kramplje,
Lahovo, Lovranovo, Malni, Metulje, Mramorovo pri Pajkovem,
Ravnik, Ravne na Blokah, Radlek, Strmca, Studeno na Blokah,
Sveta Trojica, Sveti Duh, Škrabče, Škufče, Topol, Volčje,
Zakraj                              F=0,60
IV. območje: naselje Benete, Bočkovo, Godičevo, Gradiško,
Hiteno, Hribarjevo, Jeršanovo, Lepi vrh Mramorovo pri
Lužarjih, Ograda, Povšeče, Rožanče, Sleme, Štorovo,
Zales, Zavrh                           F=0,50
4) V skladu z 21. členom odloka se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede namembnosti objekta, kot olajšava za pospeševanje stanovanjske, razvoja posameznih gospodarskih dejavnosti in kmetijstva:
– obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno
obremenjuje komunalno infrastrukturo,
– kemična industrija, avtopralnice, pralnice,
bencinske črpalke                100%        faktor je 1
– gostinska dejavnost              90%      faktor je 0,90
– poslovna in trgovska dejavnost         80%      faktor je 0,80
– obrtno-industrijska dejavnost -
nad 10 zaposlenih                80%      faktor je 0,80
– počitniška namembnost             80%      faktor je 0,80
– obrtno-industrijska dejavnost -
do 10 zaposlenih                 60%      faktor je 0,60
– stanovanjska namembnost            60%      faktor je 0,60
– skladiščna dejavnost, garaže,
pokrita parkirišča                50%      faktor je 0,50
– kmetijska dejavnost - hlevi          10%      faktor je 0,10
5) Povprečni stroški komunalne opreme za 1 m2
stavbne parcele znašajo                      6.000 SIT/m2
STZ, od tega je upoštevana posamezna komunalna oprema v naslednjih deležih:
                    v %    v %         SIT/m2
a) individualna raba:          50
– kanalizacijsko omrežje – fekalno   23               1.380
– vodovodno omrežje           10                600
– električno omrežje – kabelsko     12                720
– električno omrežje – zračni vodi         8    480
– telefonsko omrežje           5                300
– omrežje CATV                   3    180
b) kolektivna raba:           50
– cestno omrežje – asfalt + pločniki        34   2.040
– cestno omrežje – asfalt        26               1.560
– cestno omrežje – makadam             18   1.080
– urejena parkirišča           7                420
– parkirišča                    5          300
– omrežje javne razsvetljave       5                300
– kanalizacijsko omrežje – meteorno   12                720
Skupaj (osnovna kom. oprema a)+b))   100     68   4.080    6.000
6) Izračun komunalnega prispevka se opravi tako, da se površina stavbnega zemljišča, na katerem bo stal objekt zavezanca, pomnoži s povprečnimi stroški komunalnega prispevka za m2 stavbnega zemljišča iz 1. točke, korekcijskimi faktorji zmogljivosti javne infrastrukture iz 2., 3. in 4. točke ter upoštevaje dejansko stopnjo komunalne opremljenosti, s katero je opremljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (do 50 m) in se je možno nanjo priključiti z minimalnimi stroški.
Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka se ugotavljajo za vsak primer posebej.
7) Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna koristnih površin objekta glede na celotno površino stavbne parcele ter korekcijskih faktorjev iz 2., 3., 4. in 5. točke.
8) Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila kom. prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgradnjo kom. infrastrukture.
9) Vrednost, določena s tem sklepom, velja na dan 31. 12. 2000 in se v tekočem letu valorizira z indeksom podražitev, ki ga objavlja GZS – Združenje za gradbeništvo in IGM za skupino STG.
10) Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
11) V naseljih, kjer se vodovodno omrežje napaja iz centralnega vodovoda, plača investitor pred izdajo gradbenega dovoljenja priključno takso za vodovod v višini 110.000 SIT. Znesek priključne takse se valorizira z letno inflacijo.
12) Po sklepu Občinskega sveta občine Bloke plača investitor 25% izračunane vrednosti komunalnega prispevka.
13) Sklep začne veljati z dnem veljavnosti odloka o stavbnih zemljiščih v Občini Bloke.
Nova vas, dne 5. julija 2001.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.