Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3509. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok, stran 6681.

Na podlagi 39. in 43. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 29. seji dne 11. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok
1. člen
V odloku o ureditvenem načrtu za zadrževalnik Veliki potok (Uradni list RS-I, št. 8/91) se:
5. člen spremeni in dopolni tako, da se glasi:
Ureditveni načrt določa rešitve in pogoje za:
– gradnjo pregrade s spremljajočimi objekti
– rekonstrukcijo ceste Velika Stara vas - Kožljevec
– prestavitve Velikega potoka
– prestavitev telefonskega voda
– zaščito in prestavitev kmetije Liznik
2. člen
8. člen se spremeni in dopolni tako da se glasi:
Kmetija Liznik se z nasipom platoja na koti 368,50 m (spodnji del) in 369,60 m (zgornji del) in odkopom novega platoja na koti 371 m zaščiti pred visokimi vodami.
Obstoječi objekti se rušijo in zgradi se nova domačija sestavljena iz stanovanjskega objekta (1), obstoječega prestavljenega skednja (2), gospodarskega poslopja (3), obstoječega prestavljenega kozolca - paviljona (4), ter vkopane kleti (5), na novem platoju na koti 371 m.
Plato je pridobljen z odkopom dela hribu.
3. člen
Doda se 9. člen, ki se glasi:
Pogoji za prestavitev kmetije Liznik:
a) Oblikovanje platoja:
– Plato za gradnjo je pridobljen z odkopom brežine na območju gmajne nad obstoječo kmetijo na koti 371 m;
– Izkopani materijal se uporabi za izvedbo zaščitnega nasipa na mestu zdajšnje kmetije, od kote 368,50 m do kote 369,60 m;
– Naklon novih brežin ne sme presegati razmerja 1:1,5;
– Oblikovanje brežine mora biti podrejeno okoliškemu terenu;
– Izvedeno mora biti odvodnjavanje izkopnih in nasipnih brežin;
– Izkopne in nasipne brežine se morajo ozeleniti;
– Ozelenitve se izvede z zatravitvijo ter zasaditvijo avtohtonih dreves in grmičevja;
– Med mostoma 1 in 2 se po robu brežine zasadi posamezna drevesa v vrsti, enako po robu gospodarskega dvorišča. Ob vstopni novi poti se zasadi dvojna vrsta dreves, enojna pa pred in za mostom 3.
b) Oblikovanje objektov:
– tlorisni gabarit za stanovanjski objekt (1) je 10 m x 21 m, etažnost P + 1, toleranca + / - 15%;
– tlorisni gabarit za skedenj (2) je 7m x 10 m, etažnost P+M, toleranca + / - 10%;
– tlorisni gabarit za gospodarski objekt (3) je 10 m x 18 m, etažnost P + M, toleranca + / - 10%;
– tlorisni gabarit za pavilijon (4) je 5 m x 5 m, etažnost P, toleranca + / - 10%;
– tlorisni gabarit za vkopano klet (5) je 3 m x 6 m, etažnost P, toleranca + / - 10%;
– Stanovanjski in gospodarski objekt (novi objekti) sta prekrita s simetrično dvokapnico ki prekriva osnovni gradbeni volumen minimalno 75% tlorisne povšine;
– Prestavljeni obstoječi objekti ohranijo obstoječo streho, v primeru rekonstrukcije se povzema enaki naklon in obliko obstoječe strehe.
c) Prometna ureditev
– Izvede se dovozna asfaltirana ali tlakovana pot preko srednjega mostu, naprej po nabrežju do osrednjega dvorišča. Širina poti je 5 m, maximalna širina nasipa je 10 m;
– Izvede se rezervni dovoz - pot za primer poplavitve čez zgornji most kot utrjena makadamska površina širine 3 m in humusna plast, ki se poveže na obstoječo notranjo servisno pot.
d) Komunalni priključki
– Fekalna kanalizacija je speljana v greznico;
– Meteorne vode se lahko odvajajo v Veliki potok. Meteorne vode iz tlakovanih površin se odvodnjavajo preko lovilca olj tudi v Veliki potok;
– Izvede se kabliranje obstoječe telefonske instalacije;
– Predvidena je priključitev objektov na elektriko in vodovod.
e) Prestavitev kmetije Liznik se lahko izvede fazno.
– 1. faza izvedba novega platoja in preoblikovanje brežin;
– 2. faza gradnja stanovanjskega objekta (1), prestavitev skednja (2) ter kozolca (4);
– 3. faza gradnja gospodarskega poslopja (3) in kleti (5)
Vsaka faza gradnje in ureditve mora potekati kot zaključena celota.
4. člen
Doda se 10. člen ki se glasi:
Območje sprememb Ureditvenega načrta zajema parcele: 22/1, 22/2, 22/3, 23/1, 23/2, 24/2 in 25 kmetije Liznik znotraj meja Ureditvenega načrta.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-15/96
Grosuplje, dne 17. julija 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost