Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3481. Pravilnik o načinu in postopku vodenja vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov, stran 6592.

Na podlagi petega odstavka 75. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 45-I/94, 82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00, 45/01 in 59/01 – popr.) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o načinu in postopku vodenja vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek vodenja vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov ter ureditev vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov.
2. člen
Priglasitev se opravi pri izpostavi davčnega urada Davčne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni organ), na območju katerega ima samostojni podjetnik posameznik oziroma samostojna podjetnica posameznica (v nadaljnjem besedilu: podjetnik) svoj sedež.
3. člen
Priglasitev je pisna in vsebuje:
1. priglasitveni list (obrazec PL),
2. overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje, z navedbo prebivališča in davčne številke (obrazec OPP),
3. prijava za poslovne subjekte v poslovni register Slovenije (obrazec PRS-1 oziroma PRS-2).
Pod 1. točko iz prejšnjega odstavka podjetnik vpiše podatke na priglasitvenem listu, ki se nanašajo na podjetnika, in sicer:
priglasitveni list 1/1:
– firma podjetnika (firma: dejavnost podjetnika, ime in priimek podjetnika, skrajšana označba samostojnega podjetnika – s. p.) in podatki o sedežu (ulica, hišna številka, kraj in pošta) (1);
– skrajšana firma (vsaj ime, priimek in označba s.p.) (2).
priglasitveni list 1/2:
– ime in priimek podjetnika, davčno številko in njegovo prebivališče (ulica, hišna številka, kraj in pošta) (3);
– navedba dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, ki jo bo podjetnik opravljal (4);
– podružnica (označba podružnice) in njen naslov (ulica, hišna številka, kraj in pošta) (5);
– ime in priimek, davčna številka in prebivališče osebe pooblaščene za zastopanje (6).
Pod 2. točko iz prvega odstavka tega člena podjetnik na predpisanem obrazcu (obrazec OPP) predloži overjen lastnoročni podpis. Če ima osebe pooblaščene za zastopanje, predloži tudi overjen podpis oseb pooblaščenih za zastopanje.
Pod 3. točko iz prvega odstavka tega člena podjetnik izpolni prijavo za vpis v poslovni register Slovenije obrazec PRS-1, za vpis podružnice pa obrazec PRS-2. Obrazec PRS-1 in PRS-2 sta na podlagi zakona o poslovnem registru Slovenije (Uradni list RS, št. 13/95) sestavni del uredbe o vodenju in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije (Uradni list RS, št. 70/95 in 73/95 – popr.).
Priglasitveni list podjetnik predloži v dveh izvodih. Davčni organ najkasneje v roku petih dni po prejemu popolne vloge pošlje Statističnemu uradu Republike Slovenije oba izvoda priglasitvenih listov skupaj z obrazci iz 3. točke iz prvega odstavka tega člena. Statistični urad Republike Slovenije na podlagi prejetih izvodov določi matično številko poslovnega subjekta in šifro standardne klasifikacije dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja poslovni register, oba podatka vpiše na priglasitveni list, potrdi z žigom in podpisom ter ga vrne davčnemu organu.
En izvod priglasitvenega lista prejme podjetnik, drug izvod pa se vloži v vpisni vložek. Davčni organ takoj oziroma najkasneje v roku treh dni po vpisu po eno kopijo priglasitvenega lista pošlje Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Obrtni zbornici Slovenije in Statističnemu uradu Republike Slovenije. Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Obrtni zbornici Slovenije in Statističnemu uradu Republike Slovenije je potrebno takoj oziroma najkasneje v roku treh dni po vpisu poslati tudi kopijo vseh sprememb in dopolnitev v vpisniku.
4. člen
Če podjetnik k vlogi za vpis priglasitve ne predloži vseh listin iz 3. člena tega pravilnika oziroma so vpisani podatki nepopolni, davčni organ podjetnika pozove, da priglasitev dopolni v roku osmih dni po prejemu zahteve za dopolnitev.
Če podjetnik v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni priglasitve, davčni organ zahtevo za vpis priglasitve zavrže.
5. člen
Ko davčni organ prejme od Statističnega urada Republike Slovenije priglasitvena lista in ugotovi, da vsebuje vloga za priglasitev vse podatke iz 3. člena tega pravilnika, vpiše v priglasitveni list opravilno številko podjetnika, datum vpisa in najkasneje v roku treh dni pošlje priglasitveni list podjetniku.
Datum vpisa je dan, ko davčni organ opravi priglasitev v vpisni vložek.
6. člen
Priglasitev v vpisnik podjetnikov se opravi v vpisni vložek, ki ga sestavlja poseben ovoj, v katerem so vložene listine iz 3. člena tega pravilnika, razen listin iz 3. točke prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
7. člen
Priglasitveni list (obrazec PL) je obrazec formata A4 in je dvostranski.
Obrazec OPP: overjeni podpisi oseb, pooblaščenih za zastopanje je velikosti formata A4 in je enostranski.
Obrazca iz prvega in drugega odstavka tega člena sta objavljena skupaj s tem pravilnikom in sta njegov sestavni del.
8. člen
Vsak podjetnik ima pri davčnem organu svoj vpisni vložek.
Vsak vpisni vložek se označi z opravilno številko, ki je stalna oznaka pri davčnemu organu, pri katerem je priglašen podjetnik.
Poleg vpisnega vložka vodi davčni organ tudi vpisnik podjetnikov z naslednjimi podatki:
1. davčna številka,
2. opravilna številka podjetnika in matična številka poslovnega subjekta,
3. firma podjetnika in njegov sedež,
4. skrajšana firma (ime, priimek, označba s.p.),
5. ime in priimek podjetnika ter njegovo prebivališče,
6. ime in priimek prokurista oziroma osebe, pooblaščene za zastopanje,
7. podružnica, njena dejavnost in naslov,
8. dejavnost z navedbo šifre razreda oziroma podrazreda standardne klasifikacije dejavnosti,
9. datum vpisa podjetnika v vpisnik,
10. datum spremembe in dopolnitve podatkov iz vpisnika,
11. datum izbrisa podjetnika iz vpisnika.
Vpisnik podjetnikov je javna knjiga.
9. člen
Vse spremembe in dopolnitve podatkov v vpisniku podjetnikov mora podjetnik priglasiti pri davčnemu organu, pri katerem je vpisan v vpisnik podjetnikov. Kolikor gre zaradi spremembe sedeža za spremembo krajevne pristojnosti davčnega organa, davčni organ takoj oziroma najkasneje v roku petih dni po prejemu popolne vloge odstopi priglasitev davčnemu organu, ki je krajevno pristojen po spremembi sedeža. Hkrati mu odstopi vso dokumentacijo iz vpisnega vložka.
K priglasitvi sprememb in dopolnitev je podjetnik dolžan navesti podatke iz 1. točke prvega odstavka 3. člena, druge listine iz 3. člena pa le, če se spremembe in dopolnitve nanašajo na zadeve, za katere so listine potrebne.
10. člen
Prenehanje poslovanja mora podjetnik priglasiti s pisno vlogo za izbris iz vpisnika podjetnikov najkasneje 15 dni pred datumom, s katerim njegovo poslovanje preneha.
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika neha veljati pravilnik o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 47/93 in 50/94).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-12/01
Ljubljana, dne 25. julija 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance