Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3511. Sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje, stran 6682.

Na podlagi 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99) in pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 39/96, 61/96, 43/97, 62/97 in 88/99) je Občinski svet občine Grosuplje na 29 seji dne 11. 7. 2001 sprejel
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje
1. člen
V pravilniku o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 39/96, 61/96, 43/97, 62/97 in 88/99) se v 11. členu spremeni besedilo točk 2.1., 2.2. in 2.3. tako, da se glasi:
“2.1. Sofinanciranje zatiranja mastitisa
Namen: zmanjšanje okužbe z latentnim mastitisom in pospeševanje preventivnega zdravljenja živali.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci goveda na območju Občine Grosuplje. Sredstva se izvajalcem storitve, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo, nakazujejo na podlagi predloženih mesečnih zahtevkov, katerim so priloženi ambulantni dnevniki za živali. Občina Grosuplje sofinancira zatiranje mastitisa v višini 50% cene opravljene storitve.
2.2. Umetno osemenjevanje
Namen: zmanjšanje stroškov umetnega osemenjevanja rejcem in izboljšanje plemenske vrednosti živali na kmetijskih gospodarstvih na območju občine.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni rejci na območju Občine Grosuplje. Občina Grosuplje sofinancira vsem rejcem prvo umetno osemenjevanje govejih plemenic v višini 1.000 SIT.
Rejcem, ki imajo živali v A kontroli, Občina Grosuplje dodatno sofinancira tudi prvo osemenitev živali s semenom boljših bikov, če cena doze semena presega 1.000 SIT. V tem primeru občina sofinancira razliko od 1.000 SIT do polne cene doze semena v višini 50%. Posameznemu rejcu se na leto sofinancira le toliko osemenjevanj s semenom boljših bikov, kolikor ima živali v A kontroli. Sredstva se izvajalcem storitve, s katerimi ima občina sklenjeno pogodbo, nakazujejo na podlagi predloženih mesečnih zahtevkov, katerim so predloženi seznami koristnikov sredstev. Zahtevka za sofinanciranje prve osemenitve in sofinanciranje osemenitve s semenom boljših bikov mora izvajalec posredovati ločeno. Zahtevku za sofinanciranje prve osemenitve mora biti priložen seznam koristnikov sredstev, zahtevku za sofinanciranje osemenitve s semenom boljših bikov pa mora biti priložen seznam rejcev, pri katerem se je v mesecu, za katerega se vlaga zahtevek, semenilo živali s semenom boljših bikov, s seznama pa mora biti razvidno tudi ime bika in cena doze semena.
Do sredstev sofinanciranja umetnega osemenjevanja so upravičeni tudi rejci, ki storitev opravljajo sami. Sredstva se jim enkrat letno dodelijo na podlagi pisnega zahtevka, ki mu mora biti priloženo dokazilo o usposobljenosti za izvajanje umetnega osemenjevanja ter dokazilo o nakupu semena, iz katerega mora biti razvidno ime bika. Kot dokazilo o osemenjevanju živali s semenom boljših bikov mora rejec zahtevku za izplačilo priložiti tudi potrdila o semenitvi, iz katerih je razvidna številka goveje plemenice in ime bika. Rejcu se sofinancira prvo osemenjevanje govejih plemenic v višini 1.000 SIT glede na skupno število živali, osemenjevanje s semenom boljših bikov pa sorazmerno glede na število živali v A kontroli v višini 50% razlike od 1.000 SIT do polne cene semena posameznega bika.
Seznam rejcev in število živali v A kontroli po posameznih rejcih pripravi selekcijska služba v okviru Kmetijskega zavoda Ljubljana in se uskladi štirikrat na leto.
Pri sofinanciranju umetnega osemenjevanja s semenom boljših bikov se upošteva cenik semena posameznih bikov Kmetijskega zavoda Ljubljana, Osemenjevalnega centra Preska.
2.3. Sofinanciranje zavarovanja plemenskih živali, namenjenih kmetijski proizvodnji
Namen: spodbujanje zavarovanja plemenskih živali. Občina Grosuplje sofinancira zavarovanje krav in telic v višini 3.000 SIT za žival, kobil in žrebcev v višini 5.000 SIT za žival in drobnice v višini 1.000 SIT za žival.
Pogoji za pridobitev sredstev: sofinancira se cena zavarovanja plemenske živali, zahtevku za sofinanciranje zavarovanja pa je potrebno priložiti mnenje kmetijske svetovalne službe ter potrdilo o zavarovanju plemenske živali.“
2. člen
V 11. členu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 39/96, 61/96, 43/97, 62/97 in 88/99) se črtata točki 2.5. Sofinanciranje pristojbin za promet z mlekom in 2.6. Premije za mlado pitano govedo. Točka 2.7. Sofinanciranje stroškov pri menjavi zemljišč se spremeni v točko 2.5., točka 2.8. Sofinanciranje strojnega krožka pa se spremeni v točko 2.6.
3. člen
V 11. členu pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 39/96, 61/96, 43/97, 62/97 in 88/99) se doda nova točka 2.7., ki se glasi:
“2.7. Sofinanciranje prevoza mleka
Namen: zmanjšanje stroška prevoza mleka. Višina sredstev, namenjenih sofinanciranju prevoza mleka, se določi v proračunu za posamezno proračunsko leto. Pri opredelitvi višine sredstev se izhaja iz izhodišča, da višina sofinanciranja ne sme presegati 1,19 SIT/l mleka.
Pogoji za pridobitev sredstev: do sredstev so upravičeni proizvajalci mleka. Sredstva se na podlagi mesečnih zahtevkov nakazujejo organizatorju odkupa mleka, s katerim občina sklene pogodbo.
4. člen
Ta sklep o spremembah in dopolnitvah pravilnika o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Grosuplje se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 321-4/96
Grosuplje, dne 11. julija 2001.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.