Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3512. Odlok o oskrbi s pitno vodo v času suše, stran 6683.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – odl. US, 73/95 odl. US, 9/96 odl. US, 39/96 odl. US, 44/96 – odl. US, 70/97,10/98, 68/98, 74/98, 12/99 sklep US, 16/99 popravek sklepa US, 59/99 odl. US, 70/00, 100/00 sklep US in 28/01 sklep US) ter 16. in 122. člena statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 34/99) je Občinski svet občine Hrpelje-Kozina na 24. redni seji dne 19. 7. 2001 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo v času suše
1. člen
Pravico do subvencionirane oskrbe s pitno vodo, pripeljane s cisterno, imajo občani v naseljih, ki se oskrbujejo izključno iz svoje ali vaške kapnice ali krajevnega vodovoda iz lokalnega vodnega vira.
Občani v naseljih, ki so priključena na javni vodovod, nimajo pravice do subvencionirane vode. Izjemoma imajo pravico do subvencionirane oskrbe, če pride do izpadov v oskrbi iz javnega vodovoda.
2. člen
Dovoz vode s cisternami se izvaja po naročilu upravičenca, v sušnem obdobju in v drugih primerih pomanjkanja pitne vode. Sušno obdobje nastopi enaindvajseti dan po zadnjem dežju. Predlog za nastop razmer, ko je potreben pričetek regresiranega prevoza pitne vode, praviloma predlaga krajevna skupnost in potrdi župan s sklepom.
Prevoz vode upravičencem odobri strokovna oseba občinske uprave, ki tudi vodi evidenco o naročilih.
3. člen
Z nastopom razmer iz prejšnjega člena se subvencionirana vodooskrba plačuje iz namenske proračunske postavke, kjer so predvidena sredstva za ta namen. V primeru porabe zagotovljenih proračunskih sredstev, lahko župan uporabi sredstva proračunske rezerve v skladu s statutom Občine Hrpelje-Kozina.
4. člen
Občanom v naseljih z javnim vodovodnim omrežjem, ki imajo možnost priključitve pa tega ne storijo, subvencionirana oskrba ne pripada. Subvencionirana oskrba z vodo v sušnem obdobju ne pripada občanom oziroma gospodinjstvom, ki vodo koristijo za pridobitno dejavnost. Za pridobitno dejavnost v kmetijstvu se štejejo kmetije z nad 5 glav živine (GVŽ) ali nad 10 glav drobnice ter vse vrste farm. Preračun za ostale živali – določitev GVŽ se preračuna v skladu s standardi kmetijske stroke.
5. člen
Občani, ki naročajo vodo izven navedenih določil, krijejo vse stroške oskrbe, to je vodo in transportne stroške sami. Upravičenci, oskrbovani s prevozi vode, so dolžni poravnati tudi lastni delež stroškov ob vsakokratni dobavi, v skladu s sklepom občinskega sveta občine.
Občanom pripada 80 litrov vode na dan na osebo.
Kolikor se voda dovaža v skupni rezervoar, se poraba iz prejšnje alinee preračuna in poračuna na koncu sušnega obdobja po števcih.
6. člen
Občani, ki se ne uvrstijo med upravičence po določilih tega odloka in neracionalno koristijo vodo, sami krijejo vse stroške oskrbe.
7. člen
Občinska uprava ima pravico nadzirati namensko porabo vode, kot tudi stanje vodnjakov in drugih naprav za zbiranje deževnice (žlebovi, cevi itd.). Kolikor se ugotovi, da stranka neprimerno skrbi za te naprave in ji je zaradi tega potrebno dovažati večje količine vode se kaznuje z odvzemom statusa upravičenca do subvencionirane oskrbe s pitno vodo, dokler ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o oskrbi s pitno vodo v času suše (Uradni list RS, št. 52/95).
9. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0255-3/01-2
Hrpelje-Kozina, dne 19. julija 2001.
Župan
Občine Hrpelje-Kozina
Albert Pečar l. r.