Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3473. Zakon o spremembi zakona o poštnih storitvah (ZPSto-A), stran 6586.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona o poštnih storitvah (ZPSto-A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o poštnih storitvah (ZPSto-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 20. julija 2001.
Št. 001-22-97/01
Ljubljana, dne 30. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O POŠTNIH STORITVAH (ZPSto-A)
1. člen
V zakonu o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 35/97) se v 4. členu v prvem odstavku besedilo “1000 g,” nadomesti z besedilom “100 g in”, besedilo “in telegrafskih sporočil” pa se črta.
2. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-08/94-6/5
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.